Ихтисослик шифри / Шифр специальности / Code of speciality Ихтисосликлар номи Наименование специальностей Title of speciality Илмий даража бериладиган фан тармоғи Отрасль науки, по которой присуждается ученая степень Branch of science on which the scientific degree is awarded Фан тармоғи Отрасли науки Branch of science
01.01.01 Математик анализ Математический анализ Mathematical analysis Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.01.02 Дифференциал тенгламалар ва математик физика Дифференциальные уравнения и математическая физика Differential equations and mathematical physics Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.01.03 Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика Вычислительная и дискретная математика Computational and discrete mathematics Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.01.04 Геометрия ва топология Геометрия и топология Geometry and topology Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.01.05 Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика Теория вероятностей и математическая статистика Probability theory and mathematical statistics Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.01.06 Алгебра Алгебра Algebra Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.02.01 Назарий механика Теоретическая механика Theoretical mechanics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.02.02 Машиналар, асбоблар ва ускуналар динами-каси ва мустаҳкамлиги Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры Dynamics, stability of machines, instruments and apparatus Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.02.03 Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси Механика грунтов и горных пород Mechanics of soils and rocks Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.02.04 Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси Механика деформируемого твердого тела Mechanics of deformable solids Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.02.05 Суюқлик ва газ механикаси Механика жидкости и газа Mechanics of fluid and gas Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.03.01 Астрономия Астрономия Astronomy Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.01 Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари Приборы и методы экспериментальной физики Instruments and methods of experimental physics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.02 Назарий физика Теоретическая физика Theoretical physics Физика-математика фанлари Физико-математические науки Physical and mathematical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.03 Молекуляр физика ва иссиқлик физикаси Молекулярная физика и теплофизика Molecular and thermal physics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.04 Физик электроника Физическая электроника Physical electronics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.05 Оптика Оптика Optics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.06 Полимерлар физикаси Физика полимеров Physics of polymers Физика-математика фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Химические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Chemical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.07 Конденсирланган ҳолат физикаси Физика конденсиро-ванного состояния Physics of condensed matters Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.08 Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаш-тирувчи техника Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ускоритель-ная техника Atomic nucleus and elementary particle physics. Acceleratory facilities Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.09 Магнит ҳодисалари физикаси Физика магнитных явлений Physics of magnetic phenomena Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси Физика полупроводников Physics of semiconductors Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
01.04.11 Лазер физикаси Лазерная физика Laser physics Физика-математика фанлари Техника фанлари Физико-математические науки Технические науки Physical and mathematical sciences Technical sciences 01.00.00 – Физика-математика фанлари 01.00.00 – Физико- математические науки 01.00.00 – Physical and mathematical sciences
02.00.01 Ноорганик кимё Неорганическая химия Inorganic chemistry Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.02 Аналитик кимё Аналитическая химия Analytical chemistry Кимё фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Химические науки Физико-математические науки Технические науки Chemical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.03 Органик кимё Органическая химия Organic chemistry Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.04 Физик кимё Физическая химия Physical chemistry Кимё фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Химические науки Физико-математические науки Технические науки Chemical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.05 Целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш кимёси ва технологияси Химия и технология целлюлозы и целлюлозно-бумаж-ного производства Chemistry and technology of cellulose and cellulose-paper production Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.06 Юқори молекуляр бирикмалар Высокомолекуляр-ные соединения High-molecular compounds Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.07 Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси Химия и технология композиционных, лакокрасочных и резиновых материалов Chemistry and technology of composite, varnish-paint and rubber materials Кимё фанлари Техника фанлари Физика-математика фанлари Химические науки Технические науки Физико-математические науки Chemical sciences Technical sciences Physical and mathematical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.08 Нефть ва газ кимёси ва технологияси Химия и технология нефти и газа Chemistry and technology of oil and gas Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.09 Товарлар кимёси Химия товаров Chemistry of goods Кимё фанлари Техника фанлари Химические науки Технические науки Chemical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.10 Биоорганик кимё Биоорганическая химия Bioorganic chemistry Кимё фанлари Биология фанлари Техника фанлари Химические науки Биологические науки Технические науки Chemical sciences Biological sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.11 Коллоид ва мембрана кимёси Коллоидная и мембранная химия Colloid and membrane chemistry Кимё фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Химические науки Физико-математические науки Технические науки Chemical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.12 Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология Нанохимия, нанофизика и нанотехнология Nanochemistry, nanophysics and nanotechnology Кимё фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Химические науки Физико-математические науки Технические науки Chemical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.13 Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси Технология неорга-нических веществ и материалов на их основе Technology of inorganic substance and materials on their basis Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.14 Органик моддалар ва улар асосидаги мате-риаллар технологияси Технология органи-ческих веществ и материалов на их основе Technology of organic substance and materials on their basis Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.15 Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар техноло-гияси Технология сили-катных и тугоплав-ких неметаллических материалов Technology of silicate and refractory non-metal materials Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.16 Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари Процессы и аппа-раты химических технологий и пище-вых производств Processes and apparatus of chemical technologies and food productions Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.17 Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулот-ларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технология-лари ва биотехноло-гиялари Технология и био-технология обра-ботки, хранения и переработки сельско-хозяйственных и пищевых продуктов Technology and biotechnology of processing, storage and reprocessing of agricultural and food products Техника фанлари Кимё фанлари Биология фанлари Технические науки Химические науки Биологические науки Technical sciences Chemical sciences Biological sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
