OAK sayti
 
16 dek 2017

Баходиров Азизбек Абдулазизовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Грунтли муҳит билан ўзаро таъсирланиш ҳолатидаги ер ости муҳандислик тизимларида тўлқин тарқалиш динамикаси», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/T74.

Илмий маслаҳатчи: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Шарофиддин Сайфиддинович, техника фанлари доктори, профессор; Мардонов Ботир Мардонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ҳудойназаров Ҳайрулла Ҳудойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Усмонов Фаррух Насирдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рационалликнинг эпистемологик асослари» 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal17.

Илмий раҳбарнинг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони:Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Қўшоқов Шухрат Солиевич фалсафа фанлари доктори, профессор; Давронов Зиёд Давронович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Раҳимқулов Ғайрат Норқўчқоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мустақиллик даври тожик матбуотининг тили ва услуби(“Овози тожик” ва “Овози Самарқанд” газеталари материаллари асосида)»,   10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти  (тожик тили ва тожик адабиёти), (филология фанлари). 

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: B2017.3.PhD/Fil225. 

Илмий раҳбар нинг: Элтазаров Жулибой Данабаевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Абдужамол Ҳасанов, филология фанлари доктори, профессор; Файзулла Мўминов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.  

Диссертация йўналиши:  назарий  аҳамиятга  молик...

16 dek 2017

Тожиева Гулбаҳор Номозовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбек тили маънавий-маърифий лексикасининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти («миллий ғоя» атов бирликлари тизими)»  (10.00.01). – Ўзбек тили (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №В2017.1.PhD/Fil 21

Илмий раҳбарнинг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши  давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Абдиев Муродқосим Болбекович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон  Давлат университети .         

Диссертация йўналиши: назарийва амалийаҳамиятга молик...

16 dek 2017

Каниязова Жупаргуль Орынбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати («Халқобод» роман-тетралогияси асосида)», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil43.

Илмий раҳбар: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердоқ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Сапарбой Рузимбоев, филология фанлари доктори, профессор; Жалғас Хошниязов Хошниязович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Арипова Умида Хайруллаевнанинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сигналларни фото ва инжекцион-вольтаик элемент негизи асосида ўзгартирувчи радиотехник тугун ва қурилмалар», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T296.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Илмий раҳбар: Ёдгорова Дилбара Мустафаевна, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.T.07.01.

16 dek 2017

Ғуломов Шерзод Ражабоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Компьютер тармоқларида трафикни фильтрлашнинг махсус усул ва воситалари», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T56.

Илмий раҳбар: Каримов Маджит Маликович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуратов Тўлқин Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Туйчиев Ғулом Нумонович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: “UNICON.UZ” ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Бахромов Ойбек Бахтиёровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қурилиш материаллари структураси ва хоссалари тадқиқотининг нур-оптикавий методологияси», 05.09.05–Қурилиш материаллари ва буюмлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т132.

Илмий маслаҳатчи: Самигов Неъматжон Абдурахимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент-архитектура қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Саидаглам Аглоевич, техника фанлари доктори, профессор; Тулаганов Абдукабул Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор; Талипов Нигматулла Хамидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Усмонова Наргиза Бахтиёрбековнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инфокоммуникация тармоқ тизимларида ассоциатив ўзаро ҳаракатлар», 05.04.01–Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т39.

Илмий маслаҳатчи: Қосимов Содиқжон Собирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуратов Тўлқин Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Марахимов Авазжон Рахимович, техника фанлари доктори, профессор; Мусаев Мухамеджон Махмудович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 dek 2017

Собирова Дилафруз Абдурозиқовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўқитувчи социал интеллектининг психологик асосларини такомиллаштириш», 19.00.05– Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi21.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Илмий раҳбар:Баротов Шариф Рамазонович, психология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор; Соғинов Нурмат Абдусаматович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<