OAK sayti
 
07 iyul 2017

Асилова Гулшан Асадовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Божхона ва солиқ йўналишлари талабаларининг давлат тилида касбий мулоқот юритиш компетенциясини ривожлантириш (рус гуруҳларида)», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped3.

Илмий маслаҳатчи: Мухитдинова Хадича Собировна, педагогика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи, Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Эгамбердиева Нодира Мелибаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ахмедова Лайло Талибжановна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ахмедов Ойбек Сапорбоевич, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Ахмедова Насиба Кобилжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Умумий ўрта таълим мактаблари раҳбарлари бошқарув фаолияти самарадорлигини ошириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи.Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD.2.

Илмий раҳбар: Турғунов Собитхон Тошпўлатович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Холбой Ибрагимович, педагогика фанлари доктори, профессор; Халилова Шахноза Турғуновна, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Мадалиев Абдулла Ахмедовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иқтисодиётни бошқаришда инсон омилини фаоллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмидан фойдаланишни такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент ва 08.00.10–Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt2

Илмий раҳбар: Маматкулов Абдурашид Вахидович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Артикова Дилорам Абдурахимовна, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Пулатов Дилшод Ҳақбердиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ғазна ижросини такомиллаштиришнинг методологик жиҳатлари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt.2.

Илмий маслаҳатчи: Хамидулин Михаил Борисович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ҳайдаров Низомиддин Ҳамроевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Эшназаров Тўлқин Шералиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Тажибаев Сойиб Самижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ёш боксчиларни тайёрлаш тизимида ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси», 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйxатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped.

Илмий раҳбар: Халмухамедов Рустам Деканович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Ханкелдиев Шер Хакимович, педагогика фанлари доктори, профессор;  Акрамов Абдумалик Абдумуталович, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Яздонов Улуғбек Тошмуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Глобаллашув шароитида жамоатчилик фикрини шакллантириш институтларининг функционал интеграциялашув хусусиятлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа, (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.F17.

Илмий раҳбар: Мамашокиров Cаидмурод, фалсафа фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Рsi.02.07.

Расмий оппонентлар: Чориев Санжар Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Бердиева Малика Ибодуллоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Кимё саноати чиқиндилари асосида поликонденсацион турдаги ион алмашиниш полимерларини олиш технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т1.

Илмий раҳбар: Туробжонов Садриддин Махаматдинович,техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Абдугафуров Иброхимджан Азизович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Марданов Ҳусниддин Холбазаровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ғўзанинг селекцион-генетик ашёларини гармселга бардошлигини баҳолаш ва амалий селекцияга тавсия этиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx5.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

Илмий раҳбар: Рахмонқулов Саидакбар, биология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Истиқлол-14» ғўза нави, № NАР 00134–2016 й.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 7 июлдаги 02-08/1742-сон хулосаси...

07 iyul 2017

Темербекова Барнохон Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Информацион-бошқарув тизимларидаги ўлчаш ахборотларини ишончлилаштириш», 05.03.01–Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т10.

Илмий раҳбар: Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Мухаммедханов Улугбек Тургудович, техника фанлари доктори, профессор; Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Химавтоматика” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Атауллаев Азизжон Одиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Радиотехник кузатувчи тизимларнинг элементлари ва қурилмаларини синтезлаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т6.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Азизбек Нодирбекович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, техника фанлари доктори, профессор, акдемик; Алиев Равшан Маратович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технолигия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<