OAK sayti
 
05 iyul 2017

Авлиякулов Мирзоолим Авазовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлардан йил давомида самарали фойдаланишда экинлардан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD.Qx2.

Илмий раҳбар: Мирзажонов Қирғизали Мирзажонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Исашов Анваржон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Арамов Музаффар Ҳошимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Саломов Шавкат Турабовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тупроққа асосий ва ғўза қатор оралиқларига ишлов бериш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx4.

Илмий маслаҳатчи: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qх.42.01.

Расмий оппонентлар: Мирзажонов Қирғизбой Мирзажонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик; Орипов Розоқ Орипович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор;  Ибрагимов Одилжон Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Усманова Захро Абдувалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Каротид атеросклерози динамикасини баҳолашда нотурғун атеросклеротик пилакча маркерлари», 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика, 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib2.

Илмий раҳбар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Розиходжаева Гульнора Ахмедовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Шек Александр Борисович, тиббиёт фанлари доктори; Усманова Дурдона Джурабаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.П. Павлов номидаги I Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Ташанов Абдухолиқ Дайновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бузғунчи ғояларнинг миллий ўзликни англашга салбий таъсири», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fa15.

Илмий раҳбар: Назаров Қиём Нормирзаевич, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар:Қодиров Анвар Қаҳҳорович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Абилов Ўрал Муродовичфалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Орол денгизининг суви қуриган ҳудудларидаги ўсимликларнинг молекуляр-биологик ва экологик хусусиятлари», 03.00.01–Биокимё; 03.00.10 – Экология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/B1.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.K/В/T.37.01.

Расмий оппонентлар: Кадирова Дильбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори; Хамидов Ғуломжон, биология фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Алишер Абдумавлянович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Мавлонов Журабек Ёрқул ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фуқаролик жамиятига оид замонавий концептуал дискурснинг асосий йўналишлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил)», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fa14.

Илмий раҳбар: Муминов Алишер Гаффорович, сиёсий фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хакимов Назар Хакимович, фалсафа фанлари доктори, профессор;Абилов Ўрол Муродович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

 

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Ҳасанов Азамат Озадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек миллий автомагистралида йўл бўйи сервис мажмуаларини меъморий шакллантириш», 18.00.02–Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режалаштириш. Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси (архитектура).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/A1.

Илмий раҳбар: Аҳмедов Муҳаммад Қосимович, архитектура доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSс.27.06.2017.A.11.02.

Расмий оппонентлар: Юсупова Мавлюда Аминжановна, архитектура доктори, профессор; Муҳамеджанов Қобилжон Ҳожимуродович, архитектура номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Республика «Йўл-Лойиҳа бюроси» МЧЖ Бош лойиҳалаш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

05 iyul 2017

Мусаев Одил Рахматовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fa.12.

Илмий маслаҳатчи:Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар: Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Ҳакимов Назар Ҳакимович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Ҳайдаров Хуррам Фармонович, фалсафа фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Маноев Саид Бахроновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон жамоат бинолари меъморчилигида ансамбль ва комплексларнинг шаклланиши», 18.00.02–Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режалаштириш. Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси (архитектура).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/A1.

Илмий раҳбар: Аҳмедов Муҳаммад Қосимович, архитектура доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSс.27.06.2017.A.11.02.

Расмий оппонентлар: Ҳидоятов Тимур Абрарович, архитектура доктори, профессор; Умаров Азиз Мирфозилович, архитектура номзоди.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

Етакчи ташкилот:«Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ» ДУК...

05 iyul 2017

Бахранов Лазизжон Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бадиий танқидчиликнинг илмий-рационал жиҳатлари ва унинг тасвирий санъатдаги инъикоси», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси, (эстетика).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal2.

Илмий раҳбар:Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар:Норқулов Дўстмурод Тошпўлатович, фалсафа фанлари доктори, профессорКаримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<