OAK sayti
 
10 apr 2018

Абдимуминов Ойбек Бектемировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистон Республикасининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан муносабатлари тарихи”, 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.3.PhD/Tar199.

Илмий раҳбар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Муртазаева Раҳбар Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор; Нуриддинов Эркин Зуҳриддинович, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Раджапова Феруза Абдуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017. 2. PhD/Fil198.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Ҳамдам, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Дониярова Шоира, филология фанлари доктори; Кучкарова Мархабо, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга  молик...

10 apr 2018

Хомидов Сохибмалик Олимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноатнинг ривожланиш тенденциясини моделлаштириш (Ўзбекистон Республикаси мисолида)», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt31.

Илмий раҳбарнинг: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор академик; Абдуғаффаров Абдухалил, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2018

Бабаджанова Умида Баҳодировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саёд ва Ҳамро» достонининг туркий версия ва вариантлари», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. PhD/Fil 94

Илмий раҳбар:Рўзимбоев Сафарбой, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар:Эшонқулов Жаббор Солиевич, филология фанлари доктори; Худойқулова Латифа Авазовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга  молик...

10 apr 2018

Амонов Улуғмурод Султоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср бошларида ўзбек фольклорининг ўрганилиши тарихи (Абдурауф Фитрат, Ғози Олим Юнусов ва Элбек фаолияти мисолида)», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil95.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Турдимов Шомирза Ғаниевич, филология фанлари доктори;

Сатторов Улуғбек Файзуллаевич, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

09 apr 2018

Даминова Шахноза Бадриддиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали гепатит В касаллиги бор беморларда оғиз бўшлиғи касалликларини башоратлаш, профилактика қилиш ва даволаш», 14.00.21–Стоматология; 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Тib96.

Илмий маслаҳатчилар: Йулдошханова Азода Сатволдиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSс.28.12.2017.Тib.59.01.

Расмий оппонентлар: Соколович Наталья Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ибадова Гулнара Алиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ёнсей университети (Сеул, Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2018

Рўзметов Учқун Ўрунбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Атроф муҳит объектларида баъзи нодир металларни аниқлашнинг амперометрик усулларини ишлаб чиқиш», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К6.

Илмий раҳбар: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Эргаш, кимё фанлари доктори, профессор; Султонов Марат Мирзаевич, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2018

Жўрақулов Шерзод Ниятқобуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Физиологик активликка эга бўлган 1-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин қатори моддалари ва уларнинг ҳосилалари синтези», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/K40.

Илмий раҳбар: Виноградова Валентина Ивановна, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Бобоев Бахром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим; Рахимов Дилшод Ахмедович кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2018

Хошимов Нозимжон Нумонжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Каламуш мияси синаптосомалари Са2+ транспортига полифенол (рутан, госситан) ва алкалоид (дезоксипеганин) таъсирини тавсифлаш», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B28.

Илмий раҳбар: Насиров Қобил Эркинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор; Есимбетов Адилбай Тлепович, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2018

Ходжаниязов Хамид Уткировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пиридо[2,3-d]пиримидин-4-онлар синтези ва кимёвий ўзгаришлари», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/К30.

Илмий маслаҳатчи: Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор; Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор; Матчанов Алимжон Давлатбоевич, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<