OAK sayti
 
12 apr 2019

Ғаипова Ҳулкар Қўзибаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Матназар Абдулҳакимнинг бадиий ва публицистик маҳорати», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Fil258.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат  университети.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Ҳамдам Жуманиёзович, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01 рақамли Илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: Ҳаққулов Иброҳим филология фанлари доктори; Жабборов Нурбой филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Ахмедов Туйчи Адашевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда телевидениенинг ривожланиш жараёни ва унинг аҳоли ижтимоий-маданий ҳаётидаги ўрни (1991–2016 йиллар)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2018.3.PhD/Tar.8.

Илмий раҳбар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ Ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: тарих фанлари доктори, профессор Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори Махкамова Нодира Рахмановна.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Азизов Икромжон Шадибаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “XIX асрнинг сўнгги чораги – XX асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2014.3-4.PhD/Tar33.

Илмий раҳбар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Бабаджанов Бахтияр Мираимович, тарих фанлари доктори; Аминов Бобур Бомуродович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Назарова Нодира Шариповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тамаки етиштирувчиларнинг стоматологик статуси ва уларда даволаш-профилактика тадбирларини такомиллаштириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib286.

Илмий рахбар: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Амхадова Малкан Абдурашидовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Боймуродов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Узоқ Шарқ давлат медицина университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Баймаков Сайфиддин Рисбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўткир ичак тутилишида ичак етишмовчилиги синдроми ва уни коррекция қилиш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Tib206.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Затевахин Игорь Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РФ ФА академиги; Тешаев Октябрь Рухуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджибаев Фарход Абдухакимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Токай марказий госпитали (Япония).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Исмаилов Отабек Мирхалиловичнинг техника фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ишлаб чиқариш мажмуалари ҳимояланган интегрирлашган бошқариш тизимларининг автоматлаштирилган лойиҳалаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/T244.

Илмий маслаҳатчи: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Каримов Мажит Маликович, техника фанлари доктори, профессор. 

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Райимжонова Одинахон Содиқовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Назорат ва бошқариш системалари учун газ оқимларининг параметрларини гибрид ўзгартиргичларини такомиллаштириш», 05.03.01- Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқ бўйича)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T315.

Илмий раҳбар: Шипулин Юрий Геннадьевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг Фарғона филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Сиддиков Илхомжон Хакимович, техника фанлари доктори, профессор; Ўлжаев Эркин, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2019

Болибекова Мавжуда Мардиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кесим ва гапнинг ўзбек ва инглиз тилларидаги лингвистик талқини», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.2.PhD/Fil150.

Илмий раҳбар: Джумабаева Жамила Шариповна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Хошимов Ғанижон Мирзахмедович, филология фанлари доктори, профессор; Раупова Лайло Рахимовна, филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Ибрагимов Жасурбек Хабибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда битишмали ичак тутилиши диагностикаси, даволаш ва профилактикасини оптималлаштириш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Tib414.

Илмий раҳбар: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Махачев Башир Магомедович тиббиёт фанлари доктори; Арипова Назира Уктамовна тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот; Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Астрахань давлат тиббиёт университети Федерал давлат олий таълим ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Жалилова Сурайё Абдухалимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бачадон бўйни касалликларини эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олишда ҳамшира ролини оптималлаштиришнинг илмий асослари», 14.00.23–Ҳамширалик ишини ташкил этиш (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib369.

Илмий рахбар: Рустамова Хамида Елемесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппоненлар: Салиходжаева Рихси Камиловна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент; Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт инситути.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<