OAK sayti
 
19 apr 2018

Авутхонов Бурхон Собировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Sorghum almum Parodiнинг турли ўстириш шароитларидаги физиологик ва биокимёвий хусусиятлари», 03.00.07–Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/B147.

Илмий раҳбар: Сафаров Каримджон, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор; Хамдамов Искандар, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Хайдаров Азизжон Қосимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қўл кафти суяклари синишлари ва унинг асоратларини аппарат-хирургик  даволаш усулларини оптималлаштириш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2.PhD/Tib175.

Илмий раҳбар: Асилова Саодат Убайевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Жўраев Ахрорбек Маҳмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Саттаров Алишер Рахимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова».

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2018

Ибрагимова Наргиза Сайфутдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Коморбид патология шароитида тери қичишининг кечиши, даволаш ва уни олдини олишнинг клиник-патогенетик хусусиятлари», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib167.

Илмий рахбар: Садиков Абдушукур Абдужамилевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Хаитов Кахрамон Наджмитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хажиметов Абдагафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ҳалқлар дўстлиги университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2018

Алиев Сухроб Райимжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кремний негизидаги структураларда фотоэлектрик энергия ўзгартириш самарадорлигини ошириш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM100.

Илмий раҳбар: Юсупов Ахмед, физика-математика фанлари доктори, профессор.

 Диссертация бажарилган муассасалар номи: Андижон давлат университети ва Андижон машинасозлик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Мамадолимов Абдуғофир, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Отажонов Салим Мадрахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2018

Алиқулов Сафар Менглиқуловичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойнинг жаҳон генофондидан фойдаланган ҳолда иссиққа, қурғоқчиликка ва сариқ занг касалликларига чидамли навларни яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/Qx80.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

Илмий маслаҳатчи: Аманов Амир Аманович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Бунёдкор» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00182, 2018 й.); «Хисорак» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00120, 2013 й.); «Барҳаёт» юмшоқ буғдой нави (NАР 00181, 2018 й.) ва «Фаровон» юмшоқ буғдой нави (NАР 00183, 2018 й).

 

17 apr 2018

Мурадова Людмила Фатхиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон иқтисодиётини модернизациялаш шароитида тижорат банклари активлари даромадлилигини ошириш йўллари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Iqt421.

Илмий раҳбар: Ходиев Баходир Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Равшан Зокирович, иқтисодиёт фанлари доктори; Нуманова Барно Мухитдиновна, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 apr 2018

Рахимов Ғанишер Худойқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилининг Ўзбекистонда тарқалиши (социолингвистик ва прагматик жиҳатлари)», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.4.DSc/Fil43.

Илмий маслаҳатчи: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Худойберганова Дурдона Сиддиқовна, филология фанлари доктори, профессор, Сиддиқова Ирода Абдузуҳуровна, филология  фанлари доктори, профессор; Сью Гартон, филология фанлари доктори, профессор, (Буюк Британия)  

Етакчи ташкилот: М.В.Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети Қозоғистон филиали (Остона)

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

17 apr 2018

Сафарова Нилуфар Неъматиллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига туризм соҳаси таъсирини баҳолаш усулларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Iqt406.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Илмий раҳбар: Каримова Дилдора Мирсабитовна, иқтисодиёт фанлари доктори.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Абдурашид Мажидович, иқтиодиёт фанлари доктори, профессор; Алимова Машҳура Тоировна, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

17 apr 2018

Туйчиев Тимур Ортиковичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтани тозалаш технологик жараёнига тайёрлаш ва таъминлагични такомиллаштирган ҳолда тозалаш машинаси самарадорлигини ошириш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Т528.

Илмий раҳбар: Мадумаров Илхомжон Дедаханович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор; Эргашов Жамолиддин Самадович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

17 apr 2018

Эрназарова Ёрқиной Оллабергановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шахс фаолиятида касбий ва ахлоқий маданият уйғунлиги», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fаl82.

Илмий раҳбар: Нурматова Мукарам Ахмедовна, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Туленова Гулмира Жандаровна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<