OAK sayti
 
05 iyun 2018

Абдурахманов Хасан Адиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мамлакатда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш шароитида сайлов қонунчилигини такомиллаштириш», 12.00.01–Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Yu30.

Илмий раҳбар: Маликова Гулчехра Рихсиходжаевна, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Ўткирбек Хазраткулович, юридик фанлар доктори профессор, Отахонов Фозилжон Ҳайдарович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyun 2018

Саидходжаева Саида Набиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда диққат етишмовчилиги ва гиперфаоллик синдромининг клиник-нейрофизиологик ва генетик хусусиятлари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib310.

Илмий раҳбар: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шамансуров Шаанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Асланова Саодат Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Иваново давлат тиббиёт академияси (Россия Федерацияси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyun 2018

Реймова Зухра Абатбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Yu71.

Илмий маслаҳатчи: Рузметов Хайрулло Ибадуллаевич, юридик фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, профессор; Мухамедов Ўткирбек Хазратқулович, юридик фанлар доктори, профессор; Pузиев Зафар Райимович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 iyun 2018

Ярашев Қувондиқ Сафаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурхондарё ботиғи парагенетик ландшафт комплекслари ва уларни геоэкологик районлаштириш», 11.00.01–Табиий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.3.PhD/G28.

Илмий раҳбар: Абдулқосимов Али, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор; Боймирзаев Каримжон Мирзаахмедович, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давдат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2018

Абриев Рузиқул Буроновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш ва қайта тиклаш тарихи (Зарафшон воҳаси мисолида)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.2.PhD/Tar118.

Илмий раҳбар: Хасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар:Муртазаева Раҳбар Ҳамидовна, тарих фанлари доктори, профессор; Аҳмедов Муҳаммад Қосимович, архитектура доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2018

Абдуллаев Суюн Артиқовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Миллий маҳсулот ҳажми, таркиби ва ҳаракат шакллари ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш”, 08.00.01–Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Iqt83.

Илмий маслахатчи: Шодмонов Шерқул Шодмонович, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Абулқосимов Хасан Пирназарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тўхлиев Нурислом, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Муфтайдинов Қиёмиддин, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик..

02 iyun 2018

Махмудова Гулжахон Нематджоновнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Иқтисодиётни модернизациялаш моделларининг назарий асосларини такомиллаштириш”, 08.00.01–Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt6.

Илмий маслаҳатчи: Вахабов Абдураҳим Васиқович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Набиев Элшод Ганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хасанов Рустам Раббимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Расулов Тўлқин Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2018

Шакирова Фароғат Болтаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Инновацион ривожланиш негизида барқарор иқтисодий ўсиш механизмини такомиллаштириш”, 08.00.01–Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Iqt612.

Илмий раҳбар: Хамираев Одил Хамизаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Набиев Элшод Ганиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Расулов Тўлқин Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2018

Савранова Татьяна Николаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Неоваскуляр глаукома беморларида ксеноколлаген дренаж имплантацияси билан  чуқур склерэктомия жарроҳлигининг самарадорлигини баҳолаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib45.

Илмий раҳбар: Каримова Муяссар Хамитовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Кожухов Арсений Александрович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик Авдалбекян С.Х. номидаги Соғлиқни сақлаш миллий институти (Арманистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2018

Равшанов Шавкат Неъматиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Болалар ва ўсмирларда туғма брахиметатарзияларнинг ташхиси ва хирургик даволашни такомиллаштириш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Tib95.

Илмий раҳбар: Салиев Муроджон Муҳаммадович, тиббиёт фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Ирисметов Мурод Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори; Назарова Нигора Зикриллаевна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент;

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Республикаси Травматология ва ортопедия илмий текшириш институти (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<