Абсалямова Гулноза Маматкуловнанинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бис-нафтокси карбаматлар ҳосилалари синтези ва уларнинг кимёвий ўзгаришлари», 02.00.03 – Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.1.PhD/К360.
Илмий раҳбар: Махсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, DSc.03/30.09.2020.K.82.02.
Расмий оппонентлар: Исабоев Музаффар Джумаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Холиқов Турсунали Суюнович, кимё фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: бис-нафтокси карбаматларни янги ҳосилалари синтезини ва кимёвий ўзгаришларини амалга ошириш, уларнинг физик-кимёвий хоссалари ҳамда биологик фаоллигини аниқлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор гексаметилендиизоцианат, тетраметилендиизоцианатлар билан нафтол-1, нафтол-2, α-фенил-азо-нафтоллар реакцияси асосида бис-карбаматларни янги ҳосилалари олинган;
реакцияни олиб боришнинг муқобил шароитлари, нафтол ва α-фенил-азонафтолларни нуклеофил бирикиш реакцияси қонуниятлари яратилган;
бис-карбаматларни NaNO2, CH3ONa, CH3I, (C6H5-CH2I, (CH3)2CH-I) ва Ca(OCl)2 лар билан реакциясида, N-H гуруҳидаги «Н» фаол бўлганлиги учун осон ва юқори унум билан чиқиши аниқланган;
бис-[(нафтокси)-карбаматлар] ҳосилаларидан N,N1-гексаметилен бис-[(нафтокси-1)-карбамат]ни биологик фаолликга эга эканлиги аниқланган:
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Бис-карбаматлар ва уларни ҳосилаларининг самарали синтез усуллари ва модификациялари бўйича олинган илмий натижалар асосида:
синтез қилинган N,N1-гексаметилен-бис-[(нафтокси-1)-карбамат] Самарқанд вилояти Пастдарғом тумани, Оқдарё тумани, Каттақўрғон туманлари фермер хўжаликлари тасарруфидаги ғўза майдонида экиладиган уруғлик чигитига биостимулятор сифатида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2020 йил 21 октябрдаги 02/025-3934-сон маълумотномаси). Натижада, ғўза ҳосилдорлигини ошириш имконини берган;
синтез қилинган N,N1-гексаметилен-бис-[(нафтокси-1 ва -2)-карбамат]лари «Навоий кон-металлургия комбинати» ДКда ингибидлар сифатида жорий қилинган («Навоий кон-металлургия комбинати» ДКнинг 2021 йил 15 январдаги 02-06-07/578-сон маълумотномаси). Натижада, металл қурилмалари, асбоб ускуналари ҳамда пўлат конструкциялар биокоррозиясини камайтириш ва ҳимоя даражасини ошириш имконини берган. 

 

Янгиликларга обуна бўлиш