Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Аниқ ва табиий фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

(*  Ўзбекистон Республикаси  Фанлар академияси академиги)

Ихтисослик шифри

Фан тармоғи

Ҳузурида илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган ОТМ ёки ИТМ номи, Илмий кенгаш рақами

Илмий кенгаш раисининг Ф.И.Ш.

01.00.00

Физика-математика фанлари

Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти

DSc.27.06.2017.FM.01.01

Садуллаев Азимбой Садуллаевич*

01.00.00

Физика-математика фанлари

Тошкент давлат техника университети, Андижон давлат университети

DSc.28.02.2018.FM/Т.03.05

Баходирханов Мухаммад Кабир Саидхонович*

01.00.00

Физика-математика фанлари

Самарқанд давлат университети

PhD.29.08.2017.FM.02.04

Ашуров Мухсинжон Хуррамович*

01.00.00

Физика-математика фанлари

Физика-техника институти

DSc.30.05.2018.FM/T.34.01

Авезова Нилуфар Раббонкуловна

01.00.00

Физика-математика фанлари

Ион-плазма ва лазер технологиялари институти

DSc.30.05.2018.FM/T.65.01

Ашуров Хотам Бахранович

01.00.00

Физика-математика фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.FM.01.02

Марахимов Авазжон Рахимович

01.00.00

Физика-математика фанлари

Самарқанд давлат университети

PhD.27.06.2017.FM.02.01

Солеев Аҳмаджон

01.00.00

Физика-математика фанлари

Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.FM/T.33.01

Ташметов Маннаб Юсупович

01.00.00

Физика-математика фанлари

Урганч давлат университети, Қорақалпоқ давлат университети

PhD.28.12.2017.FM.55.01

Абдуллаев Бахром Исмоилович

01.00.00

Физика-математика фанлари

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника ИТИ

PhD.30.08.2018.FM/T.01.12

Утамуродова Шарифа Бекмуродовна

02.00.00

Кимё фанлари

Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК

DSc.27.06.2017.K/T.03.01

Негматов Сайибжон Содиқович*

02.00.00

Кимё фанлари

Полимерлар кимёси ва физикаси институти

DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01

Рашидова Сайёра Шарафовна*

02.00.00

Кимё фанлари

Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти

DSc.29.12.2018.K/В/T.37.01

Салихов Шавкат Исмаилович*

02.00.00

Кимё фанлари

Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти

PhD.29.12.2018.К/Т.78.01

Джалилов Абдулахат Турапович*

02.00.00

Кимё фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.К.01.03

Шарипов Хасан Турапович

02.00.00

Кимё фанлари

Тошкент кимё-технология институти

DSc.27.06.2017.K/Т.04.01

Туробжонов Садриддин Махаматдинович

02.00.00

Кимё фанлари

Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти

DSc.27.06.2017.K/T.35.01

Закиров Бахтиёр Сабиржанович

02.00.00

Кимё фанлари

Фарғона давлат университети

PhD.27.06.2017.K.05.01

Хўжаев Вахобжон Умарович

02.00.00

Кимё фанлари

Самарқанд давлат университети

PhD.28.02.2018.K.02.05

Насимов Абдулло Муродович

02.00.00

Кимё фанлари

Тошкент кимё-технология институти

DSc.28.03.2018.К/Т.04.02

Муталов Шухрат Ахмаджонович

02.00.00

Кимё фанлари

Бухоро давлат университети

PhD.28.06.2018.K.72.01

Умаров Бақо Бафоевич

03.00.00

Биология фанлари

Микробиология институти, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.29.12.2018.В.38.01

