OAK sayti
 
18 may 2018

Якубов Эркин Амонгелдиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда ташқи ўт йўллари кистоз кенгайишининг ташхисоти ва давоси», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib144.

Илмий раҳбар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Алиев Махмуд Муслимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Акбаров Миршавкат Миролимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети Олий касбий таълим федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Хаджибаев Жамшид Абдуазимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилўнгачда куйишдан кейинги чандиқлари бўлган беморларни даволаш тактикасининг замонавий жиҳатлари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib142.

Илмий раҳбар: Низамходжаев Зайниддин Махаматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайбергенов Шухрат Нурматович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.И.Джанелидзе номидаги Санкт-Петербург тез ёрдам илмий-тадқиқот институти давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Нарзуллаева Мехринисо Батировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Низо жараёнида менежернинг конструктив ўзаро алоқадорлигининг ижтимоий-психологик хусусиятлари», 19.00.05–Ижтимоий психология, этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Psi73.

Илмий раҳбар: Мухамедова Дилбар Гафурджановна, психология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Уразова Марина Батыровна, педагогика фанлари доктори, доцент;  Кудратиллаева Рухсора Бахтияровна, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 may 2018

Махмудов Бахрамжон Абдусаломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миллий ҳаракатли ўйинлар воситасида бошланғич синф ўқувчиларини эстетик тарбиялашнинг дидактик имкониятлари», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам. B2018.2.PhD/Ped527.

Илмий раҳбар: Сулаймонов Асқарали Пайгамович,  педагогика фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нукус давлат педагогика институти, Қорақалпоқ давлат университети, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.58.01.

Расмий оппонентлар: Йўлдошев Қозоқбай Бойбекович, педагогика фанлари доктори, проффессор; Шилманов Пердебай Шилманович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Игамбердиев Султонмурод Халмуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инвестицион банклар фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt236.

Илмий раҳбар: Иминов Одилжон Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова  Дилфуза  Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Суюнов Дилмурод Халмуродович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Алиев Равшан Маратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поездлар ҳаракатини бошқариш тизимларида йўл участкалари ҳолатини назорат қилиш датчикларини такомиллаштириш моделлари, алгоритмлари ва дастурий воситалари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/T87.

Илмий маслаҳатчи: Халиков Абдульхак Абдульхаирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Абдукаюмов Абдурашид, техника фанлари доктори, профессор; Плахтиев Анатолий Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Нурмухамедов Толаниддин Рамзиддинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Илмий-техника маркази» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Мирзаев Олимжон Номазовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Белгилар фазоси ўлчамининг катталигини ҳисобга олган ҳолда потенциал функциялар синфи доирасида таниб олиш операторларини синтез қилиш», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T46.

Илмий раҳбар: Фозилов Шавкат Хайруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор; Парсаев Ғанижон Махмудович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Хидиров Санъатжон Қучқоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сув чиқариш иншоотларининг пастки бьефларидаги мустаҳкамлаш элементларига оқимнинг гидродинамик таъсири», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1. PhD/T542.

Илмий раҳбар: Базаров Дилшод Райимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Илхомжон Эрназарович, техника фанлари доктори; Давранов Гуламжан Турабович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Ахунбабаев Охунжон Абдурахмановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ипакдан тўқима шаклланиш жараёнининг технологиясини такомиллаштириш ва назариясини ривожлантириш», 05.06.02–Tўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т50.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Даминов Асқарали Давлатович, техника фанлари доктори; Карева Татьяна Юрьевна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

17 may 2018

Маҳкамов Анваржон Абдужабборовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қулоқ чаноғи тасвирлари таҳлили асосида шахсни таниб олиш алгоритмлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T45.

Илмий раҳбар: Фозилов Шавкат Хайруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Рустамов Насим Тулегенович, техника фанлари доктори, профессор; Бабомурадов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<