02.00.18 Балиқчилик маҳсулот-ларини қайта ишлаш ва сақлаш технологияси Технология переработки и хранения рыбопродуктов Technology of reprocessing and storage of fish products Техника фанлари Кимё фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Технические науки Химические науки Сельскохозяйст-венные науки Technical sciences Chemical sciences Agricultural sciences 02.00.00 – Кимё фанлари 02.00.00 – Химические науки 02.00.00 – Chemical sciences
03.00.01 Биокимё Биохимия Biochemistry Биология фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Тиббиёт фанлари Ветеринария фанлари Биологические науки Химические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Медицинские науки Ветеринарные науки Biological sciences Chemical sciences Technical sciences Agricultural sciences Medical sciences Veterinary sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.02 Биофизика ва радиобиология Биофизика и радиобиология Biophysics and radiobiology Биология фанлари Физика-математика фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Тиббиёт фанлари Биологические науки Физико-математические науки Химические науки Технические науки Медицинские науки Biological sciences Physical and mathematical sciences Chemical sciences Technical sciences Medical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.03 Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехно-логия Молекулярная биология. Моле-кулярная генетика. Молекулярная биотехнология Molecular biology. Molecular genetics. Molecular biotechnology Биология фанлари Кимё фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Тиббиёт фанлари Биологические науки Химические науки Сельскохозяйст-венные науки Медицинские науки Biological sciences Chemical sciences Agricultural sciences Medical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.04 Микробиология ва вирусология Микробиология и вирусология Microbiology and virology Биология фанлари Тиббиёт фанлари Биологические науки Медицинские науки Biological sciences Medical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.05 Ботаника Ботаника Botany Биология фанлари География фанлари Биологические науки Географические науки Biological sciences Geographical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.06 Зоология Зоология Zoology Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари География фанлари Тиббиёт фанлари Ветеринария фанлари Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Географические науки Медицинские науки Ветеринарные науки Biological sciences Agricultural sciences Geographical sciences Medical sciences Veterinary sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.07 Ўсимликлар физиоло-гияси ва биокимёси Физиология и биохимия растений Plant physiology and biochemistry Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Biological sciences Agricultural sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.08 Одам ва ҳайвонлар физиологияси Физиология человека и животных Human and animal physiology Биология фанлари Ветеринария фанлари Биологические науки Ветеринарные науки Biological sciences Veterinary sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.09 Умумий генетика Общая генетика General genetics Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Ветеринария фанлари Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Ветеринарные науки Biological sciences Agricultural sciences Veterinary sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.10 Экология Экология Ecology Биология фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари География фанлари Тиббиёт фанлари Биологические науки Химические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Географические науки Медицинские науки Biological sciences Chemical sciences Technical sciences Agricultural sciences Geographical sciences Medical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.11 Гистология, цитология ва ҳужайра биологияси Гистология, цитология и клеточная биология Histology, cytology and cell biology Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Тиббиёт фанлари Ветеринария фанлари Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Медицинские науки Ветеринарные науки Biological sciences Agricultural sciences Medical sciences Veterinary sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.12 Биотехнология Биотехнология Biotechnology Биология фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Биологические науки Химические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Biological sciences Chemical sciences Technical sciences Agricultural sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.13 Тупроқшунослик Почвоведение Soil science Биология фанлари Кимё фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари География фанлари Биологические науки Химические науки Сельскохозяйст-венные науки Географические науки Biological sciences Chemical sciences Agricultural sciences Geographical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.14 Геномика, протеомика ва биоинформатика Геномика, протеомика и биоинформатика Genomics, proteomics and bioinformation science Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Тиббиёт фанлари Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Медицинские науки Biological sciences Agricultural sciences Medical sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.15 Ихтиология Ихтиология Ichthyology Биология фанлари Биологические науки Biological sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
03.00.16 Гидробиология Гидробиология Hydrobiology Биология фанлари Биологические науки Biological sciences 03.00.00 – Биология фанлари 03.00.00 – Биологические науки 03.00.00 – Biological sciences
04.00.01 Умумий ва минтақавий геология Общая и региональная геология General and regional geology Геология-минерало- гия фанлари Геолого-минералогические науки Geological and mineralogical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.02 Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё Геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых. Металлогения и геохимия Geology, prospecting and exploration of solid mineral deposits. Metallogeny and geochemistry Геология-минерало- гия фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Геолого-минералогические науки Химические науки Технические науки Geological and mineralogical sciences Chemical sciences Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.03 Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология Геотектоника и геодинамика. Петрология и литология Geotectonics and geodynamics. Petrology and lithology Геология-минерало- гия фанлари Геолого-минералогические науки Geological and mineralogical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.04 Гидрогеология ва муҳандислик геологияси Гидрогеология и инженерная геология Hydrogeology and engineering geology Геология-минерало- гия фанлари Техника фанлари География фанлари Геолого-минералогические науки Технические науки Географические науки Geological and mineralogical sciences Technical sciences Geographical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.05 Палеонтология ва стратиграфия Палеонтология и стратиграфия Paleontology and stratigraphy Геология-минерало- гия фанлари Биология фанлари Геолого-минералогические науки Биологические науки Geological and mineralogical sciences Biological sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.06 Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари Геофизика. Геофизические методы поисков полезных ископаемых Geophysics. Geophysical methods of mineral prospecting Геология-минерало- гия фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Геолого-минералогические науки Физико-математические науки Технические науки Geological and mineralogical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.07 Нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений Geology, prospecting and exploration of oil and gas deposits Геология-минерало- гия фанлари Геолого-минералогические науки Geological and mineralogical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.08 Минералогия. Кристаллография Минералогия. Кристаллография Mineralogy. Crystallography Геология-минерало- гия фанлари Кимё фанлари Геолого-минералогические науки Химические науки Geological and mineralogical sciences Chemical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.09 Маркшейдерия Маркшейдерия Mine survey Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.10 Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) Геотехнология (открытая, подзем-ная и строительная) Geotechnology (opencast, under-ground and construction) Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.11 Қудуқларни бурғулаш ва ўзлаштириш технологияси Технология бурения и освоения скважин Well drilling and development technology Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.12 Нефть ва газ қувур-лари, база ва омбор-ларини қуриш ҳамда ишлатиш Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ Construction and exploitation of oil and gas pipe-lines, bases and repositories Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.13 Нефть ва газ конларини ўзлаштириш ҳамда ишлатиш Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Mining and exploita-tion of oil and gas deposits Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.14 Фойдали қазилмаларни бойитиш Обогащение полезных ископаемых Concentration of mineral deposits Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
