OAK sayti
 
27 mart 2018

Исамов Собиржон Болтаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп зарядли нанокластерларга эга бўлган кремнийда фотоэлектрик ходисаларнинг ўзига хос жиҳатлари», 01.04.10 – Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM81.

Илмий раҳбар: Баҳодирхонов Муҳаммад Кабир, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон миллий университети,  DSc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Расулов Рустам Явкочович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Арипов Хайрулла Кабулович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Физика-Қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси.   

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 mart 2018

Расулов Вохоб Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Куб симметрияли яримўтказгичларда баллистик ва сирт фотогальваник эффекти ҳамда икки ўлчамли электронли ҳолатларнинг назарий тадқиқлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM83.

Илмий раҳбар: Каримов Иброхим Набиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор; Имамов Эркин Зуннунович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 mart 2018

Кузиев Мирзохид Садуллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рационида аммонийлашган озуқалардан фойдаланилган эчкиларнинг овқат ҳазми жараёнлари ва маҳсулдорлиги», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B87.

Илмий раҳбар: Ражамурадов Зайнитдин Турапович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор; Эргашев Нурали Аъзамович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Нукус давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 mart 2018

Назаров Отабек Мамадалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шобер оқчангалининг янги алкалоидлари», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/K81.

Илмий раҳбар: Ибрагимов Алиджан Аминович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.

Расмий оппонентлар: Арипова Салимахон Фазиловна, кимё фанлари доктори, профессор; Исаев Юсуп Тожимаматович, кимё фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 mart 2018

Ғаффорова Мавлюда Қурбонбоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида хотин-қизлар мавқеи», 22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи ихтисослиги (социология фанлари бўйича).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Sots5.

Илмий раҳбар: Холбеков Абдуғани Жуманазарович, социология фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Абдуазимов Оқил Уткурович, социология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Самарқанд давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 mart 2018

Панжиев Улуғбек Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноат оқава сувларини тозалаш учун чиқиндилардан ионитлар олиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/К47.

Илмий раҳбар: Мухамедгалиев Бахтиёр Абдуқодирович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Муталов Шухрат Аҳмаджонович, кимё фанлари доктори, доцент; Эшметов Иззат Дўсимбатович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 mart 2018

Бердимуродов Элёр Тухлиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кукурбит[n]уриллар ва тиогликольурилларнинг пўлат коррозиясини ингибирлаш механизмларини физик-кимёвий тадқиқ қилиш», 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/К76.

Илмий раҳбар: Холиқов Абдували Жонизоқович, кимё фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Сидиқов Абдужалол Сидикович, кимё фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 mart 2018

Абдурахмонов Абилжон Абдусаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек шеъриятида нур, ранг ва руҳият тасвири поэтикаси (анъана ва новаторлик аспектида)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil261.

Илмий раҳбар: Жўраев Ҳабибулло Абдусаломович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.261.

Расмий оппонентлар: Каримов Баходир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жўраевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 mart 2018

Холмуродова Дилафруз Қуватовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашё ва ишлаб чиқариш чиқиндилари асосида композицион ёғоч-пластик плитали материалларнинг самарали таркибини ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T297.

Илмий раҳбар: Асқаров Қудрат Асқарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Юсупбеков Ахмаджон Хакимович, кимё фанлари доктори, профессор; Примқулов Махмуд Темурович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Совпластитал» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 mart 2018

Зиямухамедова Муножот Миргиясовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тукли-баргли ханделия асосида яллиғланишга қарши дори воситаларини ишлаб чиқаришнинг технологик жиҳатлари», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Far8.

Илмий маслаҳатчи: Назарова Зарифа Алимджановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Маматханов Ахматхон Умарханович, техника фанлари доктори, профессор; Юнусова Халида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Худойбердиев Маъруф Обидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<