OAK sayti
 
12 dek 2018

Мадиев Руслан Хаиткуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шўртан газ-кимё мажмуаси полиэтилен чиқиндисини комплекс қайта ишлаш технологияси», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т966.

Илмий раҳбар: Кудышкин Валентин Олегович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01.

Расмий оппонентлар: Негматов Сайибжон Содиқович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Содиқов Шухрат Ғофурович, кимё фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Саъдуллоева Ирода Курбоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда туғма юрак нуқсонларида иммун-эндокрин кўрсаткичларнинг клиник-диагностик ва истиқболли аҳамияти», 14.00.36–Аллергология ва иммунология, 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Tib589.

Илмий маслахатчи: Наврўзова Шакар Истамовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Рахманкулова Зухра Жандаровна, тиббиёт фанлари доктори, доцент, Бобомуратов Турдикул Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Мухамедова Барно Фарходовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нотурғун стенокардия билан қандли диабет бирга кечган беморларнинг миокард реваскуляризациясини қиёсий баҳолаш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib177.

Илмий маслаҳатчи: Алимов Дониёр Анварович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси «Юрак қон-томир касалликларининг комплекс муаммолари илмий-тадқиқот институти» Федерал давлат бюджети илмий ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..

11 dek 2018

Юлчиев Каримжон Салимжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда кўкрак қафаси килсимон деформациясининг хирургик коррекциялаш самарадорлигини ошириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № B2017.1.PhD/Tib143.

Илмий маслаҳатчи: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Ахпаров Нурлан Нуркинович, тиббиёт фанлари доктори; Хамраев Абдурашид Джуракулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2018

Тилляшайхова Раъно Мирзагалебовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буйрак саратони билан касалланган қари ва кекса ёшдаги беморларда орган сақловчи амалиётларнинг концептуал асослари», 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № В2017.3.PhD/Tib355.

Илмий маслаҳатчи: Юсупбеков Аброржон Ахмеджанович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази» ДТ

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Гофур-Охунов Мирза Алиерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.Н.Блохин номидаги онкология миллий тиббий тадқиқот маркази» ФДБМ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2018

Гуламов Олимжон Мирзахитовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий ва тарқалган қизилўнгач саратони билан хасталанган беморларда хирургик тактика ва ҳаёт давомийлигини тахминлаш омиллари», 14.00.27 – Хирургия, 14.00.14 – Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № В2017.3.DSc/Tib240

Илмий маслаҳатчи: Назиров Феруз Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Давидов Михаил Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази» ДТ

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: «Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази» ДТ ва Тошкент тиббиёт академияси қошидаги DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Байрамов Рамиз Бахтияр оглы, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупбеков Аброр Ахмеджанович, тиббиёт фанлари доктори; Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.Н. Петров номидаги Онкология миллий тиббиёт тадқиқот маркази» ФДБМ

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2018

Ҳасанова Барно Юсуповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳорати», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Fil.455.

Илмий раҳбар: Назаров Бахтиёр Аминович, академик, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Қосимов Абдуғопир Абдукаримович филология фанлари доктори, доцент; Кучкарова Мархабо Худайбергановна филология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2018

Тажибаева Дилфуза Эркиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ асрнинг сўнгги чораги ўзбек шеъриятида поэтик услуб муаммолари», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Fil.260.

Илмий раҳбар: Болтабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Каримов Наим Фотиҳович академик, филология фанлари доктори, профессор; Сабирдинов Акбарали Ғофурович филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 dek 2018

Султонова Шохиста Мухаммаджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари”, 10.00.11 – Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2018.4.PhD/Fil110.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети ҳузуридаги, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Илмий раҳбар: Маматов Абди Эшонқулович,филология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Улуқов Носиржон Муҳаммадалиевич, филология фанлари доктори, профессор; Нурмонова Дилфуза Абдулҳамидовна,филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти...

11 dek 2018

Жўраева Манзура Ахронқуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Замонавий ўзбек насрида янги инсон концепцияси (Абдуқаюм Йўлдошев ва Зулфия Қуролбой қизи ҳикоялари асосида)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.III.PhD/Fil.524.

Илмий раҳбар: Солижонов Йўлдошхўжа, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар:Мирзаева Салимахон Райимжоновна, филология фанлари доктори, профессор; Болтабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Термиз давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<