04.00.15 Геологик разведка ишлари технологияси ва техникаси Технология и техника геологоразведочных работ Technology and engineering of geologic-prospecting works Техника фанлари Технические науки Technical sciences 04.00.00 – Геология-минералогия фанлари 04.00.00 – Геолого-минералогические науки 04.00.00 – Geological and mineralogical sciences
05.01.01 Муҳандислик геомет-рияси ва компьютер графикаси. Аудио ва видеотехнологиялари Инженерная геомет-рия и компьютерная графика. Аудио и видеотехнологии Engineering geometry and computer graphics. Audio and video-technologies Техника фанлари Педагогика фанлари Технические науки Педагогические науки Technical sciences Pedagogical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.02 Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш Системный анализ, управление и обра-ботка информации Systemic analysis, management and information processing Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.03 Информатиканинг назарий асослари Теоретические основы информатики Theoretical basis of computer science Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.04 Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти Математическое и программное обес-печение вычисли-тельных машин, комплексов и ком-пьютерных сетей Mathematical and software support of computers, complexes and computer networks Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.05 Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность Methods and systems of information protection. Information security Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.06 Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизим-ларининг элементлари ва қурилмалари Элементы и устройства вычис-лительной техники и систем управления Elements and devices of computing technics and control systems Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.07 Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи Математическое моделирование. Численные методы и комплексы программ Mathematical simulation. Numerical methods and software Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.08 Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқариш-ларни автоматлашти-риш ва бошқариш Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Automation and management of technological processes and production Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.09 Ҳужжатшунослик. Архившунослик. Кутубхонашунослик Документоведение. Архивоведение. Библиотековедение Documentation science. Archival science. Library science Техника фанлари Тарих фанлари Филология фанлари Педагогика фанлари Технические науки Исторические науки Филологические науки Педагогические науки Technical sciences Historical sciences Philological sciences Pedagogical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.01.10 Ахборот олиш тизимлари ва жараёнлари Информационные системы и процессы Information systems and processes Техника фанлари Филология фанлари Технические науки Филологические науки Technical sciences Philological sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.01 Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Метал-ларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси Материаловедение в машиностроении. Литейное производ-ство. Термическая обработка и обработка металлов давлением. Металлургия черных, цветных и редких металлов Material science in mechanical engineering. Foundry production. Thermal and pressure treatment of metals. Metallurgy of ferrous, non-ferrous and rare metals Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.02 Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари Теория механизмов и машин. Машино-ведение и детали машин Theory of mechanisms and machines. Theoretical engineering and machine elements Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.03 Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари Технологические машины. Роботы, мехатроника и робототехнические системы Technological machines. Robots, mechatronics and robotics systems Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.04 Стандартлаштириш ва маҳсулотлар сифатини бошқариш Стандартизация и управление качеством продукции Standardization and management of quality of products Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.05 Механик ва физик-техник ишлов бериш технологиялари ва жараёнлари. Станоклар ва асбоб-ускуналар Технологии и про-цессы механической и физико-технической обработки. Станки и инструменты Technologies and processes of mechanic and physical-technical processing. Machine-tools and instruments Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.06 Конструкцион материалларга ишлов бериш технологиялари ва ускуналари Технологии и обору-дования обработки конструкционных материалов Technologies and equipments of constructional materials processing Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.07 Машинасозлик машиналари, аппаратлари, агрегатлари ва қурилмалари Машины, аппараты, агрегаты и установки машиностроения Machines, apparatus, systems and installation of mechanical engineering Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.02.08 Ер усти мажмуалари ва учиш аппаратлари Наземные комплексы и летательные аппараты Overground and aircraft systems Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.03.01 Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) Приборы. Методы измерения и контроля (по отраслям) Instruments. Methods of measurement and control (by fields) Техника фанлари Физика-математика фанлари Кимё фанлари Технические науки Физико-математические науки Химические науки Technical sciences Physical and mathematical sciences Chemical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.03.02 Метрология ва метрология таъминоти Метрология и метрологическое обеспечение Metrology and metrological maintenance Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.04.01 Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурил-малари. Ахборотларни тақсимлаш Телекоммуникацион-ные и компьютерные системы, сети и устройства теле-коммуникаций. Распределение информации Telecommunication and computer systems, networks and telecommunications devices. Information distribution Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.04.02 Радиотехника, радио-навигация, радиоло-кация ва телевидение тизимлари ва қурил-малари. Мобиль, толаоптик алоқа тизимлари Системы и устрой-ства радиотехники, радионавигации, радиолокации и телевидения. Мобильные, волокно-оптические системы связи Radio engineering, radionavigation, radiolocation and television systems and devices. Mobile, fibrous-optical com-munication systems Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.01 Энергетика тизимлари ва мажмуалари Энергетические системы и комплексы Power systems and complexes Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.02 Электротехника. Электр энергия стан-циялари, тизимлари. Электротехник маж-муалар ва қурилмалар Электротехника. Электроэнергетичес-кие станции, системы. Электротехнические комплексы и установки Electrical engineering. Electric power plants, systems. Electro-technical complexes and installations Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.03 Ёруғлик техникаси. Махсус ёритиш технологияси Светотехника. Технология спецосвещения Illumination engineering. Technology of special lighting Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.04 Саноат иссиқлик энергетикаси Промышленная теплоэнергетика Industrial thermal power engineering Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.05 Иссиқлик техникаси-нинг назарий асослари Теоретические основы теплотехники Theoretical basis of heat engineering Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.06 Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии Power-plants on the basis of renewable energy Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.07 Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар Электротехнологии и электрооборудо-вание в сельском хозяйстве Electrotechnologies and electroequipment in agriculture Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.08 Электроника Электроника Electronics Техника фанлари Физика-математика фанлари Технические науки Физико-математические