OAK sayti
 
07 iyul 2017

Марданов Ҳусниддин Холбазаровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ғўзанинг селекцион-генетик ашёларини гармселга бардошлигини баҳолаш ва амалий селекцияга тавсия этиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx5.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

Илмий раҳбар: Рахмонқулов Саидакбар, биология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Истиқлол-14» ғўза нави, № NАР 00134–2016 й.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 7 июлдаги 02-08/1742-сон хулосаси...

07 iyul 2017

Темербекова Барнохон Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Информацион-бошқарув тизимларидаги ўлчаш ахборотларини ишончлилаштириш», 05.03.01–Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т10.

Илмий раҳбар: Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Мухаммедханов Улугбек Тургудович, техника фанлари доктори, профессор; Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Химавтоматика” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Атауллаев Азизжон Одиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Радиотехник кузатувчи тизимларнинг элементлари ва қурилмаларини синтезлаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т6.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Азизбек Нодирбекович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.03.02.

Расмий оппонентлар: Раджабов Тельман Дадаевич, техника фанлари доктори, профессор, акдемик; Алиев Равшан Маратович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технолигия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Жураев Асрор Бахтиёр ўғлининг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иккиламчи полиэтилентерефталат алкоголиз маҳсулотлари асосида янги полимерларни яратиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.DSc/T2.

Илмий маслаҳатчи: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор; Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтар Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Тургинов Орзимат Турдиматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Бойсун ботаник-географик райони флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B2.

Илмий раҳбар: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника ва зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Нигматуллаев Алим Магмурович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Курбанбаев Илхам Джуманазаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўза ва буғдойнинг қимматли-хўжалик белгилари билан боғлиқ оқсил ва изоферментлари ҳамда уларни филогенетик таҳлилларда қўлланилиши», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/В4.

Илмий маслаҳатчи: Юнусхонов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султонович, биология фанлари доктори, профессор; Холиқов Пўлат Хўжамқулович, биология фанлари доктори, профессор; Давронов Қодиржон Сотволдиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Болтаев Зафар Ихтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Муҳит билан боғланган узун пластинкасимон ва цилиндрик қовушқоқ-эластик қобиқларда тўлқин тарқалиши хусусиятлари», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM2.

Илмий раҳбар: Сафаров Исмоил Иброхимович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/Т.03.04

Расмий оппонентлар: Мардонов Ботир Мардонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сейсмология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик....

07 iyul 2017

Бобоев Сайфулла Ғафуровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мураккаб турлараро дурагайлаш орқали ғўзанинг кўп геномли янги дурагайларини яратиш ва хусусиятларини очиб бериш», 03.00.09–Умумий генетика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B3.

Илмий маслаҳатчи: Муратов Ғайрат Азатович, биология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника ва зоология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Абзалов Мирадҳам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Паридун Шукурович,  қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Султанов Аматжон Саидкаримович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Геномика ва биоинформатика маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Эшқурбонов Фурқат Бозоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Янги самарали комплекс ҳосил қилувчи ионитлар синтези ва тадқиқоти», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К3.

Илмий раҳбар: Тўраев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Рафиқов Адҳам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 iyul 2017

Раззаков Собиржон Жураевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мустаҳкамлиги кичик материаллардан тикланган хусусий тураржой уйларининг конструкциявий ва сейсмик хавфсизлигини баҳолаш», 05.09.01–Қурилиш конструкциялари, бинолар ва иншоотлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T8.

Илмий маслаҳатчи: [Рўзиев Қодиржон Исмоилович], техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Абдурашидов Кобил Садикович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Ходжаев Аббос Агзамович, техника фанлари доктори, профессор; Щипачева Елена Владимировна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Қишлоққурилишлойиҳа» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<