OAK sayti
 
25 may 2018

Сафаров Джахонгир Исмоиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш», 12.00.06–Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Yu38.

Илмий маслаҳатчи: Файзиев Шуҳрат Ҳасанович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Усмонов Мухаммади Бахритдинович, юридик фанлар доктори, профессор; Насриев Илхом Исмоилович, юридик фанлар доктори, профессор; Камалов Ойбек Ахматович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Чижу Жу(Zhu QiJu)нинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида АКТ/NGN технологияларини қўллаш орқали унумдорликни ошириш жараёнларини моделлаштириш», 08.00.06–Эконометрика ва статистика (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt32.

Илмий раҳбар: Шодиев Турсун Шодиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Хатамов Очилди Курбанович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Салимов Бахтиёр Таджиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Имомназарова Шаҳодатхон Хабитовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Ўзбек фольклорида ўлан жанри (ўзига хос хусусиятлари, генезиси ва бадиияти), 10.00.08–«Фольклоршунослик» (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil96.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Илмий раҳбар: Жўраев Маматқул, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Ёрматов Исомиддин Турғунович, филология фанлари доктори; Қаҳҳорова Шаҳноза Абдумўминовна, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

25 may 2018

Бабаджанов Хасан Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётидаги трансформацион жараёнлар», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.2.PhD/Tar119.

Илмий раҳбар: Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Ражабов Қахрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидагиТошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Расулов Ином Муйдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped234.

Илмий раҳбар: Толипов Ўткир Қаршиевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Бахтиёр Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори; Бабомуродов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Исмадияров Яшин Уткировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий педагогик таълим тизимида инновацион менежментни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1. DSc/Ped6.

Илмий маслаҳатчи: Бегимкулов Узокбой Шоимкулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар:  Курбанов Шавкат Эргашевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Юлдашев Максуд Абдуллаевич, педагогика фанлари доктори; Адизов Бахтиёр Рахмонович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Хаширбаева Динора Маккамбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cаноат ҳудудидаги корхоналарда ишчилар саломатлигига ишлаб чиқариш омилларининг таъсирини гигиеник баҳолаш ва олдини олиш тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib179.

Илмий маслаҳатчи: Садиков Аскар Усманович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Азизова Феруза Лютпиллаевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Усманов Ислам Аббасович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Шимоли-ғарбий гигиена ва жамоат саломатлиги илмий маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Турсунхожаева Шоира Уткуровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Наркотик моддалар билан ўткир заҳарланишда жигардаги морфологик ўзгаришларини эксперт баҳолаш», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib251.

Илмий раҳбар: Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Мавлян-Ходжаев Равшан Шухратович, тиббиёт фанлари доктори; Бахриев Иброхим Исомиддинович, тиббиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Бозарипов Сойибжон Жонибековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли хил этиологияли нефропатияда ўпканинг нореспиратор фаолиятини баҳолаш», 14.00.16–Нормал ва патологик физиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib163.

Илмий раҳбар: Охунов Алишер Орипович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.12.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Зокиров Ёрқин Узуевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сабиров Мақсуд Атабаевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 may 2018

Сувонов Қайим Жахоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тажрибавий тадқиқотлар асосида ошқозон ичак йўлларидан бактериялар транслокацияси механизмларини мажмуавий баҳолаш», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib141.

Илмий маслаҳатчи: Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Исхакова Халида Ильхамовна, биология фанлари доктори, профессор; Джуманиязова Гульнара Исмоиловна, биология фанлари доктори, профессор; Эшбоев Эгамберди Хусанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<