науки Technical sciences Physical and mathe-matical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.09 Ядро энергетикаси қурилмалари ва технологиялари Ядерные энергетические установки и технологии Nuclear power systems and technologies Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.05.10 Атом реакторсозлиги, атом саноати машиналари, агрегат-лари ва материаллари технологияси Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности Nuclear reactor engineering, machines, units and technology of materials in nuclear industry Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.06.01 Тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришлари материалшунослиги Материаловедение производств тек-стильной и легкой промышленности Materials science of textile and light industry production Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.06.02 Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш Технология тек-стильных материалов и первичная обработка сырья Technology of textile materials and initial treatment of raw materials Техника фанлари Кимё фанлари Технические науки Химические науки Technical sciences Chemical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.06.03 Тери, мўйна, пойабзал ва тери-галантерея буюмлари техноло-гияси Технология кожи, меха, обуви и коже-венно-галантерей-ных изделий Technology of leather, fur, foot-wear and leather haberdashery articles Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.06.04 Тикувчилик буюмлари технологияси ва костюм дизайни Технология швейных изделий и дизайн костюма Technology of garments and design of suit Техника фанлари Санъатшунослик фанлари Технические науки Искусствоведение Technical sciences Art science 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.07.01 Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация маши-налари. Қишлоқ хўжалиги ва мелио-рация ишларини механизациялаш Сельскохозяйствен-ные и мелиоратив-ные машины. Механизация сельскохозяйствен-ных и мелиоратив-ных работ Agricultural and melio-rative machinery. Mechanization of agricultural and reclamation works Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Technical sciences Agricultural sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.07.02 Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш Эксплуатация, восстановление и ремонт сельско-хозяйственной и мелиоративной техники Exploitation, recon-struction and repair of agricultural and reclamation machinery Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.01 Мамлакат, унинг мин-тақа, шаҳар ва саноат марказларининг транспорт тизимлари. Транспорт логисти-каси Транспортные системы страны, ее регионов, городов и промышленных центров. Транспорт-ная логистика. Transport systems of the country, its regions, cities and industrial centres. Transport logistics Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.02 Темир йўллар ва йўл хўжалиги Железнодорожный путь и путевое хозяйство Railway track and track facilities Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.03 Темир йўл транспор-тини ишлатиш Эксплуатация железнодорожного транспорта Exploitation of railway transport Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.04 Навигация ва ҳаво йўллари ҳаракатини бошқариш Навигация и управление воздуш-ным движением Navigation and air traffic control Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.05 Темир йўлларнинг ҳаракатланувчи тарки-би, поездларни тортиш ва электрлаштириш Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Rolling-stock of railways, traction of trains and use of electric power Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.08.06 Ғилдиракли ва гусе-ницали машиналар ва уларни ишлатиш Колесные и гусеничные машины и их эксплуатация Wheeled and cater-pillar machines and their exploitation Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.01 Қурилиш конструк-циялари, бино ва иншоотлар Строительные конструкции, здания и сооружения Engineering construc-tions, buildings and structures Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.02 Асослар, пойдевор ва ер ости иншоотлари. Кўприк ва транспорт тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар Основания, фунда-менты и подземные сооружения. Мосты и транспортные тоннели. Дороги, метрополитены Basements, foundations and underground structures. Bridges and transport tunnels. Roads, subways Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.03 Иссиқлик таъминоти. Вентиляция, конди-ционерлаш. Газ таъминоти ва ёритиш Теплоснабжение. Вентиляция, кон-диционирование. Газоснабжение и освещение Heat-supply. Ventilation, condi-tioning. Gas-supply and illumination Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.04 Сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари Водоснабжение. Канализация. Строительные системы охраны водных ресурсов Water-supply. Sewerage. Construction systems of water resources protection Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.05 Қурилиш материал-лари ва буюмлари Строительные материалы и изделия Building materials and articles Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.06 Гидротехника ва мелиорация қурилиши Гидротехническое и мелиоративное строительство Hydrotechnical and meliorative construction Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.07 Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси Гидравлика и инженерная гидрология Hydraulics and engineering hydrology Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.09.08 Қурилиш технология-си ва қурилиш жараён-ларини ташкил қилиш Технологии строительства и организация строительных процессов Construction technology and organization of construction processes Техника фанлари Технические науки Technical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.10.01 Меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фао-лияти хавфсизлиги Охрана труда и безопасность дея-тельности человека Labour protection and safety of human activity Техника фанлари Тиббиёт фанлари Технические науки Медицинские науки Technical sciences Medical sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
05.10.02 Фавқулодда ҳолатларда хавфсизлик. Ёнғин, саноат, ядро ва радиация хавфсизлиги Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная, промышленная, ядерная и радиационная безопасность Security in emergency situations. Fire, industrial, nuclear and radiation safety Техника фанлари Кимё фанлари Биология фанлари Тиббиёт фанлари Ветеринария фанлари Технические науки Химические науки Биологические науки Медицинские науки Ветеринарные науки Technical sciences Chemical sciences Biological sciences Medical sciences Veterinary sciences 05.00.00 – Техника фанлари 05.00.00 – Технические науки 05.00.00 – Technical sciences
06.01.01 Умумий деҳқончилик. Пахтачилик Общее земледелие. Хлопководство General agriculture. Cotton-growing Қишлоқ хўжалиги фанлари Сельскохозяйст-венные науки Agricultural sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.02 Мелиорация ва суғорма деҳқончилик Мелиорация и орошаемое земледелие Melioration and irrigated agriculture Қишлоқ хўжалиги фанлари Техника фанлари Сельскохозяйст-венные науки Технические науки Agricultural sciences Technical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.03 Агротупроқшунослик ва агрофизика Агропочвоведение и агрофизика Agricultural soil science and agrophysics Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Кимё фанлари География фанлари Техника фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Химические науки Географические науки Технические науки Agricultural sciences Biological sciences Chemical sciences Geographical sciences Technical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.04 Агрокимё Агрохимия Agrochemistry Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Кимё фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Химические науки Agricultural sciences Biological sciences Chemical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.05 Селекция ва уруғчилик Селекция и семеноводство Selection and seed growing Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.06 Сабзавотчилик Овощеводство Vegetable-growing Қишлоқ хўжалиги фанлари Сельскохозяйст-венные науки Agricultural sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.07 Мевачилик ва узумчилик Плодоводство и виноградарство Fruit-growing and viticulture Қишлоқ хўжалиги фанлари Сельскохозяйст-венные науки Agricultural sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.08 Ўсимликшунослик Растениеводство Plant-growing Қишлоқ хўжалиги фанлари Сельскохозяйст-венные науки Agricultural sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.09 Ўсимликларни ҳимоя қилиш Защита растений Plant protection Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.10 Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Land management, cadastre and land monitoring Қишлоқ хўжалиги фанлари География фанлари Техника фанлари Иқтисодиёт фанлари Сельскохозяйст-венные науки Географические науки Технические науки Экономические науки Agricultural sciences Geographical sciences Technical sciences Economic sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.01.11 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш Хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов Storage and reprocessing of agricultural products Қишлоқ хўжалиги фанлари Кимё фанлари Сельскохозяйст-венные науки Химические науки Agricultural sciences Chemical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.02.01 Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси. Қоракўлчилик Разведение, селек-ция, генетика и воспроизводство сельскохозяйствен-ных животных. Каракулеводство Breeding, selection, genetics and repro-duction of farm animals. Astrakhan sheep breeding. Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.02.02 Қишлоқ хўжалиги ҳай-вонларини озиқланти-риш ва озуқа тайёрлаш технологияси Кормление сельско-хозяйственных животных и техно-логия кормов Livestock feed and feeding technology Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.02.03 Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулот-ларини ишлаб чиқариш технологияси Частная зоотехния. Технология производства продуктов животноводства Private zootechnics. Animal products technology Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.02.04 Ипакчилик Шелководство Silk-growing Қишлоқ хўжалик фанлари Биология фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Agricultural sciences Biological sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.03.01 Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелио-рацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш Лесные культуры. Селекция, семено-водство и озеле-нение городов. Агролесомелиора-ция и защитное лесоразведение Forest crops. Selection, seed growing and urban greening. Agricultural melioration of forests and protective afforestation Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Техника фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Технические науки Agricultural sciences Biological sciences Technical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
06.03.02 Ўрмон тузиш ва ўрмон таксацияси. Ўрмоншунослик ва ўрмончилик. Ўрмон ёнғинлари ва уларга қарши курашиш Лесоустройство и лесная таксация. Лесоведение и лесоводство. Лесные пожары и борьба с ними Forest management and forest estimation. Dendrology and silviculture. Forest fire and forest fire protection Қишлоқ хўжалиги фанлари Биология фанлари Техника фанлари Сельскохозяйст-венные науки Биологические науки Технические науки Agricultural sciences Biological sciences Technical sciences 06.00.00 – Қишлоқ хўжалиги фанлари 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки 06.00.00 – Agricultural sciences
07.00.01 Ўзбекистон тарихи История Узбекистана History of Uzbekistan Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.02 Фан ва технологиялар тарихи История науки и технологий History of science and technologies Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.03 Жаҳон тарихи Всемирная история World history Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.04 Диншунослик Религиоведение Religious studies Тарих фанлари Фалсафа фанлари Филология фанлари Исторические науки Философские науки Филологические науки Historical sciences Philosophical sciences Philological sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.05 Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи История между-народных отношений и внешней политики History of international relations and foreign politics Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.06 Археология Археология Archaeology Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.07 Этнография, этнология ва антропология Этнография, этнология и антропология Ethnography, ethnology and anthropology Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
07.00.08 Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари Историография, источниковедение и методы историчес-кого исследования Historiography, studies of historical sources and methods of historical research Тарих фанлари Исторические науки Historical sciences 07.00.00 – Тарих фанлари 07.00.00 – Исторические науки 07.00.00 – Historical sciences
08.00.01 Иқтисодиёт назарияси Экономическая теория Economic theory Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.02 Макроиқтисодиёт Макроэкономика Macroeconomics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.03 Саноат иқтисодиёти Экономика промышленности Economics of industry Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.04 Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Экономика сельского хозяйства Economics of agriculture Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.05 Хизмат кўрсатиш тар-моқлари иқтисодиёти Экономика отраслей сферы услуг Economics of service sphere branches Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.06 Эконометрика ва статистика Эконометрика и статистика Econometrics and statistics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.07 Молия, пул муомаласи ва кредит Финансы, денежное обрашение и кредит Finance and credit Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.08 Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит Бухгалтерский учёт, экономический анализ и аудит Accounting, economic analysis and audit Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.09 Жаҳон иқтисодиёти Мировая экономика World economy Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.10 Демография. Меҳнат иқтисодиёти Демография. Экономика труда Demography. Labour economics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.11 Маркетинг Маркетинг Marketing Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.12 Минтақавий иқтисодиёт Региональная экономика Regional economics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.13 Менежмент Менеджмент Management Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.14 Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари Информационные системы и техноло-гии в экономике Information system and technologies in economics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
08.00.15 Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти Экономика пред-принимательства и малого бизнеса Entrepreneurship and small business economics Иқтисодиёт фанлари Экономические науки Economic sciences 08.00.00 – Иқтисодиёт фанлари 08.00.00 – Экономические науки 08.00.00 – Economic sciences
09.00.01 Онтология, гносеология ва мантиқ Онтология, гносеология и логика Ontology, gnosiology and logics Фалсафа фанлари Философские науки Philosophical sciences 09.00.00 – Фалсафа фанлари 09.00.00 – Философские науки 09.00.00 – Philosophical sciences
09.00.02 Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (номи) Философия форм сознания, культуры и практики (название) Philosophy of forms of consciousness, culture and practice (title) Фалсафа фанлари Философские науки Philosophical sciences 09.00.00 – Фалсафа фанлари 09.00.00 – Философские науки 09.00.00 – Philosophical sciences
09.00.03 Фалсафа тарихи История философии History of philosophy Фалсафа фанлари Философские науки Philosophical sciences 09.00.00 – Фалсафа фанлари 09.00.00 – Философские науки 09.00.00 – Philosophical sciences
09.00.04 Ижтимоий фалсафа Социальная философия Social philosophy Фалсафа фанлари Философские науки Philosophical sciences 09.00.00 – Фалсафа фанлари 09.00.00 – Философские науки 09.00.00 – Philosophical sciences
