OAK sayti
 
05 okt 2018

Вервекина Татьяна Анатольевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Калькулез холециститда ўт пуфагининг патологоанатомик хусусиятлари», 14.00.15–Патологик анатомия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib182.

Илмий раҳбар: Магрупов Баходир Асадуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Байбеков Искандер Мухамедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исроилов Ражаббой, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Х.А.Яссавий номидаги Қозоқ-турк халқаро университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Башарова Лайло Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мактабгача таълим муассасаларидаги болаларнинг тарбия шароитларини оптимизациялашни гигиеник асослаш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib37.

Илмий раҳбар: Камилова Роза Толановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Азизова Феруза Лютпиллаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Яхшиева Зухра Зиятовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ва техноген объектларда Pt(IV), Pd(II) ва Au(III) ионларини амперометрик аниқлашда олтингугурт тутган реагентлар ва баъзи карбон кислота ҳосилаларининг қўлланилиши», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/К37.

Илмий маслаҳатчи: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор; Досмагамбетова Сауле Саркантаевна, кимё фанлари доктори, профессор; Шабилалов Азад Ахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

04 okt 2018

Садиков Илхам Исмаиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Технологик маҳсулотлар ва ўта соф моддаларнинг нейтрон-активацион таҳлили», 01.04.01–Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.3.DSc/Т125.

Илмий маслаҳатчи: Юлдашев Бехзод Садикович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, DSc.30.05.2018.FM/T.65.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Муминов Толиб Мусаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Бахрамов Садулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Рахматов Ахмат Зайнутдинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

04 okt 2018

Тургунбоев Фарход Юсупжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гафний ёки цирконий атомлари ва пардаларини металл-барий ва металл-кислород-барий системаларининг эмиссион  хоссаларига таъсири», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM22.

Илмий раҳбар: Турсунметов Камилжан Ахметович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, DSc.30.05.2018.FM./T.65.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Умирзаков Болтахужа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Исаханов Зийнабиддин Абилпайзиевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 okt 2018

Эшчанов Баходир Худайбергановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Конденсирланган муҳитлардаги молекулалараро таъсирлашув спектроскопияси ва релаксацион жараёнлар кинетикаси»,  01.04.05–Оптика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM29.

Илмий маслаҳатчи: Отажонов Шавкат, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, DSc.30.05.2018.FM/T.65.01.

Расмий оппонентлар: Ташкенбаев Улугбек Неъматович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Дорошенко Ирина Юрьевна, физика-математика фанлари доктори; Нематов Шерзод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

04 okt 2018

Усмонов Шукрулло Негматовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кремний, арсенид-галлий, рух-селен, кадмий-олтингугурти асосидаги қаттиқ қоришмаларда киритмаларнинг ўзаро таъсири ва улардан олинган гетероструктураларнинг электрофизик хоссалари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM44.

Илмий маслаҳатчи: Саидов Амин Сафарбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти DSc.30.05.2018.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Андреев Вячеслав Михайлович, техника фанлари доктори, профессор, Россия Фанлар академияси мухбир аъзоси; Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор; Арипов Хайрулло Кабулович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

04 okt 2018

Аллаева Гулчехра Жалгасовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёқилғи энергетика комплекси корхоналари фаолиятини самарали ривожлантириш», 08.00.03–Саноат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2018.3.PhD/Iqt85.

Илмий раҳбар: Махкамова Мамлакат Абдукадировна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Абдурашид Маджидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Муратова Шохиста Ниматуллаевна,  иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Файзиев Шахобиддин Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадқиқ қилиш», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM76.

Илмий раҳбар: Джураев Даврон Рахмонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

Расмий оппонентлар: Астанов Салих Хусенович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Салахитдинова Майсара Камолидиновна, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 okt 2018

Амонов Бахтиёр Умрзоковичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нодир ер ва ўтувчи элементлар боратларининг юқори ҳароратлардаги магнит хоссалари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM73.

Илмий раҳбар: Қуводинқов Облоқул Қувандиқович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04.

Расмий оппонентлар: Нормуродов Муродулло Тоғаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рамазанов Асрор Хамроевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<