OAK sayti
 
28 iyun 2018

Фазилова Дилбархон Шамурадовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сунъий йўлдош технологиялари асосида Ўзбекистон миллий координаталар референц тизимини ишлаб чиқиш», 01.03.01–Астрономия (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/FM106.

Илмий маслаҳатчи: Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Малкин Зиновий Меерович,физика-математика фанлари  доктори, катта илмий ходим; Хусомиддинов Сабриддин Самарович,  физика-математика фанлари доктори, профессор; Ильясов Сабит Пулатович, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Астрономия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Утениязова Айсара Бегмуратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «MeFX (Me-Sr,Ba; X-Cl,I) кристалларида радиацион ҳодисалар», 01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси  (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM119.

Илмий раҳбар: Нуритдинов Иззатилло, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимова Эльвира Мемитовна, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим; Рамозонов Асрор Ҳамроевич, физика-математика фанлари номзоди.

 Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Надирбеков Махмуджон Сулаймановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лантанид ва актинид ядроларнинг уйғонган коллектив ҳолатларининг хусусиятлари ва уларнинг шаклини ўзгариш динамикаси», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM34.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Рахим, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Муминов Толиб Мусаевич, физика-математика фанлари  доктори, профессор, академик; Адамян Гурген Григорьевич, физика-математика фанлари  доктори; Бекмирзаев Рахматулла Нурмуродович,  физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Физика-техника институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Эрназарова Ёрқиной Оллабергановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (маданият фалсафаси).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fаl82.

Илмий раҳбар: Нурматова Мукарам Ахмедовна, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор;  Туленова Гулмира Жандаровна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Курбонова Лолахон Абдулхадимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий‑методологик хусусиятлари», 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ, (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Fа124.

Илмий маслаҳатчи: Шермухамедова Нигинахон Арслоновна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Туленова Карима Жондоровна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Ҳакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори; Рўзиева Рухсора Ходиевна, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Алексеева Виктория Сергеевнанинг фалсафа доктори (PhD) бўийча диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ижтимоий ишнинг институт сифатида шаклланиши», 22.00.02– Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи (социология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Sots8.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Илмий раҳбар:Ганиева Марифат Хабибовна, социология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Содикова Шохида Марҳабоевна, социология фанлари доктори; Қодирова Зухра Рашидовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

28 iyun 2018

Абдумаликов Абдулатиф Абиджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фуқаролик жамиятини ривожлантириш шароитида шахс информацион маданиятини шакллантириш», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Fal108.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Назар Ҳакимович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Рузиева Рухсора Ходиевнафалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Рузиев Юнус Самандаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийсида яшовчи эмизикли аёлларда эссенциал гемопоэтик микроэлемент-темир алмашинуви», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/B93.

Илмий раҳбар: Мирахмедов Анвар Каримович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор; Нурбаев Бахтиёр Ширинович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Андижондавлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Қаршиев Абдуҳошим Хўжақуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори қовушқоқли нефть конларида жадаллашган тарзда суюқлик олиш самарадорлигини ошириш», 04.00.13–Нефть ва газ конларини ўзлаштириш ҳамда ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T584.

Илмий раҳбар: Агзамов Аваз Хамидиллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори; Акрамов Бахшилло Шафиевич, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзнефтгазқазибчиқариш» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Меликулова Гавҳар Эшбоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Қизилқум фосфоритларидан озуқавий аммоний ва кальций фосфат олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т625.

Илмий раҳбар: Усманов Илхам Икрамович, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафаат Сатторович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<