OAK sayti
 
14 dek 2018

Ходжиакбарова Шахноза Турабековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Aloe аrborescens mill асосида дори воситаси ва биологик фаол қўшимчалар технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Far39.

Илмий раҳбар: Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Содиқов Алимджан Заирович, техника фанлари доктори, профессор; Тўхтаев Ҳаким Раҳмонович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Маденов Бердимурат Даулетмуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ноорганик қўшимчалар тутган термик барқарор аммоний селитрасини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т169.

Илмий раҳбар: Намазов Шафаат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Турдиалиев Умид Мухтаралиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аммоний нитрат суюқланмаси ва бентонит гиллари асосида ёпишқоқлиги ва портловчанлик ҳавфи бўлмаган аммиакли селитра олиш технологияси», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/Т217.

Илмий маслаҳатчи: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Искандарова Мастура, техника фанлари доктори, профессор; Каипбергенов Атабек Тулепбергенович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Ортикова Сафие Саидмамбиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар технологиясига Марказий Қизилқум чиқинди фосфорит рудаларини жалб қилиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Т332.

Илмий раҳбар: Намазов Шафаат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Исабаев Зикирилла, кимё фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Нуриддинова Хуршида Тошевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чирчиқ дарёси ҳавзаси асосий тупроқлари азот фонди ва унинг деҳқончилик таъсирида ўзгариши», 06.01.04–Агрокимё (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx14.

Илмий раҳбар: Боиров Абдунаби Жўраевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Рискиева Хуршида Турсуновна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Атабаев Маъруф Махмудович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Нормуратов Илхом Турғуновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Интенсив боғлар барпо қилиш учун уруғмевалилар кучсиз ўсувчи кўчатларини етиштиришнинг илмий асослари», 06.01.07–Мевачилик ва узумчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/Qx37.

Илмий маслаҳатчи: Султонов Комолитдин Садриддинович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Мирзаев Махсуд Махмудович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бердиев Эркин Турдалиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент; Кожахметов Советбек Кожахметович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Мўйдинов Хошимжон Ғуломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маъдан ўғитлар меъёрларининг кузги буғдой ва такрорий экинларни парваришлашдаги самарадорлиги (Андижон вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида)», 06.01.04–Агрокимё (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.PhD/Qx325.

Илмий раҳбар: Мирзаев Лутфулло Арибжанович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Сатторов Джуракул, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, академик; Баиров Абдунаби Жўраевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Болтаев Нурали Давлятовичнинг фалсафа доктори(PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Кучли тебранувчи интегралларнинг оптимал аппроксимацияси», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM134.

Илмий раҳбар: Шадиметов Холматвай Махкамбаевич,физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM01.02.

Расмий оппонентлар: Нормурадов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Худойберганов Мирзоали Ўразалиевич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Исматов Нормамат Бекназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Радиациявий технологик комплекси базасида тиббиёт, полимер маҳсулотлари ва фармацевтика препаратлари хом-ашёларига ишлов бериш технологияларини яратиш», 01.04.01 –Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Т967.

Илмий раҳбар: Ташметов Маннаб Юсупович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш

Расмий оппонетлар: Рахматов Ахмад Зайнидинович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаева Гаяна Артоевна, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Тиллабаев Мирзатилло Алишеровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ва миллий назорат органлари ўзаро ҳамкорлигининг назарий-амалий жиҳатлари»,  12.00.10−Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Yu24.

Илмий маслаҳатчи: Саидов Акмал Холматович, академик, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, доцент; Бобокулов Иномжон Ибрагимович, юридик фанлар доктори, доцент; Тўлаганов Абдуманноп Абдужабборович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<