OAK sayti
 
15 sen 2017

Акрамова Раъно Рамизитдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Махсар кунжарасини экстракциялаш ва олинадиган мойини рафинациялаш технологияларини модернизация қилиш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияси ва биотехнологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T143.

Илмий раҳбар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.К/Е.35.01.

Расмий оппонентлар: Исабаев Исмоил Бабаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Тиллаева Гульнара Уринбаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Тошкент ёғ-мой комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Қосимова Сарвиноз Сайфуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «XI–XIII асрларда Мовароуннаҳр тилшуносларининг араб грамматик назарияси бўйича илмий тадқиқотлари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil111.

Илмий маслаҳатчи: Куранбеков Аҳмад, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор; Исломов Зоҳиджон Маҳмудович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи:  Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирзахмедова Хулкар Василовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Форс тили транспорт терминларининг структур қатламлари ва ясалиш усуллари», 10.00.05−Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти  (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil.55.

Илмий раҳбар: Қуронбеков Аҳмаджон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Маҳамадалиев Хислат Матлабович, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мисирова Сурайё Абдумуталовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Манзарали гулларнинг замбуруғ турлари қўзғатувчи касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2017.1.PhD/Qx52.

Илмий раҳбар: Холмурадов Эркин Авазович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Махмудходжаев Нажмиддин Мавлянходжаевич, биология фанлари доктори, профессор; Бойжигитов Фозил Мухаммадиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларида мева ва сабзавот кукунларини қўллаш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T37.

Илмий раҳбар: Турсунходжаев Пулат Мухамедович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Баракаев Нусрат Раджабович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Ўздонмаҳсулот» АК.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Азимов Абдулахат Абдужабборовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг интрогрессив тизмаларини биотик стрессларга бардошлиги ва унинг ирсийланиши», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В30.

Илмий раҳбар: Абзалов Мирадхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор; Бобоев Сайфулла Ғафурович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Боймуродов Хусниддин Тошболтаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон сув ҳавзаларининг икки паллали (Bivalvia: Unionidae, Corbiculidae) моллюскалари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/B32.

Илмий маслаҳатчи: Иззатуллаев Зувайдулло Изатуллаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Позилов Абдувойит Позилович, биология фанлари доктори; Акромова Фируза Джалалиддинова, биология фанлари доктори; Холбоев Фахриддин Рахмонқулович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Даулетмуратов Борибай Коптлеуовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cd(Me)Te ва Ga(As, Se, N) кристалларнинг импулсли лазер билан ишлов бериш усулларини оптималлаштириш», 01.04.10– Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/ Т9.

Илмий маслаҳатчи: Власенко Александр Иванович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Гнатенко Юрий Павлович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рахматов Ахмад Зайниевич, техника фанлари доктори; Касимахунова Анвархан Мамасадиковна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Далиев Хожакбар Султановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ноанъанавий кириндилар билан легирланган кремний ва унинг асосидаги кўп қатламли структуралардаги номувозанатли жараёнлар», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/ FM37.

Илмий маслаҳатчи: Зайнабидинов Сирожиддин, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Зикриллаев Нурулла Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Камалов Амангелди Базарбаевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Эргашева Хилолахон Эркинжоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон сув омборининг альгофлораси», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B.53.

Илмий раҳбар: Алимжанова Холисхон Алимжановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Буриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор; Рахимова Ташхоним, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<