OAK sayti
 
15 sen 2017

Зияев Дилшод Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кадмий, индий ва сурьмани аниқлашда электрокимёвий сенсорларни ишлаб чиқиш ва қўллаш», 02.00.02-Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/K5.

Илмий раҳбар: Сманова Зулайҳо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.K.01.03

Расмий оппонентлар: Насимов Абдулла Муродович, кимё фанлари доктори, профессор; Султанов Марат Султонович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент фармацевтика институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Курбанова Моҳира Абдувахабовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиқликка чидамли, оловбардош кремний сақловчи олигомерларни тадқиқ қилиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T30.

Илмий раҳбар: [Исмаилов Исроил Исмаилович], кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти,DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Махсумова Ойтура Сиддиқовна, кимё  фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Холмурадова Гўзал Рўзиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Конвергент дурагайлаш услублари орқали ғўза навлари  селекцияси самарадорлигини ошириш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qх21.

Илмий маслаҳатчи: Намазов Шадман Эргашович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Ибрагим Ташкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор; Мамарахимов Бунёд Икрамович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Каримова Дилафрўз Обиджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Шимолий Бақтрия аҳолисининг дафн маросимлари ва диний эътиқодлари (бронза даври моддий маданият ёдгорликлари мисолида)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tar17.

Илмий раҳбар: Асқаров Аҳмадали, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSс.27.06.2017.Таr.01.04.

Расмий оппонентлар: Мавланов Ўктам Махмасабирович, тарих фанлари доктори; Пидаев Шокир Расулович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Юлдашева Мухаббат Раззоқбердиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

иссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ароматик бирикмаларни гидрокси-, галоген алкиламидлар, имидлар ва нитриллар билан амидоалкиллаш», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К1.

Илмий маслаҳатчи: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Максумова Айтура Ситдиковна, кимё фанлари доктори, профессор; Бабаев Бахром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори; Хаитбаев Алишер Хамидович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Донаев Сардор Бурхановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кичик энергияли ионлар билан имплантация қилинган бинар материаллар (Pd–Ba, CoSi2 ва GaAs) сиртининг электрон спектроскопияси ва микроскопияси», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM22.

Илмий раҳбар: Умирзаков Балтоходжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Ашуров Хотам Бахронович, техника фанлари доктори; Расулов Акбарали Махамадиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Акрамова Раъно Рамизитдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Махсар кунжарасини экстракциялаш ва олинадиган мойини рафинациялаш технологияларини модернизация қилиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси ва биотехнологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T143.

Илмий раҳбар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.К/Е.35.01.

Расмий оппонентлар: Исабаев Исмоил Бабаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Тиллаева Гульнара Уринбаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Тошкент ёғ-мой комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Қосимова Сарвиноз Сайфуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XI–XIII асрларда Мовароуннаҳр тилшуносларининг араб грамматик назарияси бўйича илмий тадқиқотлари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil111.

Илмий маслаҳатчи: Куранбеков Аҳмад, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор; Исломов Зоҳиджон Маҳмудович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи:  Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирзахмедова Хулкар Василовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Форс тили транспорт терминларининг структур қатламлари ва ясалиш усуллари», 10.00.05−Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти  (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil.55.

Илмий раҳбар: Қуронбеков Аҳмаджон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Маҳамадалиев Хислат Матлабович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мисирова Сурайё Абдумуталовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Манзарали гулларнинг замбуруғ турлари қўзғатувчи касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2017.1.PhD/Qx52.

Илмий раҳбар: Холмурадов Эркин Авазович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Махмудходжаев Нажмиддин Мавлянходжаевич, биология фанлари доктори, профессор; Бойжигитов Фозил Мухаммадиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<