OAK sayti
 
15 sen 2017

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларида мева ва сабзавот кукунларини қўллаш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T37.

Илмий раҳбар: Турсунходжаев Пулат Мухамедович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Баракаев Нусрат Раджабович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Ўздонмаҳсулот» АК.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Азимов Абдулахат Абдужабборовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг интрогрессив тизмаларини биотик стрессларга бардошлиги ва унинг ирсийланиши», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В30.

Илмий раҳбар: Абзалов Мирадхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор; Бобоев Сайфулла Ғафурович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Боймуродов Хусниддин Тошболтаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон сув ҳавзаларининг икки паллали (Bivalvia: Unionidae, Corbiculidae) моллюскалари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/B32.

Илмий маслаҳатчи: Иззатуллаев Зувайдулло Изатуллаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Позилов Абдувойит Позилович, биология фанлари доктори; Акромова Фируза Джалалиддинова, биология фанлари доктори; Холбоев Фахриддин Рахмонқулович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Даулетмуратов Борибай Коптлеуовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cd(Me)Te ва Ga(As, Se, N) кристалларнинг импулсли лазер билан ишлов бериш усулларини оптималлаштириш», 01.04.10– Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/ Т9.

Илмий маслаҳатчи: Власенко Александр Иванович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Гнатенко Юрий Павлович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рахматов Ахмад Зайниевич, техника фанлари доктори; Касимахунова Анвархан Мамасадиковна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Далиев Хожакбар Султановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ноанъанавий кириндилар билан легирланган кремний ва унинг асосидаги кўп қатламли структуралардаги номувозанатли жараёнлар», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/ FM37.

Илмий маслаҳатчи: Зайнабидинов Сирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Зикриллаев Нурулла Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Камалов Амангелди Базарбаевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Эргашева Хилолахон Эркинжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон сув омборининг альгофлораси», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B.53.

Илмий раҳбар: Алимжанова Холисхон Алимжановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Буриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор; Рахимова Ташхоним, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Исламов Шавкат Эржигитовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тиббий ёрдамни талаб даражасида кўрсатмасликнинг суд-тиббий жиҳатлари», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib14.

Илмий маслаҳатчи: Гиясов Зайнитдин Асамутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Хван Олег Иннокентиевич, тиббиёт фанлари доктори; Рустамова Хамида Елимесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Рузметов Мансурбек Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёпиқ омборга пахтани ғарамлаш ва бузишнинг самарали ресурстежамкор технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т141.

Илмий раҳбар: Ходжиев Муксин Таджиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедходжаев Хамит Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Максудов Равшан Хасанович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: “Paxta sanoat ilmiy markazi” АЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Имомов Шавкат Жахоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан биогаз ва ўғит олиш жараёнининг технологик асослари», 05.05.06–Қайта тикланувчи энергия турлари асосидаги энергетик қурилмалар, 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва  мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т71.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Оқил Умурзакович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор; Узоков Ғуломжон Норбоевич, техника фанлари доктори; Худаяров Бердирасул Мирзаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети...

15 sen 2017

Ешбаева Улбосин Жамаловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таркибига синтетик полимерлар киритилган офсет қоғози ва унинг босма-техник хоссалари», 05.02.03–Технологик машиналар, роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т35.

Илмий маслаҳатчи: Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Примкулов Махмуд Темирович, техника фанлари доктори профессор; Климова Елена Дмитриевна, техника фанлари доктори (Россия Федерацияси); Ихтиярова Гульнора Акмаловна, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<