OAK sayti
 
16 noy 2017

Зияев Зафаржон Машраповичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кузги буғдойнинг занг касалликларга чидамли бошланғич манбаларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx77.

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Ҳазрати Башир» кузги буғдой нави, № NАР 00124, 2013 й., 27 ноябрь.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 8 ноябрдаги 02-11/2998-сон маълумотномаси...

16 noy 2017

Муртазаев Саидмуродхон Саидиалоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек популяциясига мансуб шахсларнинг юз-жағ соҳасини антропометрик рентгеноцефалометрик кўрсаткичлари ва уларни клиникада қўллаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib139.

Илмий маслаҳатчи: Дусмухамедов Махмуджан Закирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Pang Jun Young, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Жанубий Корея); Супиев Турган Курбанович, академик, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон); Боймуродов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Шимолий Каролина университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Туракулов Олим Холбутаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. DSc/Ped 22.   

Илмий маслаҳатчи: Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дилара Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Адизов Бахтиёр Рахмонович, педагогика фанлари доктори, профессор; Бобомуродов Озод Жураевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Абдураимов Шерали Сайдикаримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда тармоқлараро интеграциянинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш», 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси  (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped87.

Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ҳакимов Равшан Рашодович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Нусратова Ҳамида Чўлибоевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати»,  10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: B2017.2.PhD/Fil21.

Илмий раҳбар: Ахмедова Шоира Нематовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дамин Тўраев, филология фанлари доктори, профессор; Раҳматулла Баракаев, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.    

Диссертация йўналиши:  назарий  аҳамиятга  молик...

15 noy 2017

Қорабоев Сардор Юлдашевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Амир Ҳамза Шинворий шеърияти ва Хайбар адабий мактаби (анъанавийлик ва янгиланиш жараёни)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil54.

Илмий маслаҳатчи: Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017. Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Иномхўжаев Раҳмонхўжа, филология фанлари доктори, профессор; Очилов Эргаш, филология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Йўлдошев УлуғбекРавшанбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳажвий матнлар таржимасининг лингвостилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари (инглиз тилига таржима қилинган ўзбек халқ латифалари мисолида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil22.

Илмий раҳбар: [Мўминов Омон Мўминович], филология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Қуранбеков Аҳмадқул, филология фанлари доктори, профессор; Турдиева Нилуфар Яқубовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Истамова Шоҳида Махсудовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): «Бадиий асарда тушнинг поэтик-композицион вазифалари» 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil20.

Илмий раҳбар: Ўраева Дармон Саидахмедовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Ҳасанов Шавкат Аҳадович, филология фанлари доктори; Имомова Гулчеҳра, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.        

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Жабборов Хўжамуроднинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): «Ўзбек тилининг деҳқончилик лексикаси», 10.00.01 –Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2. DSc/Fil54.   

Илмий маслаҳатчи: [Бегматов Эрнест Азимович], филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Тожиев Ёрмат, филология фанлари доктори, профессор; Маматов Абдимурод Эшанқулович, филология фанлари доктори, профессор; Собиров Абдулҳай Шукурович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган  давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Саатова Нодира Зияевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Туз коррозияси таъсирига учраган автомобиль йўллари кўприкларининг темирбетонли оралиқ қурилмаси қолдиқ ресурси», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т125.

Илмий раҳбар: Ишанходжаев Абдурахмон Асимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Мамажанов Рахимжон Курбанович, техника фанлари доктори, профессор; Низомов Шухрат Рашидович, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<