OAK sayti
 
30 noy 2017

Азимов Жуманазар Турғуновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган муҳитлардаги молекуляр механизмлари», 01.04.06–Полимерлар физикаси, 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM26.

Илмий раҳбар: Оксенгендлер Борис Леонидович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Матрасулов Даврон Урунович физика-математика фанлари доктори, профессор; Ибрагимова Эльвира Меметовна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

29 noy 2017

Сатторов Эрмамат Норқуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биринчи тартибли чизиқли эллиптик системалар учун Коши масаласи», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM57.

Илмий маслаҳатчи: Ярмухамедов Шароф, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Қудратилло Садридинович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Чередниченко Виктор Григорьевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ФА Сибирь бўлими Ҳисоблаш математикаси ва математик геофизика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 noy 2017

Эгамназаров Георгий Анатольевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп симли электр узатиш линияларида симметрик бўлмаган қисқа туташув токларини ҳисоблаш учун такомиллаштирилган алгоритмларни ишлаб чиқиш», 05.05.02–Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т94.

Илмий раҳбар: Ситдиков Рашид Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Гайибов Тўлқин Шерназарович, техника фанлари доктори, профессор; Мирзабаев Акром Маҳкамович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2017

Мухамедова Нурхон Халимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аёлларда менопаузадан олдинги ва кейинги даврда метаболик синдром ташхисига дифференциал ёндашиш», 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib103.

Илмий маслаҳатчи: Хаджиметов Абдугафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ишигов Ибрагим Агаевич (Қозоғистон), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Султанов Саидазим Насирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия тиббиёт узлуксиз касбий таълим академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 noy 2017

Ибрагимов Азиз Бахтияровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «п-нитробензой кислотаси ва этаноламинлар асосида олинган метал ва супрамолекуляр комплексларнинг синтези, тузилиши ва биологик фаоллиги», 02.00.01–Ноорганик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/K28.

Илмий раҳбар: Закиров Бахтиёр Сабиржанович, кимё фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Кадирова Шахноза Абдухалиловна, кимё фанлари доктори, доцент; Далимова Шахло Шариповна, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2017

Қаюмов Бахром Абдуллажоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бензинли двигателлар инжекторли таъминот тизими эксплутацион ишончлилигини ошириш», 05.08.06 – Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т156.

Илмий раҳбар: Шарипов Конгратбай Авезимбетович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Сарвар Муқадирович, техника фанлари доктори, профессор; Асқарходжаев Тўлқун Ишонович, техника фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 noy 2017

Юлдашева Насиба Алишеровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳомиладорлик даврида парадонт касалликларини даволаш ва профилактикаси», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib89.

Илмий раҳбар: Ирсалиев Хуснутдин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Vikram Blaggana, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Ҳиндистон); Аюпова Фарида Мирзаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Шимолий Каролина университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 noy 2017

Холиддинов Илхомбек Хосилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст кучланишли электр тармоқларидаги носимметрик ҳолатларда электр энергия сифатини таъминлаш усулларини ишлаб чиқиш», 05.05.02 – Электротехника. Электр энергия станциялари, тизимлари. Электротехник мажмуалар ва қурилмалар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T92.

Илмий раҳбар: Аллаев Қахрамон Рахимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Бобожонов Мақсуд Қаландарович, техника фанлари доктори, профессор; Соколов Валерий Константинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 noy 2017

Эшова Холиса Саидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон чўл ҳудудларидаги нематодалар ва уларнинг яшаш муҳити шароитларига мослашиш йўллари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/B16.

Илмий маслаҳатчи: Мавлонов Очил Мавлонович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Позилов Абдуваеит, биология фанлари доктори; Хуррамов Шукур Хуррамович, биология фанлари доктори, профессор; Кожевникова Алевтина Григорьевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 noy 2017

Бабаджанов Ойбек Абдужабборовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Розацея билан оғриган беморларда клиник-микробиологик  параллеллар ва комплекс даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.PhD.Tib64.

Илмий раҳбар: Арифов Саидкасим Сайдазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент  педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Ваисов Адхамжон Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Порсоханова Деля Фозиловна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат стоматология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<