OAK sayti
 
05 iyul 2017

Джуманов Жамолжон Худайқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Минтақавий гидрогеологик тизимларнинг геофильтрация жараёнларини математик моделлаш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T5.

Илмий маслаҳатчи: Хабибуллаев Иброҳим, техника фанлари доктори, профессор;

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,  DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Ван Нор Азмин Сулейман, техника фанлари доктори, профессор (Малайзия); Гулямов Шухрат Маннопович, техника фанлари доктори, профессор; Мухамедиева Дилноз Тўлқиновна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Тоғаев Анвар Абдусаломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «О3 тоифали транспорт воситалари рама конструкциясининг параметрларини асослаш», 05.08.06–Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т15.

Илмий раҳбар: Шермухамедов Абдулазиз Адилхакович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович, техника фанлари доктори, профессор; Алиқулов Саттор Рамазонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Қурбонов Шухрат Бекметовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон қишлоқ туманлари ривожланишининг иқтисодий географик хусусиятлари», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/G1.

Илмий раҳбар: [Солиев Абдусами Солиевич], география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06.

Расмий оппонентлар: Қаюмов Абдухаким Абдухамидович, география фанлари доктори, профессор; Азимов Шуҳрат Акромович, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Нукус давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Абдуллаева Насиба Бўроновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бадиий-эстетик маданиятни ривожлантиришда дизайннинг имманент хусусиятлари», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fa11.

Илмий маслаҳатчи: Нурматова Мукарам Ахмедовна, фалсафа фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Ҳакимов Назар Ҳакимович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Ғайбуллаев Отабек Муҳаммадиевич, фалсафа фанлари доктори; Нозилов Додо Авазович, архитектура доктори.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Авлиякулов Мирзоолим Авазовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлардан йил давомида самарали фойдаланишда экинлардан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD.Qx2.

Илмий раҳбар: Мирзажонов Қирғизали Мирзажонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Исашов Анваржон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Арамов Музаффар Ҳошимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Саломов Шавкат Турабовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тупроққа асосий ва ғўза қатор оралиқларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx4.

Илмий маслаҳатчи: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qх.42.01.

Расмий оппонентлар: Мирзажонов Қирғизбой Мирзажонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик; Орипов Розоқ Орипович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор;  Ибрагимов Одилжон Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Усманова Захро Абдувалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Каротид атеросклерози динамикасини баҳолашда нотурғун атеросклеротик пилакча маркерлари», 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика, 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib2.

Илмий раҳбар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Розиходжаева Гульнора Ахмедовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шек Александр Борисович, тиббиёт фанлари доктори; Усманова Дурдона Джурабаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.П. Павлов номидаги I Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Ташанов Абдухолиқ Дайновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бузғунчи ғояларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсири», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fa15.

Илмий раҳбар: Назаров Қиём Нормирзаевич, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар:Қодиров Анвар Қаҳҳорович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Абилов Ўрал Муродовичфалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Орол денгизининг суви қуриган ҳудудларидаги ўсимликларнинг молекуляр-биологик ва экологик хусусиятлари», 03.00.01–Биокимё; 03.00.10 – Экология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/B1.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01.

Расмий оппонентлар: Кадирова Дильбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори; Хамидов Ғуломжон, биология фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Алишер Абдумавлянович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Мавлонов Журабек Ёрқул ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурснинг асосий йўналишлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fa14.

Илмий раҳбар: Муминов Алишер Гаффорович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хакимов Назар Хакимович, фалсафа фанлари доктори, профессор;Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

 

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<