OAK sayti
 
12 may 2018

Сарманов Шерзод Шермахматовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг жанубий минтақалари шароитида арпа селекцияси учун маҳсулдор ва тезпишар бошланғич манбалар яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx132.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали

Илмий раҳбар: Ходжақулов Турақул, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: кузги арпанинг «Воҳа» нави (NАР 00195).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 06 апрелдаги 02-11/827-сон хулосаси...

12 may 2018

Абдуазимов Акбар Мухторовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Баҳорги буғдойнинг эртапишарлилик ҳамда иссиқликка чидамлилик хусусиятлари асосида бошланғич манба яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx16.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: юмшоқ буғдойнинг «Жануб гавҳари» нави (NАР 00180).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 6 апрелдаги 02-11/828-сон хулосаси...

 

12 may 2018

Джумаев Шукур Бабақуловичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қашқадарё вилиояти тупроқ-иқлим шароитига мос ғўзанинг ингичка ва ўрта толали навларини яратиш ва жорий этиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Qx227.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти Қашқадарё илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Раҳматов Имом Мамадиёрович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: ингичка толали «Қашқадарё-5» ғўза нави (NAP 00064) ва ўрта толали «ЎзПИТИ-2601» ғўза нави (NАР 00151).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 20 октябрдаги 02-11/2783 ва 02-11/2784-сон хулосалари...

11 may 2018

Шарипова Нилюфар Саидовнанинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бронхиал астма тарқалганлигининг тиббий-ижтмимоий қирралари ва уларни яхшилаш йўллари (Бухоро вилояти мисолида)», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib198.

Илмий раҳбар: Маматкулов Бахромжон, тиббиётфанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Тib.31.01.

Расмий оппонентлар: Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рустамова Мамлакат Тулабаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Юлдашев Равшан Муслимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Умуртқа поғонасининг кўкрак ва бел соҳалари деформациялари ва ностабиллигига олиб келувчи касалликларни жарроҳлик йўли билан даволаш», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib112.

Илмий маслаҳатчи: Кариев Гайрат Маратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Алиходжаева Гулнарахан Аллаутдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мирзабаев Марат Жумабекович, тиббиёт фанлари доктори; Шодиев Амиркул Шодиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Ашрапов Жамшид Рауфовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда бош миянинг  супратенториал глиал ўсмалари клиникаси, ташхиси ва даволаш истикболлари», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib122.

Илмий маслаҳатчи: Алиходжаева  Гульнарахан Алаутдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Кадырбеков  Равшанбек Турсунбекович, тиббиёт фанлари доктори; Убайдуллаева Зебинисо Нуруллаевна, тиббиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Ахмедов Дилшод Машрабовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Соболев фазоларида сингуляр интегралларни тақрибий интеграллаш учун оптимал формулалар», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM56.

Илмий раҳбар: Шадиметов Холматвай Махкамбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02

 Расмий оппонентлар: Алоев Рахматилло Джураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Баротов Адизжон Садиевич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жаҳон Иқтисодиёти ва Дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Рустамов Дилшод Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тортиш электр таъминоти  қурилмаларининг бошқарув тизимлари учун катта ток индукцион  датчиклари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T546.

Илмий раҳбар: Амиров Султон Файзуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Плахтиев Анатолий Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Саттаров Хуршид Абдушукурович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Илмий-техника маркази» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Рузиев Умиджон Абдимажитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суюқ маҳсулотлар сифатини уларнинг қовушқоқлиги бўйича назорат қилиш», 05.03.01– Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/T519.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Исматуллаев Патхулла Рахматович, техника фанлари доктори, профессор; Мамарасулов Фарход Умарович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Буҳоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 may 2018

Авазов Юсуф Шодиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп компонентли аралашмаларни ажратишнинг технологик жараёнларини такомиллаштирилган бошқариш», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Т512.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Исмаилов Мирхалил Агзамович, техника фанлари доктори, профессор; Каипбергенов Батирбек Тулепбергенович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Ximavtomatika” масъулияти чекланган жамият.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<