OAK sayti
 
16 dek 2017

Магрупов Абдулла Махмудовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим тизимида стратегик ва функционал менежментни  интеграциялаш механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Ped8 .

Илмий маслаҳатчи: Иноятов Улуғбек Илясович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Қурбанов Шавкат Эргашевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Юлдашев Мақсуд Абдуллаевич, педагогика фанлари доктори; Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.Авлоний номидаги халқ таълими ходимлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш марказий институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Якубжанова Дилобар Батировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси», 13.00.03–Махсус педагогика (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Ped184.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

Илмий раҳбар: Муминова Лола Рахимовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ҳакимова Муҳаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Назарова Дилдора Асатовна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Таумуратова Гоззал Наурызбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жанубий Оролбўйи аҳолисининг қандли диабет билан касалланишини прогноз қилишнинг экологик тамойиллари», 03.00.10–Экология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B38.

Илмий раҳбар: Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.38.01.

Расмий оппонентлар: Разаков Рустам Мажитович, география фанлари доктори, профессор; Матчанов Азат Таубалдиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Маҳманов Ориф Қудратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари илмий салоҳиятини мониторинг қилиш усул ва моделларини яратиш», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T49.

Илмий раҳбар: Зайнидинов Хакимжон Насридинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор; Хакимов Муфтох Хамидович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Қурбонов Нозим Мухаммадрашитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефть, газ ва сувли қатламлардаги фильтрация жараёнларининг математик моделлари ва самарали сонли алгоритмлари», Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т59.

Илмий раҳбар: Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази..

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Ҳабибуллаев Иброҳим Ҳабибуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Баходиров Азизбек Абдулазизовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Грунтли муҳит билан ўзаро таъсирланиш ҳолатидаги ер ости муҳандислик тизимларида тўлқин тарқалиш динамикаси», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/T74.

Илмий маслаҳатчи: Султанов Карим Султанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Шарофиддин Сайфиддинович, техника фанлари доктори, профессор; Мардонов Ботир Мардонович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ҳудойназаров Ҳайрулла Ҳудойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Усмонов Фаррух Насирдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рационалликнинг эпистемологик асослари» 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal17.

Илмий раҳбарнинг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони:Абдуллаева Маҳбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. DSc.27.06.2017.F.02.02.

Расмий оппонентлар: Қўшоқов Шухрат Солиевич фалсафа фанлари доктори, профессор; Давронов Зиёд Давронович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 dek 2017

Раҳимқулов Ғайрат Норқўчқоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мустақиллик даври тожик матбуотининг тили ва услуби(“Овози тожик” ва “Овози Самарқанд” газеталари материаллари асосида)»,   10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти  (тожик тили ва тожик адабиёти), (филология фанлари). 

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: B2017.3.PhD/Fil225. 

Илмий раҳбар нинг: Элтазаров Жулибой Данабаевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Абдужамол Ҳасанов, филология фанлари доктори, профессор; Файзулла Мўминов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.  

Диссертация йўналиши:  назарий  аҳамиятга  молик...

16 dek 2017

Тожиева Гулбаҳор Номозовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбек тили маънавий-маърифий лексикасининг мустақиллик йилларидаги тараққиёти («миллий ғоя» атов бирликлари тизими)»  (10.00.01). – Ўзбек тили (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №В2017.1.PhD/Fil 21

Илмий раҳбарнинг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони: Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши  давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети. PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Абдиев Муродқосим Болбекович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон  Давлат университети .         

Диссертация йўналиши: назарийва амалийаҳамиятга молик...

16 dek 2017

Каниязова Жупаргуль Орынбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати («Халқобод» роман-тетралогияси асосида)», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil43.

Илмий раҳбар: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердоқ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Сапарбой Рузимбоев, филология фанлари доктори, профессор; Жалғас Хошниязов Хошниязович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<