10.00.01 Ўзбек тили Узбекский язык Uzbek language Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.02 Ўзбек адабиёти Узбекская литература Uzbek literature Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.03 Қорақалпоқ тили Каракалпакский язык Karakalpak language Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.04 Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти Языки и литература народов Европы, Америки и Австралии National languages and literature of Europe, America and Australia Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.05 Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти Языки и литература народов Азии и Африки National languages and literature of Asia and Africa Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.06 Қиёсий адабиётшунос-лик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик Сравнительное литературоведение, сопоставительное языкознание и переводоведение Comparative literary criticism, contrastive linguistics and translation studies Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.07 Адабиёт назарияси Теория литературы Theory of literature Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.08 Фольклоршунослик Фольклористика Folklore studies Филология фанлари Санъатшунослик фанлари Филологические науки Искусствоведение Philological sciences Art science 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.09 Журналистика Журналистика Journalism Филология фанлари Социология фанлари Филологические науки Социологические науки Philological sciences Sociological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.10 Матншунослик ва адабий манбашунослик Текстология и литературное источниковедение Textology and studies of literary sources Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.11 Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси Теория языка. Прикладная и компьютерная лингвистика Theory of language. Applied and computational linguistics Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
10.00.12 Қорақалпоқ адабиёти Каракалпакская литература Karakalpak literature Филология фанлари Филологические науки Philological sciences 10.00.00 – Филология фанлари 10.00.00 – Филологические науки 10.00.00 – Philological sciences
11.00.01 Табиий география Физическая география Physical geography География фанлари Географические науки Geographical sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.02 Иқтисодий ва ижтимоий география Экономическая и социальная география Economic and social geography География фанлари Иқтисодиёт фанлари Географические науки Экономические науки Geographical sciences Economic sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.03 Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё Гидрология суши. Водные ресурсы. Гидрохимия Land hydrology. Water resources. Hydrochemistry География фанлари Кимё фанлари Техника фанлари Географические науки Химические науки Технические науки Geographical sciences Chemical sciences Technical sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.04 Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология Метеорология. Климатология. Агрометеорология Meteorology. Climatology. Agrometeorology География фанлари Физика-математика фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Географические науки Физико-математические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Geographical sciences Physical and mathematical sciences Technical sciences Agricultural sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.05 Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Environment protection and rational utilization of natural resources География фанлари Физика-математика фанлари Биология фанлари Кимё фанлари Геология-минералогия фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Географические науки Физико-математические науки Биологические науки Химические науки Геолого-минералогические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Geographical sciences Physical and mathematical sciences Biological sciences Chemical sciences Geological and mineralogical sciences Technical sciences Agricultural sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.06 Геодезия. Картография Геодезия. Картография Geodesy. Cartography География фанлари Техника фанлари Физика-математика фанлари Географические науки Технические науки Физико-математические науки Geographical sciences Technical sciences Physical and mathematical sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
11.00.07 Геоинформатика Геоинформатика Geoinformatics География фанлари Техника фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Географические науки Технические науки Сельскохозяйст-венные науки Geographical sciences Technical sciences Agricultural sciences 11.00.00 – География фанлари 11.00.00 – Географические науки 11.00.00 – Geographical sciences
12.00.01 Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи Теория и история государства и права. История правовых учений Theory and history of state and law. History of law doctrines Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.02 Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи Конституционное право. Административное право. Финансовое и таможенное право Constitutional law. Administrative law. Finance and customs law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.03 Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ Гражданское право. Предприниматель-ское право. Семейное право. Международное частное право Civil law. Business law. Family law. International private law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.04 Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация Гражданское процессуальное право. Хозяйственное процессуальное право. Третейский процесс и медиация Civil procedures law. Economic procedures law. Arbitration process and mediation Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.05 Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи Трудовое право. Право социального обеспечения Labour law. Social security law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.06 Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ Природоресурсное право. Аграрное право. Экологическое право Natural resource law. Agrarian law. Ecological law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.07 Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура Judicial power. Prosecutorial supervision. Organization of law enforcement. Advocacy Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.08 Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликлар-нинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи Уголовное право, профилактика правонарушений. Криминология. Уголовно-исполнительное право Criminal law, crime prevention. Criminology. Penal law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.09 Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси Уголовный процесс. Криминалистика, оперативно-розыск-ное право и судебная экспертиза Criminal procedure. Criminology, operation search law and forensic examination Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.10 Халқаро ҳуқуқ Международное право International law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.11 Парламент ҳуқуқи Парламентское право Parliamentary law Юридик фанлар Юридические науки Law 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
12.00.12 Коррупция муаммолари Проблемы коррупции Problems of corruption Юридик фанлар Техника фанлари Иқтисодиёт фанлари Психология фанлари Социология фанлари Юридические науки Технические науки Экономические науки Психологические науки Социологические науки Law Technical sciences Economic sciences Psychological sciences Sociological sciences 12.00.00 – Юридик фанлар 12.00.00 – Юридические науки 12.00.00 – Law
13.00.01 Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи Теория педагогики. История педагогических учений Theory of pedagogy. History of pedagogical studies Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям) Theory and methodology of teaching and upbringing(by fields) Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.03 Махсус педагогика Специальная педагогика Special pedagogy Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.04 Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси Теория и методика физического воспи-тания и спортивной тренировки Theory and methodology of physical culture and sports training Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.05 Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси Теория и методика профессионального образования Theory and methodo-logy of professional education Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.06 Электрон таълим назарияси ва методикаси (таълим соҳалари ва босқичлари бўйича) Теория и методика электронного образования (по областям и уровням образования) Theory and methodo-logy of electronic education (by fields and levels of education) Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.07 Таълимда менежмент Менеджмент в образовании Management in education Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
13.00.08 Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси Теория и методика дошкольного образования Theory and methodo-logy of preschool education Педагогика фанлари Педагогические науки Pedagogical sciences 13.00.00 – Педагогика фанлари 13.00.00 – Педагогические науки 13.00.00 – Pedagogical sciences
