OAK sayti
 
07 dek 2017

Улашов Собир Сахибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Панжарадаги иккита ихтиёрий заррачали системага мос Шредингер оператори дискрет спектри», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM54.

Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Халмухамедов Алимжан Рахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ботиров Ғолибжон Исроилович, физика-математика фанлари номзоди.  

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Латипов Шердор Мирзоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бир умумлашган Фридрихс моделининг муҳим ва дискрет спектрлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM51.

Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Эшқобилов Юсуп Халбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Қўчқоров Эркин Иброхимович, физика-математика фанлари номзоди.  

Етакчи ташкилот: Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Саидов Дониёр Юсуповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Англаш масалаларида аломатлар фазосининг ночизиқли алмаштиришларига асосланган ахборот моделлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/FM103.

Илмий раҳбар: Игнатьев Николай Александрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,  DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Фарходжон Нурмухамаджонович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Собиров Мухторжон Махаммаджановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инсектицид фаолликка эга бўлган азот, фосфор, калийли мураккаб суюқ суспензияли ўғит олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т173.

Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Кличева Оля Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва қўлланиши», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/К13.

Илмий раҳбар: Рашидова Сайёра Шарафовна, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Аминжон, кимё фанлари доктори, профессор; Қодирхонов Муродхон Рашидхонович,кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Абдуллаев Аминбой Гулмирзаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Озиқ-овқат саноати ривожланиши ва жойланишининг иқтисодий-географик хусусиятлари (Хоразм вилояти мисолида)», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/G3.

Илмий раҳбар: Қаюмов Абдуҳаким Абдуҳамидович, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Комилова Нилуфар Қаршибоевна, география фанлари доктори; Эгамбердиев Фармонқул Турсунқулович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нукус давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Самиев Луқмон Найимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дарё чўкиндиларининг ирригацион аҳамиятини баҳолаш ва бошқариш методлари», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т230.

Илмий раҳбар: Арифжанов Айбек Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Илхомжон Эрназарович, техника фанлари доктори; Эшев Собир Одилович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

06 dek 2017

Сайидов Маликжон Темировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Текисликдаги сув омборларининг юқори бьефида ўзан жараёнларини башоратлаш (Туямўйин сув омбори мисолида)», 05.09.07 – Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т133.

Илмий раҳбар: Исмагилов Хамидулла Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Бозоров Дилшод Раимович, техника фанлари доктори, профессор; Жонқобилов Улуғмурот Умбарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Тўраева Дилором Джуракуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қудрат Ҳикматнинг бадиий маҳорати», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil38.

Илмий раҳбар: Баракаев Раҳматулла, филология фанлари номзоди.

Диссертация бажарилган муассаса номи: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Куранов  Дилмурат Хайдаралиевич, филология фанлари доктори, профессор; Турдиева Кавсар Шералиевна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга  молик...

06 dek 2017

Файзуллаев Мақсуд Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жанубий Ўзбекистон чўл ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ривожланишининг иқтисодий-географик омиллари», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/G6.

Илмий раҳбар: Солиев Абдусами Солиевич, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Қаюмов Абдухаким Абдухамидович, география фанлари доктори, профессор; Азимов Шуҳрат Акромович, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<