OAK sayti
 
27 noy 2015

Арипджанова Дилафруз Уктамовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жун ва аралаш матолардан аёллар кийимларини ишлаб чиқаришнинг комплекс технологиясини яратиш», 05.06.04 – «Тикувчилик буюмлари технологияси ва костюм дизайни» (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В.2014.3-4.Т67.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Алимова Халимахан, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Жилисбаева Раушан Оразовна, техника фанлари доктори, профессор; Нигматова Фотима Усмановна, техника фанлари доктори; Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Абдулладжанова Нодира Гуломжановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:  «Euphorbiaсeae оиласига кирувчи ва таркибида таннин сақловчи бошқа истиқболли ўсимликлар полифеноллари ҳамда улар асосида дори воситаларини яратиш», 02.00.10–биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: кимё фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.K114.

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мавлянов Саидмухтар Максудович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппонентлар: Зайнутдинов Умаржон Насрутдинович, кимё фанлари доктори, профессор; Арипова Тамара Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Салимов Баходир Тахирович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: А.С.Султонов номидаги Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Юсупов Фарход Махкамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ёнилғини сақлашда йўқотилишини камайтириш сорбцион-рекуперацион технологияси ва сирт-фаол моддалар ишлаб чиқиш» 02.00.11 – коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т220.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гуро Виталий Павлович кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: умумий ва ноорганик кимё институти.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, Илмий кенгаш рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.К/Т.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Юнусов Мирахмат Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Аминов Сабир Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор; Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Абдуллаев Алишер Абдумаляновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон ғўза гермплазмаси коллекциясининг Gossypium barbadense L. тури вакилларини молекуляр тавсифлаш ва ассоциатив карталаштириш», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика  (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В125.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ҳузуридаги 16.07.2013.В.15.01. рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслахатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Турдиқулова Шахлохон Уткуровна, биология фанлари доктори; Пратов Ўктам, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Худайберганова Дурдона Сидиковнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини», 10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Fil216

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.П. Ҳожиев, филология фанлари доктори, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фанлар академияси Тил ва адабиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тил ва адабиёт институти, Фарғона давлат университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Fil.01.05 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: М.М. Қурбонова, филология фанлари доктори,  профессор, С.Х. Муҳамедова, филология фанлари доктори, Ш.Р. Усмонова, филология фанлари доктори

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Муҳибова Ульпатхон Учқуновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бобурийлар даври бҳакти адабиёти» 10.00.05  Осиё ва Афика халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Fil.243.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.М. Маннонов, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Б.Тўхлиев, филология фанлари доктори, профессор; Р.Иномхўжаев, филология  фанлари доктори; Ш. Сирожиддинов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Алишер Навоий  номидаги давлат Адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Каримов Моҳир Маърифовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали буйрак етишмовчилиги бор беморларда алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни қўллашнинг самарадорлиги», 14.00.05– ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib.24.

Илмий маслаҳатчи: Даминов Ботир Тунгунпулатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Гадаев Абдиғаффор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ройтман Александр Польевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 noy 2015

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон шароитида буғдойни биофортификациялаш ва сариқ занг касаллигига чидамли навлар яратиш», 03.00.09 – Умумий генетика (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В110.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва хайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти  16.07.2013.В.15.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абзалов Мирадхам Фузайлович, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор, Ахмедов Жамолхон Ходжонович, биология фанлари доктори; Давронов Қахрамон Давронович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Геномика ва Биоинформатика маркази.

Диссертация йўналиши амалий аҳамиятга молик...

25 noy 2015

Шахова Ирина Александровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бош мия жарохати бўлган беморларда бурун халқум компонентли ноинвазив махаллий гипотермияси», 14.00.37–анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Tib.307.

Илмий маслаҳатчи: Аваков Вячеслав Ервандович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Мюнг Ха Юн, тиббиёт фанлари доктори, профессор; К.Э. Махкамов, тиббиёт фанлари доктори; Э.А. Сатвалдиева, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Индже университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Негматова Комила Сайибжановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Самарадор композицион кимёвий реагентларни яратиш ва улар асосида бурғулаш эритмаларини олиш», 02.00.07 – композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: техника фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т113.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рахмонбердиев Г., кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» давлат унитар корхонаси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ибодуллаев А., техника фанлари доктори, профессор; Хамраев С.С., кимё фанлари доктори, профессор; Умаров А.В., техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<