14.00.01 Акушерлик ва гинекология Акушерство и гинекология Obstetrics and gynecology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.02 Морфология Морфология Morphology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.03 Эндокринология Эндокринология Endocrinology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.04 Оториноларингология Оториноларинго-логия Otorhinolaryngology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.05 Ички касалликлар Внутренние болезни Internal diseases Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.06 Кардиология Кардиология Cardiology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.07 Гигиена Гигиена Hygiene Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.08 Офтальмология Офтальмология Ophthalmology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.09 Педиатрия Педиатрия Pediatrics Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.10 Юқумли касалликлар Инфекционные болезни Infectious diseases Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.11 Дерматология ва венерология Дерматология и венерология Dermatology and venereology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.12 Тиббий реабилитология Медицинская реабилитология Medical rehabilitology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.13 Неврология Неврология Neurology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.14 Онкология Онкология Oncology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.15 Патологик анатомия Патологическая анатомия Pathological anatomy Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.16 Нормал ва патологик физиология Нормальная и патологическая физиология Normal and pathological physiology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.17 Фармакология ва клиник фармакология Фармакология и клиническая фармакология Pharmacology and clinical pharmacology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Фармацевтика фанлари Медицинские науки Биологические науки Фармацевтические науки Medical sciences Biological sciences Pharmaceutical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.18 Психиатрия ва наркология Психиатрия и наркология Psychiatry and narcology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.19 Клиник радиология Клиническая радиология Clinical radiology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.20 Тиббий генетика Медицинская генетика Medical genetics Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.21 Стоматология Стоматология Stomatology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.22 Травматология ва ортопедия Травматология и ортопедия Traumatology and orthopaedy Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.23 Ҳамширалик ишини ташкил этиш Организация медсестринского дела Organization of medical-nursery affair Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.24 Суд тиббиёти Судебная медицина Forensic medicine Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.25 Клиник-лаборатор ва функционал диагностика Клинико-лаборатор-ная и функциональ-ная диагностика Clinical laboratory and functional diagnostics Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.26 Фтизиатрия Фтизиатрия Phthisiatry Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.27 Хирургия Хирургия Surgery Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.28 Нейрохирургия Нейрохирургия Neurosurgery Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.29 Гематология ва трансфузиология Гематология и трансфузиология Hematology and transfusiology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.30 Эпидемиология Эпидемиология Epidemiology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.31 Урология Урология Urology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.32 Трансплантология ва сунъий аъзолар Трансплантология и искусственные органы Transplantology and artificial organs Тиббиёт фанлари Биология фанлари Техника фанлари Медицинские науки Биологические науки Технические науки Medical sciences Biological sciences Technical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.33 Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент Общественное здоровье. Менеджмент в здравоохранении Public health. Healthcare management Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.34 Юрак-қон томир хирургияси Сердечно-сосудистая хирургия Cardiovascular surgery Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.35 Болалар хирургияси Детская хирургия Pediatric surgery Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.36 Аллергология ва иммунология Аллергология и иммунология Allergology and immunology Тиббиёт фанлари Биология фанлари Медицинские науки Биологические науки Medical sciences Biological sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.37 Анестезиология ва реаниматология Анестезиология и реаниматология Anaesthesiology and reanimatology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.38 Спорт тиббиёти Спортивная медицина Sports medicine Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.39 Токсикология Токсикология Toxicology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.40 Шошилинч тиббиёт Экстренная медицина Emergency medicine Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.41 Халқ табобати Народная медицина Folk medicine Тиббиёт фанлари Кимё фанлари Фармацевтика фанлари Медицинские науки Химические науки Фармацевтические науки Medical sciences Chemical sciences Pharmaceutical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
14.00.42 Пульмонология Пульмонология Pulmonology Тиббиёт фанлари Медицинские науки Medical sciences 14.00.00 – Тиббиёт фанлари 14.00.00 – Медицинские науки 14.00.00 – Medical sciences
15.00.01 Дори технологияси Технология лекарств Technology of drugs Фармацевтика фанлари Техника фанлари Фармацевтические науки Технические науки Pharmaceutical sciences Technical sciences 15.00.00 – Фармацевтика фанлари 15.00.00 – Фармацевтические науки 15.00.00 – Pharmaceutical sciences
15.00.02 Фармацевтик кимё ва фармакогнозия Фармацевтическая химия и фармакогнозия Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy Фармацевтика фанлари Кимё фанлари Биология фанлари Фармацевтические науки Химические науки Биологические науки Pharmaceutical sciences Chemical sciences Biological sciences 15.00.00 – Фармацевтика фанлари 15.00.00 – Фармацевтические науки 15.00.00 – Pharmaceutical sciences
15.00.03 Фармацевтика ишини ташкил этиш Организация фармацевтического дела Pharmacy organization Фармацевтика фанлари Фармацевтические науки Pharmaceutical sciences 15.00.00 – Фармацевтика фанлари 15.00.00 – Фармацевтические науки 15.00.00 – Pharmaceutical sciences
16.00.01 Ҳайвонлар касаллик-лари диагностикаси, терапияси ва хирургияси Диагностика болезней, терапия и хирургия животных Diagnostics of diseases, therapy and surgery of animals Ветеринария фанлари Ветеринарные науки Veterinary sciences 16.00.00 – Ветеринария фанлари 16.00.00 – Ветеринарные науки 16.00.00 – Veterinary sciences
16.00.02 Ҳайвонлар патоло-гияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репро-дукцияси биотех-никаси Патология, онколо-гия и морфология животных. Ветеринарное аку-шерство и биотех-ника репродукции животных Pathology, oncology and morphology of animals. Veterinary obstetrics and biotechnology of animal reproduction Ветеринария фанлари Биология фанлари Қишлоқ хўжалиги фанлари Ветеринарные науки Биологические науки Сельскохозяйст-венные науки Veterinary sciences Biological sciences Agricultural sciences 16.00.00 – Ветеринария фанлари 16.00.00 – Ветеринарные науки 16.00.00 – Veterinary sciences
16.00.03 Ветеринария мик-робиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, мико-токсикологияси ва иммунологияси Ветеринарная мик-робиология, вирусо-логия, эпизоотоло-гия, микология с микотоксикологией и иммунология Veterinary microbiology, virology, epizootiology, mycology with mycotoxicology and immunology Ветеринария фанлари Биология фанлари Ветеринарные науки Биологические науки Veterinary sciences Biological sciences 16.00.00 – Ветеринария фанлари 16.00.00 – Ветеринарные науки 16.00.00 – Veterinary sciences
16.00.04 Ветеринария фармакологияси ва токсикологияси. Ветеринария санита-рияси, экологияси, зоогигиенаси ва ветеринар-санитария экспертизаси Ветеринарная фармакология и токсикология. Ветеринарная сани-тария, экология, зоогигиена и ветери-нарно-санитарная экспертиза Veterinary pharma-cology and toxicology. Veterinary sanitation, ecology, zoohygiene and veterinary-sanitary expertise Ветеринария фанлари Биология фанлари Ветеринарные науки Биологические науки Veterinary sciences Biological sciences 16.00.00 – Ветеринария фанлари 16.00.00 – Ветеринарные науки 16.00.00 – Veterinary sciences
