OAK sayti
 
15 sen 2017

Хасилбеков Ахназар Ядгаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

«Қўй жунини механик тозалашнинг амалий ва илмий асосларини такомиллаштириш», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx7

Илмий раҳбар: Юсупов Суръатбек Юнусович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, парандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Дўстмухаммад Холмирзаев, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Адҳам Газиев, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Эргашов Ёқуб Сувоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ион бомбардимон усули билан Мо ва Si сиртида ва сирт ости соҳаларида ҳосил қилинган наноўлчамли тузилмаларнинг шаклланиш қонуниятлари ва электрон хусусиятлари», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM24.

Илмий раҳбар: Умирзаков Балтоходжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Турсунметов Комил Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Аминжонов Шерзод Мирабосовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳайвонларнинг асосий цестодозлари ва уларга қарши иммунопрофилактика тадбирларини ишлаб чиқиш», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V2.

Илмий маслаҳатчи: Матчанов Назар Маткаримович,ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Азимов Джалолиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, академик; Рўзимуродов Аҳрор Рўзимуродович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулло Дадаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тиббий паразитология илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Муҳитдинова Назмия Муслиҳиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil115.

Илмий раҳбар: Қудратуллаев Ҳасан Самадович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Эркинов Афтондил Садирхонович, филология фанлари доктори, профессор; Олимов Султонмурод, филология фанлари номзоди, в.б профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети .     

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мухамедова Зиёда Гафурджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Авария-тиклаш автомотрисаларнинг динамик тавсифларини оптималлаштириш ва энергия самарадорлигини ошириш», 05.08.05–Темир йўлларнинг ҳаракатланувчи таркиби, поездларни тортиш ва электрлаштириш (техника фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T120.

Илмий раҳбар:Хромова Галина Алексеевна, техника фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Тошкент давлат техника университети ва «Ўзбекэнерго» АЖ Илмий техника маркази асосидаги бир марталик илмий кенгаш, DSc.27.06.2017.T.03.03.

Расмий оппонентлар: Шарипов Конгратбай Авезимбетович, техника фанлари доктори, профессор; Зайнуддинов Нуриддин Савранбек ўғли, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Ўринов Улуғбек Комилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Морфолин ҳосилалари олиш жараёнлари технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T31.

Илмий раҳбар: Максумова Ойтура Ситдиковна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор;  Набиева Ирода Абдусаматовна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Абдурахманов Илхом Эргашбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақидаэълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Золь-гель жараёнлар асосида олинган наноматериаллардан фойдаланиб аммиакнинг селектив газ сенсорларини яратиш», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/K4.

Илмий раҳбар: [Кабулов Бахадир Джаббарович], кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.K.01.03.

Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Олим Норбекович, кимё фанлари доктори, доцент; Турабов Нурмухаммат Турабович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Умумий ва ноорганик кимё институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Исаханов Зинаобидин Абилпейзовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ионлар ва электронларнинг юпқа кристаллардан сочилиши ва ўтиши жараёнларидаги ориентацион эффектлар», 01.04.04–Физикавий электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/FM48.

Илмий маслаҳатчи: Умирзаков Болтаходжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Тураев  Назар  Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, академик; Эгамбердиев  Бахром  Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Кутлиев  Учкун  Отобоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Бердиев Хусан Холназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil114.

Илмий раҳбар: Абдиев Муродқосим, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор; Абдиғофур Маматов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мухиддинова Дилафруз Зохриддиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср араб янги ҳикоячилигининг шаклланиши ва ривожланиши», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil37.

Илмий раҳбар: Ходжаева Раъно Умаровна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Ҳасанов Саидбек, филология фанлари доктори, профессор; Иномхўжаев Раҳмонхўжа, филология фанлари доктори,  профессор; Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<