OAK sayti
 
05 apr 2019

Таспанова Айзада Кенжебаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналар айланма маблағларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt215.

Илмий раҳбар: Ташмурадова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.03.

Расмий оппонентлар:Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Йўлдошев Олим Абдирайимович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Панфёрова Ирина Виталиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим муассасалари талабаларида касбий йўналтирилган компетенциясини шакллантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Ped350.

Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Лайлохон Толибжоновна, педагогика фанлари доктори, профессор; Шадиев Рустам, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Саидов Иззатилло Истамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний тарбия машғулотларида соғломлаштиришнинг ташкилий-услубий хусусиятлари”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped462.

Илмий раҳбар: Керимов Фикрат Азизович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмо­ний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Кошбахтиев Илдар Ахмедович, педагогика фанлари доктори, профессор; Маткаримов Рашид Машарипович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Алламбергенов Сапарбай Даулетбаевичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Yu90.

Илмий раҳбар: Кутыбаева Елизавета Дуйсенбаева, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Тультеев Ильяс Тавасович, юридик фанлар доктори, доцент; Хашимҳонов Аҳрорхон Муминович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Абдуллаева Саидахон Нуритдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):“Академик лицей ўзбек гуруҳларида рус тилини ўргатишда имло компетенциясини шакллантиришга коммуникатив ёндашув”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (рус тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Ped198.

Диссертация бажарилган муассасаноми: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Илмий маслаҳатчи:Ахмедова Лайлохон Толибжановна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Қодирова Фотима Рашидовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Шарипова Наргис Эриковна, педагогика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Машарипов Фахриддин Атаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда елка суягининг бўртиқлараро ва бўртиқлар усти асоратланган синишларини даволаш тактикасини оптималлаштириш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib94.

Илмий раҳбар: Мусаев Тохир Сиддиқович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc 28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Очкуренко Александр Алексеевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Ирисметов Мурод Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Мусирманов Дилшод Эсиргаповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кузги буғдой селекциясида занг касалликларга ва иссиқликка чидамли бирламчи манбаларни яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2. PhD/Qх 93.

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Ибрагим Ташкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Маҳамматова Меҳринисо Усмоновна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Мейлиев Акмал Хушвақтовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойда сариқ занг касаллигининг ривожланиши, эпидемиологияси ва унга қарши курашнинг самарадор усуллари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4. PhD/Qх51.

Илмий раҳбар: Гулмуродов Рисқибой Абдиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Шамил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Буронов Юсуф Худойназарович, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Кадирова Зухра Чингизовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Металл оксидлар, органик кислоталар ва N-гетероҳалқали лигандлар ҳосилалари асосидаги сорбцион ва фотокаталитик материаллар», 02.00.01–Ноорганик кимё; 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc./К3.

Илмий маслаҳатчилар: Парпиев Нусрат Агзамович, кимё фанлари доктори, профессор, академик; Шарипов Хасан Турабович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори; Hajime Wagata, техника фанлари доктори, профессор; Каттаев Нуриддин Тураевич, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 apr 2019

Тойирова Турсуной Абдугапировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ипакчилик чиқиндиларидан тўқимачилик материаллари сифатини яхшилашда ишлатиладиган эмульсияни тайёрлаш усулини яратиш», 05.06.01–Тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришлари материалшунослиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т780.

Илмий раҳбар: Кулметов Мирполат Кулметович, техника фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Набиева Ирода Абдусаматовна техника фанлари доктори, профессор; Ахмедов Акмал Ахмедович техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<