OAK sayti
 
14 dek 2018

Икрамова Машкура Шухратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ўсадиган оқбош ўсимлигини фармакогностик таҳлили», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Far33.

Илмий раҳбар: Комилов Хожиасрор Масудович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Закирджан Абидович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Нишанбаев Сабир Зарипбаевич, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Миракилова Дилфуза Ботиралиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Alcea rosea L. ўсимлиги асосидаги балғам кўчирувчи ва ярага қарши дори воситалари технологияси», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Far3.

Илмий маслаҳатчи: Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Сагдуллаев Баходир Тохирович, техника фанлари доктори; Маматханов Ахмадхон Умарханович, техника фанлари доктори, профессор; Юнусова Холида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 dek 2018

Рахматуллаева Гулнора Қутпитдиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бош мия қон томирлари туғма аномалияларидаги цефалгик синдромларнинг клинико-патогенетик структураси», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Тib159.

Илмий раҳбар: Халимова Ханифа Мухсиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Гафуров Бахтиёр Гафурович тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Ёқутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдурахманов Маъмур Мустафаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.П.Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Якубов Шухрат Умматалиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш», 12.00.02–«Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи» ихтисослиги бўйича тайёрланган (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Yu60.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Тошқулов Жўрабой Ўринбаевич, юридик фанлар доктори, профессор; Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевна, юридик фанлар доктори, доцент; Миракулов Миравзал Миродилович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Очилов Акрам Одиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Юқори малакали кадрлар  тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Igt32.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Шавкат Нуритдинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Қаландар Ходжаевич, академик, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Саидов Мухаммадали Хакимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик....

12 dek 2018

Ашурова Дилфуза Набиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим тизимида инновацион дастурий-дидактик мажмуалар асосида ўқитишни такомиллаштириш («Алгебра ва сонлар назарияси» фани мисолида)», 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Ped55.

Илмий раҳбар: Юлдашев Зиявидин Хабибович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти,  Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Артикбаев Абдулазиз, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Юнусова Дилфуза Исроиловна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон миллий педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик....

12 dek 2018

Абдуқодиров Шерзод Ёқубжоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Хўжалик фаолияти соҳасидаги жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Yu16.

Илмий маслаҳатчи: Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Тахиров Фарход, юридик фанлар доктори, профессор; Отажонов Аброржон Анварович, юридик фанлар доктори, доцент; Махкамов Отабек Мухтарович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Хайитов Хушвақт Сапарбаевичнинг фандоктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қонун ижодкорлигида экспертиза ўтказишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш», 12.00.02–«Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи» ихтисослиги бўйича тайёрланган (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Yu67.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Хамедов Иса Ахлиманович, юридик фанлар доктори, профессор; Мухамеджонов Омонулла Зокирович, юридик фанлар доктори, профессор; Рузиев Зафар Райимович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Наркабулова Наргиза Чоршаммиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Янги техник узум нав-намуналарини танлаш ва бирламчи шаробчилик технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т344.

Илмий раҳбар: Раджабов Абдурахмон, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшед Маджидович, техника фанлари доктори, профессор; Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовна, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзшаробсаноат» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 dek 2018

Соддиқов Фатхиддин Бурхонидиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тюбегатан паст навли сильвинити ва галитли чиқиндисини кальцинацияланган ва озиқ-овқат содасига комплекс қайта ишлаш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Т431.

Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, техника фанлари доктори; Каипбергенов Атабек Тулепберганович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<