OAK sayti
 
09 apr 2019

Нигматова Ирода Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алмашинув прикус даврида тиш қаторининг иккиламчи деформациясини ташхислаш, даволаш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib219.

Илмий раҳбар: Нигматов Рахматулла, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc. 28.12.2017. Tib. 59.01.

Расмий оппонентлар: Алиева Рена Курбановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Озарбайжон); Хабилов Нугмон Лукманович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.Я.Горбачевский номидаги Тернополь давлат тиббиёт университети (Украина)...

08 apr 2019

Эргашева Гулчеҳра Туробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)”, 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San41.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Рустамбек Самигович, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси, PhD.29.11.2017.San.54.01.

Расмий оппонентлар: Тулаходжаева Мухаббат Турабовна, санъатшунослик фанлари доктори; Носирова Юлдуз Мирхамидовна, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Санъатшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли”, 07.00.01– Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar14     

Илмий раҳбар: Асқаров Аҳмадали Асқарович тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент Давлат педагогика университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Атаходжаев Азимхўжа Музаффарович тарих фанлари доктори, Эшов Баҳодир Жўраевич тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раджапов Эркин Ганиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати (1917–1924 йй.)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.1.PhD/Tar29.

Илмий раҳбар: Хасанов Бахтиёр Вахобович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Расулов Абдулла Нуритдиновичтарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Турсунова Одинахон Азимжановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тили фонетик бирликларининг поэтик имкониятлари”, 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil297.

Илмий раҳбар: Шаҳобиддинова Шоҳида Ҳошимовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Одилов Ёрқинжон Рахмоналиевич, филология фанлари доктори; Муҳаммаджонова Гўзалхон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раҳимова Мафтуна Одиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Сўзнинг белгилик муаммолари”, 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil638.

Илмий раҳбар: Одилов Ёрқин Раҳмоналиевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Бердалиев Абдували, филология фанлари доктори, профессор; Раҳимов Усмонжон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Халилова Зилола Эркиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги”, 07.00.08–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar77.

Илмий раҳбар: Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор; Минавваров Зоҳилло Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Файзуллаев Рустам Хамраевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи ва номи): “Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини модулли-рейтинг таълим асосида такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped858.

Илмий раҳбар: Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Муслимов Нарзулла Алихонович, педагогика фанлари доктори, профессор; Муллахметов Радик Гилазович,  педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Турдиева Гулайда Омирбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хўжалик юритувчи субъектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш»,  08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Iqt298.

Илмий раҳбар: Дусмуратов Раджапбай Давлатбаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Исманов Иброҳим Набиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Уразов Комил Бахромович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Утепберганов Марат Алланазаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қорақалпоқ оилаларининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари”, 19.00.05– Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2DSc/Psi14.

Илмий маслаҳатчи: Шоумаров Ғайрат Баҳрамович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06. 2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Каримова Васила Маманосировна, психология фанлари доктори, профессор; Назаров Қиёмиддин Нормирзаевич, фалсафа фанлари доктори, профессор;  Алеуов Усербай, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нукус  давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<