OAK sayti
 
05 dek 2018

Муминова Зарифа Одиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инсон маънавий борлиғига синергетик ёндашув», 09.00.01–Онтология, гносеология, мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fal69.

Илмий раҳбар: Тураев Бахтиёр Оманович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Шермухаммедова Нигина Арслановна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Хакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Закирова Венера Мансуровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон композиторлари ижодида концерт жанрлари», 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/San36.

Илмий раҳбар: Ғофурбеков Тўхтасин Ботирович, санъатшунослик доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолияти кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси, PhD.29.11.2017.San.54.01.

Расмий опонентлар: Азимова Арзу Нишановна, санъатшунослик доктори, профессор; Каромат Диларом Файзуллаевна, санъатшунослик фанлари фалсафа бўйича (PhD) доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Абрарова Махина Фатхуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «ХХ–ХХI аср композиторларининг адабий-танқидий ижодиётида миллий ва умуминсоний тамойиллар», 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San30.

Илмий раҳбар: Ғофурбеков Тўхтасин Ботирович, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси,PhD29.11.2017.San.54.01.

Расмий оппонентлар: Хамидова Марфуа Азизовна, санъатшунослик фанлари доктори; Мурадова Дилора Ахмедовна, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Санъатшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Сейтов Айбек Жумабаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Истеъмолчиларга сувни дискрет етказиб бериш шароитида ирригация тизими каналларида сув тақсимлашни оптимал бошқариш», 05.01.02–«Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш»(техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T137.

Илмий раҳбар: Рахимов Шавкат Хударгенович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Ташпулат, техника фанлари доктори, профессор;Худайқулов Савет Ишанқулович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Механика ва иншоатлар сейсмик мустаҳкамлиги» институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Убайдуллаев Уткиржон Муродиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта териш машиналарининг технологик параметрларини назорат ва диагностика қилиш тизими», 05.03.01-Асбоблар.Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Т363.

Илмий раҳбар: Улжаев Эркин, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Назаров Абдулазиз Муминович, техника фанлари доктори, профессор; Саттаров Хуршид Абдишукурович,техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Худойқулов Зариф Тўрақуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cамарали криптографик калитларни генерациялаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T353.

Илмий раҳбар: Ганиев Салим Каримович, техника фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Алоев Рахматилло Жураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Туйчиев Ғулом Нумонович, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: «UNICON.UZ» – фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Мамиров Уктам Фарходовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Параметрик ноаниқ динамик объектларни адаптив бошқариш системаларини мунтазам синтезлаш алгоритмлари», 05.01.08-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T355.

Илмий раҳбар: Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор; Нурмухамедов Толаниддин Рамзиддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Ҳасанова Рохила Зикирёевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойни барги орқали карбамид билан озиқлантиришнинг дон ҳосили ва сифатига таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик. (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx128.

 Илмий раҳбар: Ирназаров Исматулла, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Тиллабеков Ботир Хасанович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Жўраев Акмалжон Нормухамадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ирригация эрозиясига учраган тупроқлар шароитида кузги буғдойдан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси элементлари (Тошкент вилоятининг ирригация эрозиясига чалинган типик бўз тупроқлари шароитида)», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик. (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx82.

Илмий раҳбар: Ҳошимов Иброҳим Набиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Намозов Фазлиддин Бахромович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Назаралиев Дилшод Валижонович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 dek 2018

Орипов Шерали Холбоевичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лалмикор майдонлар учун серҳосил, мой чиқиши юқори махсар ва мойли зиғирнинг янги навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Qx341.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Рашидова Дилбар Каримовна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: махсарнинг «Жиззах-1» нави (NАР 00175) ва мойли зиғир «Баҳорикор» нави (NАР 00200). 

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 14 сентябрдаги 02-11/2349-сон ва 02-11/2349-1-сон хулосалари...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<