OAK sayti
 
18 apr 2019

Олий аттестация комиссиясида ўтказилган семинар тўғрисида

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида жорий йилнинг 17-18 апрель кунлари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар Рўйхатига киритилган миллий илмий нашрлар таҳририяти вакиллари иштирокида ишчи-семинар ташкил этилди.

    Мазкур семинарда чоп этилаётган илмий мақолалар сифатини янада ошириш ҳамда журналларни баҳолашнинг миллий рейтинги тизимини ишлаб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.

    Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар Рўйхатига киритилган миллий илмий журналларнинг электрон ахборот базасини шакллантириш, уларнинг рейтингини баҳолаш бўйича дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш бўйича амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб олинди.

16 apr 2019

Хакимова Камолатхон Рахимжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона водийси экологик атласининг таркиби ва мазмунини ишлаб чиқишнинг географик жиҳатлари», 11.00.06–Геодезия. Картография (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Gr68.

Илмий раҳбар: Сафаров Эшкобул Юлдашович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ҳикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор; Мусаев Илҳомжон Мақсудович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Пренов Шавкат Маметсалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Комплекс экологик-мелиоратив картага олишнинг замонавий методи (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)», 11.00.06–Геодезия. Картография (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Gr79.

Илмий раҳбар: Сафаров Эшкобул Юлдашович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Рафиқов Вахоб Асомович, география фанлари доктори; Авезов Сатторберган Атабаевич, география фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Жуманов Азамат Оралбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий муаммолари”, 12.00.06–Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Yu95.

Илмий раҳбар: Усмонов Муҳаммади Баҳриддинович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилаётган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, DSc30.08.2018.Yu.74.

 Расмий оппонентлар:  Сафаров Джахонгир Исмаилович, юридик фанлар доктори, доцент; Умаров Дилшоджон Маъруфович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Божхона институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Мамадалиева Наргизахон Зокиржон қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўркачсимон зонали яримўтказгичларда ўлчамли квантлашиш ва қутбий оптик ҳодисаларнинг назарий тадқиқи», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/FM297.

Илмий раҳбар: Расулов Рустам Явкачович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, PhD.30.08.2018.FM/T.01.12.

Расмий оппонентлар: Дадамирзаев Мухаммаджон Гуломкодировичфизика-математика фанлари доктори, доцент;Аюханов Рашид Ахметовичфизика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Сейткасымов Даулетназар Бекназаровичнинг философия доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берилган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ тилидаги сифатларнинг деривацияси», 10.00.03–Қорақалпоқ тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Fil172.

Илмий раҳбар: Қудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар:  Ибрагимов Юлдаш Маткаримович, филология фанлари доктори; Нажимов Пердебай Айманович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Йулдашева Дилноза Бекмуродовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида орнитонимларнинг лисоний тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil.515.

Илмий раҳбар: Абдиев Муродқосим Болбекович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Маматов Абдуғафур Эшонқулович филология фанлари доктор; Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Сулаймонов Фозил Ўраловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Агрегатланган ғовак муҳитларда модда кўчишининг гидродинамик масалалари», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM126.

Илмий раҳбар: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/Т.02.09.

Расмий оппонентлар: Маликов Зафар Маматқулович, техника фанлари доктори; Джабборов Мамасоли Содикович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий инновацион марказ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 apr 2019

Эркаев Ардашер Мамарахимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида таркибида эпокси гуруҳ тутган бирикмалар олиш ва қўллаш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: : В2019.1.PhD/T557.

Илмий раҳбар: Нурқулов Файзулла Нурмуминович,техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти, PhD.29.12.2018.Т.78.01.

Расмий оппонентлар: Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Сидиков Абдужалил Сидикович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 apr 2019

Тожиев Панжи Жовлиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида юқори даражада тўлдирилган полиолефинлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Т1041.

Илмий раҳбар: Тураев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти, PhD.29.12.2018.Т.78.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Бекназаров Хасан Сойибназарович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<