OAK sayti
 
03 dek 2018

Бахрамов Фуркат Шухратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўн беш йиллик ретро- ва проспектив тадқиқотларга асосланган Тошкент шаҳри аҳолиси орасида наркотикларга қарамликнинг клинико-эпидемиологик хусусиятлари динамикаси», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib210.

Илмий раҳбар: Турсунходжаева Людмила Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Имамов Акбар Хаджаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжаева Назира Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Эргашева Чинора Эргаш қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбек касбий мусиқасида назира анъаналари” (“Ушшоқ” намуналари мисолида), 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San42.

Илмий раҳбар: Иброҳимов Оқилхон Акбарович, санъатшунослик фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси,PhD29.11.2017.San.54.01.

Расмий оппонентлар: Низамов Аслиддин, санъатшунослик фанлари доктори; Мухтарова Флора Шаахмедовна, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Эргашев Бахтияр Эргашевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Туркистон генерал-губернаторлиги маҳкамасининг иш юритиш фаолияти (тарихий-манбашунослик таҳлили)», 07.00.08–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tar57.

Илмий маслаҳатчи: Махкамова Нодира Рахмоновна, тарих фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд  давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Юсупова Дилором Юнусовна, тарих фанлари доктори, профессор, академик;  Гулямов Хондамирмирзо Гулямович, тарих фанлари доктори, профессор; Шадманова Санобар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Тошбоев Бобомурот Эшбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миллий характер шаклланиши ва такомиллашувининг ижтимоий-фалсафий масалалари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Fal135.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Илмий раҳбар: Очилова Бахти Муродовна, фалсафа фанлари доктори, доцент.

Расмий оппонентлар: Худойбердиев Исматулла Эгамбердиевич, фалсафа фанлари доктори, профессор; Норқулов Дўсмурод Тошпўлатович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Сулайманова Нилуфар Жаббаровнанинг фaлcaфa дoктopи (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи):

«Локативлик категориясининг синтактик-семантик ва дейктик хусусиятлари» (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида), 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик, таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil78.

Илмий раҳбар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Расулова Маҳфуза Инамовна, филология фанлари доктори, профессор; Юсупова Шоира Ботировна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Мирзоҳидова Лайло Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “XI–XII асрлар туркий адабиётида мажозий тасвир бадиияти”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil532.

Илмий раҳбар: Салоҳий Дилором, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Қудратуллаев Ҳасан, филология фанлари доктори, профессор; Тўхлиев Боқижон, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Маматюсупов Бунёдбек Улуғбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳуқуқий маданият эндоген хусусиятларининг шахс ижтимоий фаоллигига таъсири», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fal81.

Илмий раҳбар: Нурматова Мукарам Ахмедовна, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05

Расмий оппонентлар: Мухторов Азамат, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бердикулов Сирожжон Насипкулович, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент олий ҳарбий-техник билим юрти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Қўйлиева Гулчеҳра Назарқуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек насрида трилогия”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil129.

Илмий раҳбар: Раҳимжонов Нўъмон Каримович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Умуров Ҳотам Икромович, филология фанлари доктори, профессор; Улуғов Абдулла Ўзбекович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Жалалова Гулбаҳор Одилжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илмий билимлардаги трансформация жараёнларининг эпистемологик моҳияти», 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fa113.

Илмий раҳбар: Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Туленова Карима Жандаровна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Каримов Бахтиёр Рахмонович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Бекпўлатов Улуғбек Раҳматулла ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Симметрия ва асимметрия (замонавий фалсафий таҳлил)», 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fal51.

Илмий раҳбар: Сафарова Нигора Олимовна, фалсафа фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи,  ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Абдуллаева Маҳбуба Нуриллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бердимуродова Алима Карлыбаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<