OAK sayti
 
16 noy 2017

Муртазаев Кувандик Мустафаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сув совутиш қурилмаларида (градирняларда) иссиқлик ва масса алмашиш жараёнларини жадаллаштириш технологиясини яратиш», 05.05.04–Саноат иссиқлик энергетикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т96.

Илмий раҳбар: Мухиддинов Джалолиддин Насирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Кремков Михаил Витальевич, техника фанлари доктори, профессор; Шаисламов Алишер Шаабдурахманович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Issiqlikeletrloyiha» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Аминжонов Шерзод Мирабосовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳайвонларнинг асосий цестодозлари ва уларга қарши иммунопрофилактика тадбирларини ишлаб чиқиш», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V2.

Илмий маслаҳатчи: [Матчанов Назар Маткаримович],ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Ахрор Рўзимуродович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Абдиев Тельман Абдурахмонович, тиббиёт фанлари доктори; Дадаев Сайдулло Дадаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Зоология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Каримов Равшанбек Аллаяровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хоразм вилоятининг экстремал тупроқ-иқлим шароитларига мос ғўза навларини яратиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx78.

Илмий раҳбар: Ахмедов Джамалхон Ходжахонович, биология фанлари доктори.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Хоразм-150» ғўза нави, № NАР 00054, 2005 й., 30 апрель.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 28 июлдаги 02-11/1970-сон маълумотномаси...

16 noy 2017

Каюмов Умид Каюмовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўрта толали ғўзанинг юқори  кўрсаткичларга эга бўлган белгиларни мужассамлаштирган рақобатдош  селекцион ашёларни яратиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx79.

Илмий раҳбар: Автономов Виктор Александрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «С-6565» ғўза нави, № NАР NАР 00132. 2016 й.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 14 июлдаги 02-11/1800-сон маълумотномаси...

16 noy 2017

Зияев Зафаржон Машраповичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кузги буғдойнинг занг касалликларга чидамли бошланғич манбаларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx77.

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Ҳазрати Башир» кузги буғдой нави, № NАР 00124, 2013 й., 27 ноябрь.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 8 ноябрдаги 02-11/2998-сон маълумотномаси...

16 noy 2017

Муртазаев Саидмуродхон Саидиалоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек популяциясига мансуб шахсларнинг юз-жағ соҳасини антропометрик рентгеноцефалометрик кўрсаткичлари ва уларни клиникада қўллаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib139.

Илмий маслаҳатчи: Дусмухамедов Махмуджан Закирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Pang Jun Young, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Жанубий Корея); Супиев Турган Курбанович, академик, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон); Боймуродов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Шимолий Каролина университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Туракулов Олим Холбутаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. DSc/Ped 22.   

Илмий маслаҳатчи: Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дилара Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Адизов Бахтиёр Рахмонович, педагогика фанлари доктори, профессор; Бобомуродов Озод Жураевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Абдураимов Шерали Сайдикаримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда тармоқлараро интеграциянинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси  (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped87.

Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ҳакимов Равшан Рашодович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Нусратова Ҳамида Чўлибоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати»,  10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: B2017.2.PhD/Fil21.

Илмий раҳбар: Ахмедова Шоира Нематовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дамин Тўраев, филология фанлари доктори, профессор; Раҳматулла Баракаев, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.    

Диссертация йўналиши:  назарий  аҳамиятга  молик...

15 noy 2017

Қорабоев Сардор Юлдашевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Амир Ҳамза Шинворий шеърияти ва Хайбар адабий мактаби (анъанавийлик ва янгиланиш жараёни)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil54.

Илмий маслаҳатчи: Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017. Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Иномхўжаев Раҳмонхўжа, филология фанлари доктори, профессор; Очилов Эргаш, филология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<