OAK sayti
 
15 noy 2017

Захидов Гафурджан Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): «Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш самарадорлиги», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt.79.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хошимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Бухоро муҳндислик-технология  институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Хашимова Наима Абитовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон Республикасида инвестицион салоҳият ривожланишининг илмий-методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt11.

Илмий маслаҳатчи: Турсунходжаев Марат Лутфуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети,  DSc.27.06.2017. I.15.01.

Расмий оппонентлар: Усмонов Анвар Саидмахмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тростянский Дмитрий Валерьевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абулқосимов Хасан Пирназарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети Тошкент шаҳри филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Кадиров Хасан Иргашевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши янги ингибиторлар синтези ва технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.DSc/T17.

Илмий маслаҳатчи: Туробжонов Садриддин Маҳамаддинович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асаддулаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Саидахмедов Игамберди Мухторович, техника фанлари доктори; Мухиддинов Баҳодир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот  институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Пардаев Ғуломназар Эшбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта мойини узлуксиз эмульсияли рафинациялаш технологиясини модернизациялаш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T153.

Илмий раҳбар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшид Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Тиллаева Гулнора Ўринбаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Мамедов Нормухаммад Мардановичнинг фалсафа доктори диссертацияси (PhD) ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Уруғли мева дарахтларида монилиоз касаллигига қарши кураш чораларини такомиллаштириш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx50.

Илмий раҳбар: Марупов Аббосхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx13.01.

Расмий оппонентлар: Аманов Шухрат Бахтиёрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Бойжигитов Фозил Мухаммадиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Низомова Махсуда Усмонқуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида гидропоника усули билан помидор етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2017.1.PhD/Qx9.

Илмий раҳбар: Шамсиев Акмал Садирдинович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Исаев Сабиржон Хусанбаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Ниязалиев Бегали Ирисалиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот номи: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Файзиматов Шухрат Нумановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аэродинамик ҳаракат таъсирида машинасозлик корхоналаридаги технологик жиҳозларни автоматлаштириш концепциялари ва методологияси», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т32.

Илмий маслаҳатчи: Мамаджанов Алишер Мамаджанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона политехника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.N.03.02.

Расмий оппонентлар: Турсунов Бахтиёр Мухаммеджанович, техника фанлари доктори, профессор; Исмаилов Мирхалил Агзамович, техника фанлари доктори, профессор; Марахимов Авазбек Рахимович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Туляганов Шухрат Дильшатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий газни қайта ишлашдаги теxнологик жараёнларининг бошқарув тизимларини интеллектуаллаштириш», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т.65.

Илмий раҳбар: Назаров Улугбек Султанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Исмаилов Мирхалил Агзамович, техника фанлари доктори, профессор; Адылов Фарух Тулкинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “O‘zLITIneftgaz” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Евсеева Галина Борисовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фораминифер комплексларининг эволюцияси ва фациал дифференцияланиши, уларнинг юра ҳавзасидаги нефть ва газга бой Бухоро-Хива минтақалари седиментациясининг биостратиграфик тархини деталлаштиришдаги роли», 04.00.05–Палеонтология ва стратиграфия (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GM9.

Илмий маслаҳатчи: Абдуллаев Ғайбулла Сайфуллаевичгеология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Абдуазимова Зоя Мусаевна, геология-минералогия фанлари доктори; Хусанов Султанбой Тухтаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Троицкий Виталий Иванович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор, академик.

Етакчи ташкилот номи: Геология ва геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Нафасов Дониёр Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тижорат банклари рискларини бошқаришнинг назарий ва амалий асосларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt78.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Исмаилов Алишер Агзамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<