OAK sayti
 
30 yan 2019

Ерниязова Сарбиназ Мусаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистан Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгаши ўзаро муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Yu183.

Илмий раҳбар: Саидов Акмал Холматович, юридик фанлар доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, профессор; Халимов Хакимбай Аширович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Ражабов Дилшод Зариповичнинг филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ қўшиқлари тузилиши: композиция ва образлилик», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари ).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2014.3-4.Fil164.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий маслаҳатчи: Ўраева Дармоной Саидахмедовна, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

Расмий оппонентлар: Эшонқулов Жаббор, филология фанлари доктори; Ёрматов  Исомиддин, филология фанлари доктори; Ёқуббекова Мунаввара, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Ўринбаева Дилбар Базаровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Халқ оғзаки ижоди: жанрий-лисоний ва лингвостатистик тадқиқ муаммолари», 10.00.01–Ўзбек  тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil10.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Маматов Абдуғафур Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Муҳамедова Саодат Ходойбердиевна, филология фанлари доктори, профессор; Айимбетов Максет Куллиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Умаров Шукурилло Хурсанмуродовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Абдулҳамид Кеший илмий меросининг VIII–IX асрларда Мовароуннаҳр ҳадис илми ривожидаги  ўрни”, 24.00.02 – Қуръоншунослик. Ҳадисшунослик(тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tar53

Илмий раҳбар: Уватов Убайдулло Муродович, тарих фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, DSc.26.04.2018.Isl/Tar/F/Fil.57.01.

Расмий оппонентлар:Имомназаров Муҳаммаджон Султонович, филология фанлари доктори, профессор; Қориев Одил Аҳмаджонович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот:Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..

28 yan 2019

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/Yu93.

Илмий маслаҳатчи: Исмаилов Исамиддин, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Джалилов Шухрат Илхамович, юридик фанлар доктори, профессор; Одилқориев Хожимурод Тўхтамуродович, юридик фанлар доктори, профессор; Рўзиев Зафар Райимович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 yan 2019

Юлдашев Джахонгир Хайитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси паспорт тизимини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Yu235.

Илмий раҳбар: Исмаилов Исамиддин, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Рузметов Хайрулло Ибодуллаевич, юридик фанлар доктори; Хожиев Эркин Туйгунович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2019

Махмудов Алишер Абдусалимовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органларининг назорат фаолиятини такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Yu73.

Илмий раҳбар: Туляганов Абдуманноп Абдужаббарович, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Рузметов Хайрулло Ибодуллаевич, юридик фанлар доктори; Хайитов Хушвақт Сапарбаевич, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

26 yan 2019

Бекчанов Даврон Машариповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (Ўзбекистон ва Япония мисолида)», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Yu4.

Илмий раҳбар: Рузметов Хайрулло Ибодуллаевич, юридик фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевна, юридик фанлар доктори; Отахонов Фозилжон Хайдарович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат юридик университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 yan 2019

Рахмонов Азизхон Боситхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўқувчиларнинг коммуникатив кўникмаларини ахборот-коммуникация технологиялари воситалари ёрдамида шакллантириш (5–9-синф ўқувчилари мисолида)”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (рус тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Ped319.

Илмий раҳбар: Исакулова Нилуфар Жаникуловна, педагогика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Ризаев Баходир Хайдарович, филология фанлари доктори, профессор; Камалова Малика Низамовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 yan 2019

Артиков Зохиджон Собировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Белбоғли курашда статик ва динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш методикаси”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped673.

Илмий раҳбар: Ярашев Комилжон Дехқонович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмо­ний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Керимов Фикрат Азизович, педагогика фанлари доктори, профессор; Хайдаров Бахтиёр Тожиевич, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<