OAK sayti
 
31 mart 2018

Атаниязов Жасурбек Хамидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда молия-саноат гуруҳларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt81.

Илмий маслаҳатчи: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Иминов Одилжон Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент; Исмаилов Алишер Агзамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 mart 2018

Жўраев Маматқул Абдурахмановичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лалмикор минтақалар учун қурғоқчилик ва иссиқликка чидамли юқори сифатли серҳосил юмшоқ буғдой навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx20.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган:

«Истиқлол-6» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00162); «Сўғдиёна» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00165).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 22 январдаги 02-11/140-сон ва 02-11/142-сон хулосалари...

31 mart 2018

Сиддиқов Рисқул Эргашбоевичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган майдонларда буғдой навларини яратиш ва бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш (Мирзачўл шароитида)», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Qx87.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Баҳор-1» баҳорги юмшоқ буғдой нави (NAP 00172); «Истиқлол-20» кузги юмшоқ буғдой нави (NAP 00163); «Семуруғ» кузги юмшоқ буғдой нави (NAP 00166); «Истиқболли» кузги қаттиқ буғдой нави (NAP 00177).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 22 январдаги 02-11/144-сон; 02-11/141-сон; 02-11/143-сон ва 02-11/145-сон хулосалари...

31 mart 2018

Аннаева Назокат Ражапбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Fa185.

Илмий раҳбар: Хажиева Мақсуда Султановна, фалсафа фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Хусейнова Абира Амановна, фалсафа фанлари доктори; Самаров Рустам Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети    

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 mart 2018

Султанова Гулноза Сабировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Постноклассик илмий тафаккур тарзида ғоявий ворислик ва инновация муаммолари», 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2 PhD/Fal70.

Илмий раҳбар: Қўшоқов Шуҳрат Солиҳович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд Давлат Университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Туленова Карима Жондоровна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бердимурадова Алима Карлыбаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро Давлат Универститети.           

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 mart 2018

Нормаматова Махсуда Нурмаматовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Виртуалистикада постноклассик эпистемология ғоялари», 09.00.01–Онтология,гноссиология ва логика (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fal14

Илмий раҳбар: Қўшоқов Шухрат Солиевич, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Шермухаммедова Нигина Арслановна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Ҳакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 mart 2018

Негматова Шахзода Шухратовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида соғлом рақобатни ривожлантиришнинг маънавий, ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатлари», 09.00.00–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:2017.1.DSc/Fal16.

Илмий маслаҳатчи: Яхшиликов Жўрабой Яхшиликович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Қодирова Зуҳра Рашидовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент Давлат иқтисодиёт университети.   

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 mart 2018

Азимова Зиёда Эргашевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тарбиявий ишлар тизимини интеграл диагностик асосда такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида)», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам. В2017.3.DSc/Ped41.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика Маънавият ва маърифат маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Нукус давлат педагогика институти, Қорақалпоқ давлат университети, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.58.01.

Расмий оппонентлар: Тайлаков Норбек Исакулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Раҳимов Бахтиёр Худайбердиевич, педагогика фанлари доктори; Утебаев Тажибай Тилеумуратович педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарканд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 mart 2018

Хикматуллаева Азиза Сайдуллаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «HBV, HDV этиологияли жигар циррози (клиника, ташхисот ва иқтисодий юкни инобатга oлган ҳолдаги прогнози)», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib157.

Илмий маслаҳатчи: Асилова Мухайё Убаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Камилов Фарход Хайдарович, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Ахмедова Мубарахон Джалиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Касимов Илхамджан Асамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 mart 2018

Сатторов Эрмамат Норқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биринчи тартибли чизиқли эллиптик системалар учун Коши масаласи», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM57.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Шароф, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Қудратилло Садридинович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Чередниченко Виктор Григорьевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ФА Сибирь бўлими Ҳисоблаш математикаси ва математик геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<