Арипов Тахир Фатихович*

03.00.00

Биология фанлари

Зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.29.08.2017.В.52.01

Азимов Джалалиддин Азимович*

03.00.00

Биология фанлари

Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.В.39.01

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович*

03.00.00

Биология фанлари

Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти

DSc.29.12.2018.В.01.13

Сабиров Равшан Зоирович*

03.00.00

Биология фанлари

Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот нститути

PhD.29.12.2018.B.79.01

Аимбетов Нагмет Каллиевич*

03.00.00

Биология фанлари

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.29.08.2017.В.53.01

Нариманов

Абдужалил Абдусаматович

03.00.00

Биология фанлари

Бухоро давлат университети

PhD.28.06.2018.В.72.02

Холлиев Аскар Эргашович

03.00.00

Биология фанлари

Самарқанд давлат университети

PhD.30.08.2018.B.02.08

Ражамурадов Зайнитдин Туробович

03.00.00

Биология фанлари

Наманган давлат университети

PhD.28.09.2018.B.76.01

Зайнабидинов Анвар Эркинжонович

03.00.00

Биология фанлари

Фарғона давлат университети

PhD.29.12.2018.B.05.03

Юлдашев Гулом

04.00.00

Геология-минералогия фанлари

Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети

DSc.27.06.2017.GM.06.01

Санақулов Қувондиқ

04.00.00

Геология-минералогия фанлари

Минерал ресурслар институти ДК, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, ЎзМУ, ТДТУ

DSc.27.06.2017.GM.40.01

Ахунджанов Рахмаджан

04.00.00

Геология-минералогия фанлари

Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти,Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, ТДТУ, Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали

DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01

Иргашев Юлдашбай

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент давлат техника университети

DSc.27.06.2017.Т.03.02

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович*

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент давлат техника университети, «Илмий-техника маркази» масъулияти чекланган жамият

DSc.27.06.2017.Т.03.03

Аллаев Кахрамон Рахимович*

05.00.00

Техника фанлари

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкам-лиги институти, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти,

DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01

Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович*

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Миллий университети

DSc.28.02.2018.Т.03.04

Каримов Камолхон Аббосович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.27.06.2017.Т.07.01

Хамдамов Рустам Хамдамович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети

DSc.27.06.2017.Т.09.01

Рискулов Алимжон Ахмаджанович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, Наманган муҳандислик-қурилиш институти

DSc.27.06.2017.Т.11.01

Акрамов Хусниддин Ахрорович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти DSc.27.06.2017.Т.10.01

Мирзаев Баходир Суюнович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

DSc.27.06.2017.Т.10.02

Султанов Тохиржон Зокирович

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

DSc.27.06.2017.Т.08.01

Онорбоев Баходиржон Очилбоевич

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.28.12.2017.Т.07.02

Сиддиков Илхомжон Хакимович

05.00.00

Техника фанлари

Наманган мухандислик-технология институти

PhD.30.05.2018.Т.66.01

Мурадов Рустам

05.00.00

Техника фанлари

Тошкент темир йўл муҳандислари институти

PhD.28.06.2018.Т.73.01

Адилходжаев Анвар Эшонович

05.00.00

Техника фанлари

Самарқанд давлат университети

DSc.30.08.2018. Т/FM.02.09

Халмуродов Рустам Ибрагимович

06.00.00

Қишлоқ хўжалиги фанлари

Тошкент давлат аграр университети

DSc.27.06.2017.Qx.13.01

Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович*

06.00.00

Қишлоқ хўжалиги фанлари

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

DSc.27.06.2017.Qx.42.01

Нурматов Шермат

06.00.00

Қишлоқ хўжалиги фанлари

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти

DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01

Қўзиев Рамазон

06.00.00

Қишлоқ хўжалиги фанлари

Тошкент давлат аграр университети

DSc.30.08.2018.Qx.13.02

Умаров Шавкат Рамазанович

06.00.00

Қишлоқ хўжалиги фанлари

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

PhD.30.08.2018.Qx.76.01

Бобоқулов Насилло Асадович

11.00.00

География фанлари

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.27.06.2017.Gr.01.06

Сабитова Наила Исмаиловна

11.00.00

География фанлари

Самарқанд давлат университети

DSc.30.05.2018.Gr.02.07

Абдулқосимов Али

11.00.00

География фанлари

Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти

DSc.27.06.2017.Gr.47.01

Чуб Виктор Евгеньевич

15.00.00

Фармацевтика фанлари

Тошкент фармацевтика институти

DSc.27.06.2017.Far.32.01

Алимджанов Иброхим Инамович

16.00.00

Ветеринария фанлари

Самарқанд ветеринария медицинаси институти

DSc.30.08.2018.V.12.01

Норбоев Қурбон Норбоевич

Янгиликларга обуна бўлиш