Юнусов Лазизбек Содиқовичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўсимлик алкалоидларининг биологик фаоллиги таҳлили асосида фармакологик препаратлар ишлаб чиқиш истиқболлари», 03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.3.PhD/В489.
Илмий раҳбар: Зайнабиддинов Анвар Эркинжонович, биология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган давлат университети, PhD.03/30.12.2019.В.76.01.
Расмий оппонентлар: Абдуллаев Гаффуржон Рахимжонович, биология фанлари доктори; Мирзаева Юлдузхон Тохиржоновна, биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Vinca erecta Regel ўсимлигидан ажратиб олинган - копсинин, N4-йод метилат копсинин, N1-ацетил копсинин индол алкалоидларининг структурага боғлиқ релаксант таъсирини қиёсий тавсифлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор копсинин, N4-йод метилат копсинин ва N1-ацетил копсинин индол алкалоидларининг кимёвий структураси ва фойдаланилган концентрацияга боғлиқ релаксант фаоллиги ва унинг асосида ётувчи механизмлар очиб берилган;
N4-йод метилат копсинин ва N1-ацетил копсинин алкалоидларининг релаксант фаоллиги потенциалга боғлиқ фаоллашувчи Са2+-каналларининг ингибирланиши ҳисобига юз бериши асосланган;
копсинин алкалоидининг релаксант фаоллиги фенилэфрин билан чақирилган қисқариш шароитида рецепторга боғлиқ фаоллашувчи Са2+-каналлари орқали Са2+ ионларини ҳужайрага киришини камайиши ва саркоплазматик ретикулумдан уларнинг ажралишини блокланиши орқали таъминланиши аниқланган; 
копсинин алкалоидининг кимёвий структурасини N4 ва N1 ҳолатларига метилен ҳамда ацетил гуруҳини киритиш орқали ҳосил қилинган N4-йод метилат копсинин ва N1-ацетил копсинин алкалоидларида релаксант фаолликнинг кучайиши исботланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Ўсимлик алкалоидларининг биологик фаоллиги таҳлили асосида фармакологик препаратлар ишлаб чиқиш истиқболлари бўйича олинган илмий натижалар асосида:
копсинин алкалоидининг релаксант таъсирида рецепторга боғлиқ фаоллашувчи Са2+–каналларини блокловчи хоссасидан №ПЗ-2017092060 «Сульфатланган полисахаридлар асосида гепаринга ўхшаш антикоагулянтни ишлаб чиқиш» лойиҳасида дезоксипеганин, N-Dal алкалоидининг тромбоцитларга протектор таъсирини тавсифлашда фойдаланилган (Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 24 ноябрдаги  89-03-4917-сон маълумотномаси). Натижада, алкалоиднинг қонни ивиш тизимига, тромбоцит ҳужайраларига протектор таъсир механизмларини тавсифлаш имконини берган;
N4-йод метилат копсинин, N1-ацетил копсинин алкалоидлари силлиқ мускул ҳужайрасида потенциалга боғлиқ Са2+–каналлари блокадаси орқали [Ca2+]in миқдорини камайтириш хусусиятидан №ПЗ-2017092060 «Сульфатланган полисахаридлар асосида гепаринга ўхшаш антикоагулянтни ишлаб чиқиш» лойиҳасида N-метилцитизин, цитизиннинг гемостаз тизимидаги плазма ва тромбоцитлар факторларига блокловчи таъсирини тавсифлашда фойдаланилган (Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 24 ноябрдаги 89-03-4917-сон маълумотномаси) Натижада, алкалоидларнинг қонни ивиш тизимига, тромбоцит ҳужайраларига протектор таъсир механизмларини тавсифлаш имконини берган; 
копсинин, N4-йод метилат копсинин ва N1-ацетил копсинин индол алкалоидларининг кимёвий структураси ҳамда концентрацияга боғлиқ релаксант фаоллиги бўйича олинган натижалар Барселона Автаном университетининг илмий тадқиқотида фойдаланилган (Universitat Auto’noma de Barcelona (Испания) 2020 йил 12 ноябрдаги маълумотномаси). Натижада, оргaнизмдaги нейродегенерaтив касалликлар вa оксидловчи стресс ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш имконини берган.

 

Янгиликларга обуна бўлиш