OAK sayti
 
15 noy 2018

Сагдуллаев Козимхон Кахрамоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Театр ва оммавий ахборот воситалари коммуникатив тизим сифатида», 17.00.08–Санъат назарияси ва тарихи (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/San3.

Илмий раҳбар: Хамидова Марфуа Азизовна, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти ҳузуридаги илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш, DSс.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Қодирова Дилафруз Муҳсиновна, санъатшунослик фанлари доктори; Юсупова Марина Римовна, санъатшунослик фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Мамбетова Гулназ Жаксимуратовнанинг филсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берилган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари гидронимлари», 10.00.03–Қорақалпоқ тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil269.

Илмий раҳбар: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Қарлибаева Гулмира Ермекбаевна, филология фанлари доктори; Бекбергенов Қидирбай Айжарикович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Камолова Кимёхон Ғуломжоновнанинг фалсафа доктори(PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юксак маънавият ва имонни қарор топтириш мезонларини такомиллаштириш», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fаl44.

Илмий раҳбар: Каримов Иброҳим Каримович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Тўйчиев Бердиқул Тўрақулович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Примова Фотима Абдурахимовна, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Джурабаева Замира Ахмедовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида экология терминлари», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.РhD/Fil384.

Илмий раҳбар: Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Иброхим Жураевич, филология фанлари доктори, профессор; Мадвалиев Абдуваҳоб Патахович, филoлoгия фaнлaри номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2018

Аллоқулов Абдулатиф Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Абу Ҳафс Насафийнинг “Ақоид” асари ва унинг шарҳлари таҳлили”, 24.00.01–Ислом тарихи ва манбашунослиги (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tar149.

Илмий раҳбар: Исламов Захид Махмудович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, DSc.26.04.2018.IsI.Tar/F/Fil.57.01.

Расмий оппонентлар:Нуритдинов Махмудхўжа Низомович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Зиёдов Шовосил Юнусович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2018

Нурышов Дарменбай Есназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ёш курашчиларда базавий элементларни шакллантиришнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped209.

Илмий раҳбар: Усмонходжаев Талъат Саидович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Сулаймонов Суннатулло Сулаймонович, техника фанлари доктори, профессор; Пулатов Фазлиддин Мухидинович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2018

Маликов Олим Маликовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гепатитнинг В ва С вирусли таъсирида жигарнинг диффуз шикастланишдан келиб чиққан анемия-гемодепрессияларининг патогенези, диагностикаси ва давосини оптималлаштириш», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSс/Tib265.

Илмий маслаҳатчи: Бахрамов Саиджалол Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Салиев Кодиржон Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сулейманова Дилора, тиббиёт фанлари доктори; Ахмедова Холида Юлдашевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Гематология ва трансфузиология илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Махмудова Зулфия Примкуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси хақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўпка сили билан касалланган беморларда специфик спондилитнинг ривожланиши хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш”, 14.00.26–Фтизиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib690.

Илмий раҳбар: Тилляшайхов Мирзагалеб Негматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса: Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонетлар: Содиқов Абдувахид Содиқович,тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рашидов Зафар Рахматуллаевич,тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Нарзуллаев Нуриддин Умаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ инфекцияси билан зарарланган болаларда ЛОР касалликларининг клиник-иммунологик хусусиятлари», 14.00.04–Оториноларингология ва 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib39.

Илмий маслаҳатчилар: Хасанов Саидакрам Аскарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гариб Виктория Фирузовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Лопатин Андрей Станиславович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Шамсиев Джахонгир Фазлитдинович, тиббиёт фанлари доктори; Залялиева Марьям Валиахмедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.П.Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Абдуллаева Дилафруз Гайратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Овқат аллергияси профилактикаси ва маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотларининг сенсибилизация хусусиятлари асосида беморларни парҳез даволашни гигиеник асослаш», 14.00.07–Гигиена ва 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib201.

Илмий раҳбарлар: Худайберганов Анатотлий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Назаров Азадбек Ахмедович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Хамракулова Муқаддасхон Аскаровна, тиббиёт фанлари доктори, Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<