OAK sayti
 
02 noy 2017

Нурмухамедова Наргиза Сайдиллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳақиқатга ўхшашлик нисбати статистикаси учун асимптотик натижалар ва уларнинг баҳолаш назариясида қўлланилиши», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM46.

Илмий раҳбар: Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Шарипов Олимжон Шукурович, физика-математика фанлари доктори; Имомов Аъзам Абдурахимович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Сафаров Акбар Рахмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тебранувчан интегралларнинг текис баҳолари ва уларнинг татбиқлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/ FM44.

Илмий раҳбар: Икромов Исроил Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Имомқулов Севдиёр Акрамович, физика-математика фанлари доктори; Тишабаев Жўрабой Каримович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Ташходжаев Рустам Баходирходжаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уч кластерли коллинеар бўлиниш механизмлари», 01.04.08–Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси, тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM28.

Илмий раҳбар: Насиров Авазбек Каримович,физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Пазлиддин Нуритдиновичфизика-математика фанлари доктори, доцент; Хугаев Авас Васильевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Физика-техника институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

02 noy 2017

Ибрагимова Татьяна Людвиговнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон сейсмик фаол зоналарида сейсмик режим параметрлари ва ер ости сувлар гидрогеокимёвий кўрсаткичлари ўзгаришининг қонуниятлари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM53.

Илмий маслаҳатчи: Артиков Турдали Усмоналиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Максудов Сабит Хамидович, физика-математика фанлари доктори; Атабеков Икрам Урманович, физика-математика фанлари доктори; Аронов Аркадий Гесселевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 noy 2017

Хонкулов Хусниддин Холикуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Картошка уруғлик туганакларини экишга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx6.

Илмий раҳбар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Усмонов Носир Нурмонович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Каримов Махмуд Муратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Карбоксил  гуруҳ тутган полимерларни олиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини ва қўлланилиш соҳаларини ўрганиш», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К11.

Илмий маслаҳатчи: Бабаев Туйғун Мирзаахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Каримов Аминжон Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиқов Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Уразова Раъно Ташпулатовнанинг фан доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зардуштийликда маъбудаларнинг функциялари ва ижтимоий-тарихий моҳияти», 07.00.04–Диншунослик (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar81.

Илмий раҳбар: Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ислом университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

Расмий оппонентлар:Сулаймонов Рустам Ҳамидович, тарих фанлари доктори; Махмудова Гули Тилабовна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Мадраҳимов Улуғбек Абдухалиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғининг номи): «Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсиш сифатини ошириш йўллари», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt9.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Қодиров Абдурашид Мажидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тўхлиев Нурислом, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ижтимоий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 okt 2017

Зунунова Гулчехра Шавкатовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри  (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тошкент шаҳри ўзбекларининг моддий маданияти трансформацияси (ХХ аср ва ХХI аср бошлари)», 07.00.07–Этнография, этнология ва антропология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.1.DSc/Tar39.

Илмий маслаҳатчи: Арифханова Зоя Хамидуллаевна, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc27.06.2017.Tar.01.04

Расмий оппонентлар: Дониёров Алишер Худойбердиевич, тарих фанлари доктори, профессор; Турсунов Сайфулла Нарзуллаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Ҳакимов Акбар Абдуллаевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор, академик.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2017

Кенжаева Пошша Умидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри(илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср турк ҳикоячилигининг тараққиёт тамойиллари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil35.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фатихович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Жафер Шен,филология фанлари доктори,  профессор (Туркия, Докуз Эйлюль университети); Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жўраевна,  филология фанлари доктори,  профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<