OAK sayti
 
14 sen 2017

Абдусаматов Бобир Закировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Болаларда қорин бўшлиғи аъзолари эхинококкозида даволаш ва ташхислашни такомилллаштириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib136.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01

Расмий оппонентлар: Поддубный Игорь Витальевич тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Жамшид Азаматович тиббиёт фанлари доктори; Эргашев Насриддин Шамсиддинович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И. Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети Федерал олий касбий таълим давлат бюджет таълим муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

14 sen 2017

Анарбаев Абдулхамиджоннинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғонанниг антик ва ўрта асрлар даври шаҳар маданияти», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Dsc/Tar1.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Археологик тадқиқотлар институти, DSc.27.06.2017.Tar.45.01.

Расмий оппонентлар: Асқаров Аҳмадали, тарих фанлари доктори, профессор, академик; Сулаймонов Рустам Ҳамидович, тарих фанлари доктори; Ўктам Мавлонов, тарих фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Замилова Римма Рамильевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қаҳрамонлар ва қаҳрамонлик»нинг шахс шаклланишига перманент таъсири», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (этика) (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal23.

Илмий раҳбар: Алимасов Виктор Александрович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Маматов Нормурод,  фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилотФарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Исманова Арофатхон Абдулхамидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Диний экстремизм ва терроризмга қарши педагогик профилактика тизимини такомиллаштириш (Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими мисолида)», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped45.

Илмий раҳбар: Қуронов Муҳаммад Қуронович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Бегматов Абдуллажон Сирожидинович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Шермуҳаммадов Баҳодиржон Шермуҳаммадович, педагогика фанлари доктори;

Етакчи ташкилот:  Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Дадамьянц Наталия Гамлетовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шошилинч тиббий ёрдам шароитида миядаги ўткир қон айланиши бўзилишининг нейровизуализациявий ва гемодинамик мезонлари», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib92.

Илмий маслаҳатчи: Икрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Арзамасцева Галина Ивановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжибеков Марат Худойкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аликулова Нигора Абдукадыровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Джанелидзе И.И. номидаги Шошилинч тиббий ёрдам илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Дадамов Ашот Даниловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юз териси ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ўсмаларининг эрта комплекс диагностикаси ва даволаш», 14.00.21–Стоматология ва 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib11.

Илмий маслаҳатчилар: Жилонов Абдубори Астанаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдихакимов Абдулла Нусратуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.07.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Супиев Турган Курбанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Светицкий Павел Викторович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Боймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Оғиз туби ва юз-жағ академияси (Германия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Абдужабарова Зулфия Муратходжаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбек популяциясида целиакия билан оғриган болалар ингичка ичагида иммуногенетик ва структур-функционал ўзгаришларнинг клиник аҳамияти (медикаментоз коррекциялаш)», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib58.

Илмий маслаҳатчи: Камилова Алтиной Турсунбаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори профессор; Рустамов Мардонкул Рустамович, тиббиёт фанлари, доктори профессор; Камалов Зайнитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Педиатрия ва болалар хирургияси маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Сиддиков Патхилло Сиддиковичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миллий аврли газламаларни ишлаб чиқариш технологик жараёнларини ва параметрларини муқобиллаштириш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т56.

Илмий маслаҳатчи: Мавлонов Тўлқин Мавлонович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Худойбердиева Дилфуза Бахрамовна, техника фанлари доктори профессор; Холиков Қурбонали Мадаминович, техника фанлари доктори; Эргашов Махаматрасул, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Хамидов Обиджон Хафизовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришнинг бошқариш механизмини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt35

Илмий маслаҳатчи: Ходиев Баходир Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, DSc.27.06.2017.I.18.01.

Расмий оппонентлар: Нуримбетов Равшан Ибрагимович,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;Махкамова Мамлакат Абдукадировна, иқтисодиёт  фанлари доктори, профессор; Сафаров Баходир Шахриёрович,иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2017

Санакулов Акмал Лапасовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийси тупроқларининг микроэлемент таркиби ва микроўғитларнинг пахта етиштиришдаги самарадорлигини ошириш», 06.01.04–Агрокимё (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Qx12.

Илмий маслаҳатчи: Хошимов Фарход Ҳакимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Сатторов Джуракул Сатторович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик; Ниязалиев Бегали Ирисалиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Қориев Абдулла Абдухалилович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<