OAK sayti
 
24 noy 2015

Уразова Марина Батировнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3/5Ped.04.01

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности» («Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаштириш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш») (13.00.05 –Касб таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Н.А. Муслимов,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013-ped.04.01 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.Р. Ходжабоев,  педагогика фанлари доктори; профессор; Л.Ю. Ломакина, педагогика фанлари доктори, профессор; Э.И. Рузиев,педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Жамолдинова Одинахон Расуловнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Ped95

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ёшлар соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг  педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: О.М.Мусурманова, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Рed.04.01 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: М.Қуронов, педагогика фанлари доктори, профессор, Г.В.Новикова, педагогика фанлари доктори, психология фанлари доктори, профессор, С.Т.Турсунов, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Яхшимуратов Алишер Бекчановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Даврий коэффициентли дифференциал операторлар учун тескари масалалар ва уларнинг татбиқлари», 01.01.02 – «Дифференциал тенгламалар ва математик физика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM91.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори; Касимов Шакирбай Гаппарович, физика-математика фанлари доктори; Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бошқирд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Нематов Шерзод Қаландаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фотосинтетик тизимларда хлорофилл флуоресценциясининг спектрал-кинетик характеристикалари», 01.04.05 – «Оптика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM198.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарканд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Эркин Агзамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Жумабаев Абдувохид Жумабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Юсупов Джавдат Бакиджанович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий  аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ГАФУРОВА Дилфуза Анваровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Полиакрилонитрил толаси асосида анионит, поликомплексонлар ҳосил бўлиши ва хоссаларининг физик кимёвий хусусиятлари», 02.00.04-физик кимё; 02.00.06-юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: кимё фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К65.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев М.Г. кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.С.Сидиков кимё фанлари доктори; А.С.Рафиков кимё фанлари доктори, профессор; А.А.Агзамходжаев кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” ДУК

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ШАРИПОВА Висолатхон Хамзаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шошилинч операциялар периоперацион даврида мультимодал аналгезия адекватлигини клиник-патогенетик асослаш», 14.00.37– Анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббий фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib533

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабиров Джурабой Маъруфбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар: Джонг Ку Ёнг, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ю.С. Полушин, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Т.С.Агзамходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий Университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик ...

18 noy 2015

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси 2015 йилнинг 18 ноябрь куни бўлиб ўтди. Мазкур мажлисда қуйидаги масалалар кўриб чиқилиб, тегишли қарорлар қабул қилинди:

Аттестация ишларини кўриб чиқиш;

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашлар таркибларига ўзгартиришлар киритиш ҳақида;

Бир марталик фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашлар тузиш ҳақида...

13 noy 2015

Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари паспорти ҳақида

Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари паспортининг янги таҳрири Сизнинг эътиборингизга ҳавола қилинмоқда. Паспорт ҳақидаги фикр-мулоҳазаларингизни қуйидаги манзилга жўнатишингизни сўраймиз: info@oak.uz, oak@exat.uz  Юклаб олиш Passport.pdf [2,14 Mb] (yuklashlar soni: 465).

29 okt 2015

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Олий аттестация комиссияси ва Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси қўшма мажлиси ҳақида

  Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясида жорий йилнинг 28 октябрь куни  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 октябрдаги 07/09-06-2-сон топшириғида белгиланган вазифалар, жумладан, 2015 йилниниг III чорак якунлари ҳамда ижро интизомини мустаҳкамлаш бўйича топшириқлари ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Олий аттестация комиссияси ва Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг қўшма мажлиси ўтказилди.

07 sen 2015

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида ўтказилган семинар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида   жорий йилнинг 3-5 сентябр кунлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Комплекс мажлисининг 109-сон баёнида (09.07.2015 й., №07-07-1-4) белгиланган вазифалар, жумладан, «Илмий салоҳият» дастуридаги ОТМ/ИТМ илмий салоҳияти мониторингини кафедра ва нашр ишларини эътиборга олган ҳолда такомиллаштириш топшириқлари ижроси юзасидан ишчи амалий семинар ўтказилди...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<