OAK sayti
 
16 okt 2017

Нарходжаева Хуршида Шариповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик xусусиятлари», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil18.

Илмий раҳбар: Юлдашев Иброҳим Жўраевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Лутфуллаева Дурдона Эсоновна, филология фанлари доктори, профессор;  Кўчимов Шуҳрат Норқизилович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 okt 2017

Махмудов Абдулхалим Хамидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак  магистрларни  компетентли тайёрлашнинг  дидактик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Ped23.

Илмий маслаҳатчи: Джураев Рисбай Хайдарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дилором Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Турсунов Собир Турдиевич, педагогика фанлари доктори; Уразова Марина Батировна, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Сирожидинов Беҳзод Арабджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Австралия ва Ҳинди-Хитой ғўза турларининг филогенетик муносабатлари», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B34.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Абдумавлон Абдуллаевич, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Жамолхон Ходжахонович, биология фанлари доктори; Мамарўзиев Абдуқаюм Абдумаблон ўғли, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Андижон қишлоқ хўжалиги институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Халиллаев Шерзод Алимбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарарли хасва (Eurygaster integriceps Put.)нинг биоэкологик хусусиятлари ва унга қарши кураш чоралари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B56.

Илмий раҳбар: Холматов Бахтиёр Рустамович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.

Расмий оппонентлар: Кимсанбоев Хужамурат Хамрокулович, биология фанлари доктори, профессор; Зокиров Исломжон Илхомжонович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Мўминов Хасан Алиқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «G.herbaceum L. ва G.arboreum L. ғўза турлари хилма-хилликларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B33.

Илмий раҳбар: Эрназарова Зираатхан Абдазамовна, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобоев Сайфулла Ғафурович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Якубов Йўлдош Юсупбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «HZSM-5 цеолитида ион-молекуляр комплексларнинг ҳосил бўлиш термодинамикаси», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/K26.

Илмий раҳбар: [Рахматкариев Ғайрат Убайдуллаевич]кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Исмоилов Ровшан Исмоилович, кимё фанлари доктори; Бахронов Хаёт Нурович,  кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Долиев Ғолибжон Алишеровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Молекуляр намуналарнинг рутил ва иллитда адсорбцияланиш энергетикаси», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К25.

Илмий раҳбар: [Рахматкариев Ғайрат Убайдуллаевич]кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Эргашев Ойбек Каримович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Жумаева Дилноза Жўраевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий кўмирлар асосида саноат оқава сувларини тозалаш ва техноген эритмаларни қайта ишлаш учун адсорбентлар олиш ва уларни қўллаш технологияси», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T11.

Илмий маслаҳатчи: Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдураҳмонович, техника фанлари доктори, профессор; Юнусов Мираҳмат Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Нарметова Гулнора Розикуловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Юлдашев Фаррухбек Эргашбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маккажўхорини зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг истиқболли усулларини яратиш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Qx60.

Илмий раҳбар: Хўжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Махмудходжаев Нажмиддин Мавлянходжаевич, биология фанлари доктори, профессор; Алимухаммедов Саид Султонович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот  институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 okt 2017

Хайтбаева Нодира Сейтжановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларида буғдойнинг фузариоз касалликлари ва уларга  қарши кураш чоралари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx68.

Илмий раҳбар: Зупаров Миракбар Абзалович, биология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Холдаров Мирхалил Уразбекович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<