OAK sayti
 
03 dek 2018

Лутфуллаев Пўлатхон Мухибуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хорижий олий таълим муассасаларида сифат ва рақобатбардошликни таъминлаш йўллари», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped108.

Илмий раҳбар: Аширбоев Самихон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган давлат университети, PhD.28.09.2018.Ped.76.02.

Расмий оппонентлар: Акрамов Абдумалик Абдумуталович, педагогика фанлари доктори; Артикова Муҳайё Ботиралиевна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Матжанов Нуржан Султамуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): “Узлуксиз таълим тизимида квант тасаввурларни шакллантириш ва ривожлантиришда изчиллик”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped385.

Илмий раҳбар: Джораев Махматрасулжон, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

Расмий оппонентлар: Қурбанов Мирзааҳмад, педагогика фанлари доктори, профессор; Утебаев Тажибай Тилеумуратович, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Карлыбаева Гулжахан Ермекбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): “Бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Ped67.

Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

Расмий оппонентлар: Қаҳҳоров Сидиқ Қаҳҳорович, педагогика фанлари доктори, профессор; Рўзиев Эркин Искандарович, педагогика фанлари доктори, профессор; Базарова Саодат Джамаловна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Қурбонов Жавлонбек Журабековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат ва корпоратив тузилмалар ўртасидаги ўзаро молиявий муносабатларни самарали ташкил этиш истиқболлари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt211.

Илмий раҳбар: Ташмурадова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хусанов Нодир Жумаевич, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Абу Райхон Беруний номидаги Бизнес ва бошқарув Республика олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Тухтахўжаев Ханжарбек Боходировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Педагогика олий таълим муассасаларида талабалар таълимини индивидуал­лаштириш (жисмоний тарбия мисолида)”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси, 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Ped169.

Илмий раҳбарлар: Шарипова Дилара Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор, Мусаев Бахром Бахтиёровичпедагогика фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017 Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Ханкельдиев Шер Хакимович, педагогика фанлари доктори, профессор; Мардонов Шукур Қўлдашевич,  педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Тажбенова Сауле Сарсенгалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Она тили дарсларида ўқувчиларга назарий билимларни амалда қўллашни ўргатиш методикаси (таълим қозоқ  ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғич синфлар мисолида)”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped70.

Илмий раҳбар: Ниёзметова Роза Хасановна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институти, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.20.02.

Расмий оппонентлар: Йулдошев Қозоқбай Бойбекович, педагогика фанлари доктори, профессор; Исмаилова Шамсия Куралтаевна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Музаффарова Маужуда Кадирбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий ишлаб чиқариш материаллари билан кўчувчан қумларни ресурстежамкор мустаҳкамлаш», 05.09.05 –Қурилиш материаллари ва буюмлари.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №B2017.1.PhD/T128.

Илмий раҳбар: Мирахмедов Махамаджон Мирахмедович,техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарканд Давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc 27.06.2017. Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Саидаглам Аглоевич, техника фанлари доктори, профессор; Махаматалиев Иркин Муминович, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Ильясов Алланазар Торехановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хом ашё асосида самарали деворбоп керамик буюмларнинг структураси, таркиби ва хоссаларини шакллантириш», 05.09.05 – «Қурилиш материаллари ва буюмлари» (техника фанлари бўйича).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T381

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Адилходжаев Анвар Ишанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Тулаганов Абдукабил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор; Газиев Учкун Абдуллаевич, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Хужахмедов Жамолиддин Джололовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ўткир лимфобласт лейкозда BCR/ABL химери онкогенининг молекуляр таҳлили», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Tib698.

Илмий раҳбар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш  илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси,DSc.27.06.2017.Tib30.02.

Расмий оппонентлар: Бабаджанова Шоира Агзамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гильдиева Маргарита Сабировна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: ФДБТФТБА Гематология ва трансфузиология ИТИ (Россия).

Диссертация йуналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 dek 2018

Шевченко Ольга Игоревнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўткир лейкозли беморларда  инфекцион  асоратларни даволашни ҳамда ташхислашни оптималлаштириш», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Tib699.

Илмий раҳбар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш  илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси,DSc.27.06.2017.Tib30.02.

Расмий оппонентлар: Сулейманова Дилора Нагаловна, тиббиёт фанлари доктори; Худайкулова Гульнара Каримовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: ФДБТ Россия Тиббиёт фанлари академияси Гематология илмий-тадқиқот маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йуналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<