OAK sayti
 
07 noy 2016

Ўразалиев Муродбек Қораевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Алкоголизм, фоҳишалик ва гиёҳвандликнинг жиноятчилик билан алоқадорлиги, уларнинг криминологик хусусиятлари ва олдини олишни такомиллаштириш», 12.00.08– Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Yu13.

Илмий маслаҳатчи: Ахраров Бахрам Джаббарович,  юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 14.07.2016. Yu 30.01.

Расмий оппонентлар: Закирова Адина Гулямовна,юридик фанлар доктори, профессор; Тахиров Фарход,юридик фанлар доктори, профессор; Саттаров Абдуғафур Хамидович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 noy 2016

Рахмонқулова Нилуфар Ходжи-Акбаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон Республикасининг халқаро хусусий ҳуқуқ тўғрисидаги қонунчилигини кодификациялаштиришни такомиллаштириш», 12.00.03−Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu10.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 14.07.2016.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Рашидов Комил Каюмович, юридик фанлар доктори, профессор; Умаров Толибжон Абдуазизович, юридик фанлар доктори, доцент; Нарматов Нуриддин Соатмурадович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 noy 2016

Отажонов Аброржон Анваровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иштирокчиликда содир этилган жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш», 12.00.08–«Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи» (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu12.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 14.07.2016.Yu.30.01.

Илмий маслаҳатчи: Кабулов Рустам, юридик фанлар доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Ахраров Бахрам Жабборович, юридик фанлар доктори, профессор; Тохиров Фарход, юридик фанлар доктори, профессор; Маҳкамов Отабек Мухтарович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 noy 2016

Эшмаматова Нодира Бахромовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Таркибида N, P, S тутган бирикмалар асосидаги олигомер коррозия ингибиторларининг синтези ва физик-кимёвий хоссалари», 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувохнома, LA №0000484/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.K63.

Илмий маслаҳатчи: Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори; Сидиков Абдужалол Сидикович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 noy 2016

Юнусов Ҳайдар Эргашовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Целлюлоза ва унинг ҳосиласи асосида нанотузулишли кумуш тутган бактерицид препаратларнинг олиниши, хоссалари ва ишлаб чиқариш технологиясини яратиш», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш кимёси ва технологияси; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA № 0002378/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т279.

Илмий маслаҳатчи: Саримсаков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат техника университети, 14.07.2016.K/T.14.01.

Расмий оппонентлар: Негматов Сайибжон Содиқович, техника фанлари доктори, профессор, академик;Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор; Каримов Аминжон, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 noy 2016

Аронбаев Сергей Дмитриевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Экотоксикантларни сорбцион концентрлаш ва аниқлашда пиво олишда қўлланиладиган ачитқи ҳужайраси девори асосида олинадиган биосорбентлар», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувохнома, LA№0000225/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.К43.

Илмий маслаҳатчи: Насимов Абдулла Мурадович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Шабилалов Азод Ахмедович, кимё фанлари доктори, профессор; Бабаев Бахром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори; Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 noy 2016

Хакимов Шерқул Шерғозиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пахта хомашёсини ифлосликлардан тозалаш жараёни самарали технологиясини ва тозалагичлар ишчи қисмларининг рационал конструкциясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.T191.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 14.07.2016.Т.06.01.

Илмий маслаҳатчи: Турсунов Ҳамидулла Қўчқорович, техника фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: Муродов Рустам Муродович, техника фанлари доктори, профессор; Эргашов Махаматрасул, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Давлат Мустафаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «SIFAT» Ўзбекистон пахта толасини сертификатлаш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 noy 2016

Усманкулов Алишер Кадиркуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иссиқлик-намлик алмашув жараёнларини тезлаштириш асосида юқори иш унумли пахтани қуритиш ускунаси ва технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т350.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 14.07.2016.Т.06.01.

Илмий маслаҳатчи: Парпиев Азимжон, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Ахмадхўжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Рахмонов Хайриддин Кадирович, техника фанлари доктори; Сидиков Исамидин Хакимович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «SIFAT» Ўзбекистон пахта толасини сертификатлаш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2016

Бердикулов Сирожжон Насипкуловичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистонда кўппартиявийлик миллий моделининг фалсафий генезиси ва ривожланиш истиқболлари», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (фалсафа фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: LA № 0000039.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.F14.

Илмий маслаҳатчи: Мамадалиев Шавкатбек Олмасбаевич, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.F.01.04.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Юлдашев Махамадилхом Мамаюнисович, фалсафа фанлари доктори; Dr. Prof. Sung Dong Ki is Assistant Professor at Frontier College, Inha University, Republic of Korea

Етакчи ташкилотЖаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2016

Исаков Жанабай Якыпбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда кредит самарадорлигини ошириш», 08.00.07–Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисодиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I28.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент Ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент Молия институти, 14.07.2016.I.31.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Олим Қаландарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Альмардонов Мухамади Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори; Бурханов Актам Усманович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<