OAK sayti
 
20 iyun 2018

Тўхтаева Хабиба Тошевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий сув манбаларидан рационал фойдаланиш асосида чўлланишга қарши кураш (Марказий Қизилқум мисолида)», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/G44.

Илмий раҳбар: Сабитова Наила Исмаиловна, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Чембарисов Эльмир Исмаилович, география фанлари доктори; Назаров Абдуғаффор Абдужабборич, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Тлеумуратова Бибигуль Сарибаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оролбўйи экотизимидаги трансформацияларнинг тупроқ-иқлим шароитларга таъсирини математик моделлаштириш», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM47.

Илмий маслаҳатчи: Арушанов Михаил Львович, география фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Аъло Каюмходжаевич, география фанлари доктори; Равшанов Нормахмад,  техника фанлари доктори, профессор; Утеулиев Ниетбай, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Мамарахмонов Мухаматдин Хомидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пиримидин ва ферроценнинг айрим ҳосилаларини квант кимёвий ўрганиш ва кимёвий таркибига кўра синфлаш», 02.00.09–Товарлар кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/K65.

Илмий раҳбар: Асқаров Иброхим Рахмонович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.

Расмий оппонентлар: Мадихонов Неъматжон, кимё фанлари доктори, профессор; Абдуғаниев Бахтиёр Ёрмухаммадович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Эшпўлатов Комил Абдисаломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Замонавий иқтисодиётда меҳнат бозори ва касбий таълим узвийлигини таъминлашни такомиллаштириш», 08.00.10–Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Iqt119.

Илмий раҳбар: Абдурахманов Одил Каландарович, иқтисодиёт фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.28.12.2017.I.16.02.

Расмий оппонентлар: Худойбердиев Зайниддин Явкачевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хайитов Абдуманнон Бухарович, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Файзиев Бекзоджон Муртазаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғовак муҳитларда чўкма ҳосил бўлишининг кўп босқичли кинетикаси асосида сизиш ва модда кўчиши жараёнларини моделлаштириш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/FM203.

Илмий раҳбар: Хўжаёров Бахтиёр, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори; Жабборов Насридин Мирзоодилович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Азамов Сирож Собировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «K2m,m-2фазода тақрибий интеграллаш формуласининг хатолик функционали нормасини минимизациялаш», 01.01.03–Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/FM162.

Илмий раҳбар: Шадиметов Холматвай Махкамбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Математика Институти ва Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Алоев Рахматилло Джураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Раимова Гулнора Мирвалиевна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 iyun 2018

Холмуродов Абдулхамид Эркиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғовак-эластик муҳитда бир ўлчовли ночизиқли тўғри, тескари динамик масалаларни  моделлаштириш ва тадқиқ қилиш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/FM117.

Илмий маслаҳатчи: Имомназаров Холматжон Худойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Урев Михаил Вадимович, физика-математика фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хужаев Исматулла Кушаевич,техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги  Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 iyun 2018

Шодиева Нилуфар Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пирацетам ва циннаризин асосида ноотроп дори препаратларини такомиллаштириш ва ишлаб чиқишнинг фармакотехнологик хусусиятлари», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Far13.

Илмий раҳбар: Юнусова Холида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтаев Ҳаким Рахманович, фармацевтика фанлари доктори; Халимов Абдураҳим Халимович, фармацевтика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 iyun 2018

Сидаметова Зайнаб Энверовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Флегмен» янги тинчлантирувчи йиғмасини стандартлаш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Far18.

Илмий раҳбар: Олимов Немат Каюмович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Бобаев Исомиддин Давронович, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 iyun 2018

Ибрагимов Зафар Зокиржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда остеопороз касаллигида суяк тўқимаси метаболизмини бошқарувчи баъзи генларнинг полиморфизм хусусиятлари», 03.00.01–Биокимё; 03.00.03–Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B62.

Илмий раҳбарлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Бобоев Кодиржон Тухтабоевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Азимова Шахноз Садыковна, биология фанлари доктори, профессор;

Алимходжаева Парахат Рустамовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<