OAK sayti
 
15 sen 2017

Ешбаева Улбосин Жамаловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таркибига синтетик полимерлар киритилган офсет қоғози ва унинг босма-техник хоссалари», 05.02.03–Технологик машиналар, роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т35.

Илмий маслаҳатчи: Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Примкулов Махмуд Темирович, техника фанлари доктори профессор; Климова Елена Дмитриевна, техника фанлари доктори (Россия Федерацияси); Ихтиярова Гульнора Акмаловна, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Исакова Мухаё Сражидиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XIX аср охири – XXI аср бошларида Ўзбекистонда архив ишининг шаклланиши ва ривожланиши», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tar10.

Илмий маслаҳатчи: Зияева Доно Хамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонетлар: Расулов Абдулла Насриддинович, тарих фанлари доктори, профессор; Хасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори; Хайитов Шодмон Ахмадович тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Самадий Муроджон Абдусалимзоданинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тюбегатан паст навли силвинити ва галитли чиқиндиларидан калий ва натрий хлоридларини олиш технологияси», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т28.

Илмий раҳбар: Мирзақулов Холтура Чоривич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори; Каипбергенов Атабек Тулепберганович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирраҳимова Саидахон Шухратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Неоваскуляр глаукоманинг комбинациялашган давосини ишлаб чиқиш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib137.

Илмий маслаҳатчи: Билалов Эркин Назимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Jasek P. Szaflik (Польша), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камилов Халиджон Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Ширинова Раима Хакимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олам миллий манзарасининг бадиий таржимада қайта яратилиши». 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil46.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Хамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Холбеков Мухаммад Нуркасимович, филология фанлари доктори, профессор; Носиров Абдурахим Абдимуталипович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Облоқулова Мастура Мизробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тили гап структурасида феълнинг шахссиз шаклларининг функционал таҳлили», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Fil.50.

Илмий раҳбар: Сирожиддинов Шухрат Самариддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори, профессор; Хошимов Ғанижон Мирзааҳмедович, филология фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот номи:  Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Муталова Гулнора Сатторовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илк ўрта асрлар оғзаки ривоятлари «Аййам ал-араб» ва уларнинг ёзма адабий шаклларга трансформацияси масаласи», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil112.

Илмий раҳбар: Шамусаров Шарустам Гиязович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Исломов Зоҳиджон Маҳмудович, филология фанлари доктори, профессор; Халлиева Гулноз Искандаровна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирзиятов Шухрат Миргиязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Муқаддамату-л-адаб» асарида тилшунослик, луғатшунослик анъаналари ва арабий-туркий сўзликнинг лексик-семантик талқини», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil56.

Илмий раҳбар: Исломов Зохиджон Махмудович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Тошкент ислом университети асосидаги бир марталик илмий кенгаш, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14/01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор;Куранбеков Аҳмадкул, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Карабаев Маматхан Садировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ауминзатау ва Букантау тоғлари олтин ва олтин-нодирметалли маъданлашувининг минералогик-геокимёвий хусусиятлари ва қидирув-баҳолаш мезонлари», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конлари геологияси, қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/GM1.

Илмий маслаҳатчи: Конеев Рустам Исмаилович,геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Цой Владимир Деньевич, геология-минералогия фанлари доктори; Антонов Александр Евгеньевич, геология-минералогия фанлари доктори; Умарходжаев Мавзурбек Умарходжаевич, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Ялпи геологик-тасвирлаш ва қидирув экспедицияси» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Жўраев Музаффар Рахматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона ҳавзасида олтингугуртли сувларнинг истиқболли тўпламларининг ҳосил бўлиш хусусиятлари», 04.00.04–Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/GM1.

Илмий раҳбар: Бакиев Саиднасим Алимович, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Иргашев Юлдашбой, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Юсупов Шухрат Сакиджанович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<