17.00.01 Театр санъати Театральное искус-ство Theatrical art Санъатшунослик фанлари Искусствоведение Art sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.02 Мусиқа санъати Музыкальное искусство Musical art Санъатшунослик фанлари Искусствоведение Art sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.03 Кино санъати. Телевидение Киноискусство. Телевидение Cinematography. Television Санъатшунослик фанлари Искусствоведение Art sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.04 Тасвирий ва амалий безак санъати Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Visual and applied-decorative art Санъатшунослик фанлари Искусствоведение Art sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.05 Дизайн назарияси ва тарихи Теория и история дизайна Theory and history of design Санъатшунослик фанлари Искусствоведение Art sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.06 Музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консер-вация қилиш, таъмир-лаш ва сақлаш Музееведение. Консервация, рес-таврация и хранение историко-культур-ных объектов Museology. Conser-vation, restoration and storage of historical and cultural objects Санъатшунослик фанлари Тарих фанлари Техника фанлари Искусствоведение Исторические науки Технические науки Art sciences Historical sciences Technical sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.07 Маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик Теория и история культуры. Культурология Theory and history of culture. Culturology Санъатшунослик фанлари Тарих фанлари Фалсафа фанлари Искусствоведение Исторические науки Философские науки Art sciences Historical sciences Philosophical sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
17.00.08 Санъат назарияси ва тарихи Теория и история искусства Theory and history of Art Санъатшунослик фанлари Тарих фанлари Искусствоведение Исторические науки Art sciences Historical sciences 17.00.00 – Санъатшунослик фанлари 17.00.00 – Искусствоведение 17.00.00 – Art science
18.00.01 Архитектура назария-си ва тарихи. Архитек-тура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш Теория и история архитектуры. Реставрация и реконструкция памятников архитектуры Theory and history of architecture. Resto-ration and reconstruc-tion of architectural monuments Архитектура Санъатшунослик фанлари Архитектура Искусствоведение Architecture Art science 18.00.00 – Архитектура 18.00.00 – Архитектура 18.00.00 – Architecture
18.00.02 Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режа-лаштириш. Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси Районная планиров-ка. Градостроитель-ство. Планировка сельских населенных мест. Ландшафтная архитектура. Архитектура зданий и сооружений Area planning. Town building. Planning of rural residences. Landscape architec-ture. Architecture of buildings and constructions Архитектура Техника фанлари Архитектура Технические науки Architecture Technical sciences 18.00.00 – Архитектура 18.00.00 – Архитектура 18.00.00 – Architecture
19.00.01 Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси История и теория психологии. Общая психология. Психология личности History and theory of psychology. General psychology. Psychology of personality Психология фанлари Психологические науки Psychological sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
19.00.02 Психофизиология Психофизиология Psycho-physiology Психология фанлари Психологические науки Psychological sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
19.00.03 Инсон касбий фаолияти психологияси (номи) Психология профессиональной деятельности человека (название) Psychology of human being professional activity (title) Психология фанлари Психологические науки Psychological sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
19.00.04 Тиббий ва махсус психология Медицинская и специальная психология Medical and special psychology Психология фанлари Тиббиёт фанлари Психологические науки Медицинские науки Psychological sciences Medical sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
19.00.05 Ижтимоий психология. Этнопсихология Социальная психология. Этнопсихология Social psychology. Ethnopsychology Психология фанлари Социология фанлари Психологические науки Социологические науки Psychological sciences Sociological sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
19.00.06 Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси Возрастная и педагогическая психология. Психология развития Age and pedagogical psychology. Psycho-logy of development Психология фанлари Психологические науки Psychological sciences 19.00.00 – Психология фанлари 19.00.00 – Психологические науки 19.00.00 – Psychological sciences
22.00.01 Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқот-лар усуллари Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological studies Социология фанлари Социологические науки Sociological sciences 22.00.00 – Социология фанлари 22.00.00 – Социологические науки 22.00.00 – Sociological sciences
22.00.02 Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи Социальная струк-тура, социальные институты и образ жизни Social structure, social institutions and lifestyle Социология фанлари Социологические науки Sociological sciences 22.00.00 – Социология фанлари 22.00.00 – Социологические науки 22.00.00 – Sociological sciences
22.00.03 Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси Социология обще-ственного сознания и социальных процессов Sociology of public consciousness and social processes Социология фанлари Социологические науки Sociological sciences 22.00.00 – Социология фанлари 22.00.00 – Социологические науки 22.00.00 – Sociological sciences
23.00.01 Сиёсат назарияси ва фалсафаси. Сиёсий таълимотлар тарихи ва методологияси Теория и философия политики. История и методология политических учений Theory and philosophy of politics. History and methodology of political studies Сиёсий фанлар Фалсафа фанлари Политические науки Философские науки Political sciences Philosophical sciences 23.00.00 – Сиёсий фанлар 23.00.00 – Политические науки 23.00.00 – Political Sciences
23.00.02 Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар Политические институты, процессы и технологии Political institutes, processes and technologies Сиёсий фанлар Политические науки Political sciences 23.00.00 – Сиёсий фанлар 23.00.00 – Политические науки 23.00.00 – Political Sciences
23.00.03 Сиёсий маданият ва мафкура Политическая культура и идеология Political culture and ideology Сиёсий фанлар Фалсафа фанлари Политические науки Философские науки Political sciences Philosophical sciences 23.00.00 – Сиёсий фанлар 23.00.00 – Политические науки 23.00.00 – Political Sciences
23.00.04 Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития Political issues of international relations, global and regional development Сиёсий фанлар Политические науки Political sciences 23.00.00 – Сиёсий фанлар 23.00.00 – Политические науки 23.00.00 – Political Sciences
23.00.05 Миллий хавфсизликнинг тизимли таҳлили ва истиқболини белгилаш муаммолари Системный анализ и прогнозирование проблем национальной безопасности Systematic analysis and forecasting of national security problems Сиёсий фанлар Иқтисодиёт фанлари Юридик фанлар Психология фанлари Социология фанлари Политические науки Экономические науки Юридические науки Психологические науки Социологические науки Political sciences Economic sciences Law Psychological sciences Sociological sciences 23.00.00 – Сиёсий фанлар 23.00.00 – Политические науки 23.00.00 – Political Sciences
24.00.01 Ислом тарихи ва манбашунослиги История и источниковедение ислама History and source study of Islam Исломшунослик фанлари Тарих фанлари Исламоведение Исторические науки Islamic sciences Historical sciences 24.00.00 – Исломшунослик фанлари 24.00.00 – Исламоведение 24.00.00 – Islamic Sciences
24.00.02 Қуръоншунослик. Ҳадисшунослик Корановедение. Хадисоведение Koran studies. Hadith studies Исломшунослик фанлари Тарих фанлари Фалсафа фанлари Филология фанлари Исламоведение Исторические науки Философские науки Филологические науки Islamic sciences Historical sciences Philosophical sciences Philological sciences 24.00.00 – Исломшунослик фанлари 24.00.00 – Исламоведение 24.00.00 – Islamic Sciences
24.00.03 Фиқҳ, калом илми. Илоҳиёт Учение фикха и калама. Теология Science of Fikh and Kalom. Theology Исломшунослик фанлари Тарих фанлари Фалсафа фанлари Филология фанлари Исламоведение Исторические науки Философские науки Филологические науки Islamic sciences Historical sciences Philosophical sciences Philological sciences 24.00.00 – Исломшунослик фанлари 24.00.00 – Исламоведение 24.00.00 – Islamic Sciences
24.00.04 Мумтоз шарқ адабиёти ва манбашунослиги Восточная классическая литература и источниковедение Eastern classical literature and source study Исломшунослик фанлари Филология фанлари Исламоведение Филологические науки Islamic sciences Philological sciences 24.00.00 – Исломшунослик фанлари 24.00.00 – Исламоведение 24.00.00 – Islamic Sciences

Бош меню

Янгиликларга обуна бўлиш