OAK sayti
 
04 iyul 2017

Тошматов Шункоржон Тошпулатовичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фото- ва инжекция-вольтаик эффектлар асосида қувват кучайтиргичларининг иш режимларини барқарорлаштириш», 05.04.02– Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В 2017.1.PhD/T13.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Илмий раҳбар: Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.T.07.01.

04 iyul 2017

Ашуров Зарифжон Шарифовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Девиант хулқ-атворли беморларда алкоголизм ва наркоманиянинг клиник хусусиятлари», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib10.

Илмий маслаҳатчи: Ходжаева Назира Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Сиволап Юрий Павлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аграновский Марк Лейзерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алимов Улугбек Худоярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик...

04 iyul 2017

Шернаев Анвар Нормаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосида антифрикцион композицион ёғоч-полимер материалларнинг самарали таркиби ва машинасозлик учун деталлар ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси; 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T2.

Илмий раҳбарлари: Махкамов Руфат Гулямович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги; Абед Нодира Сойибжановна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Юсупбеков Ахмаджон Хакимович, кимё фанлари доктори, профессор; Норхуджаев Файзулла Рамазонович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Худайкулова Гульнара Каримовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Перинатал ОИВ-инфекция», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib8.

Илмий маслаҳатчи: Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02

Расмий оппонентлар: Мусабаев Эркин Исакович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Атабеков Нурмат Саттиниязович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамансурова Эльмира Амануллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик И.П. Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети(Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Узбекова Нелли Рафиковнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдром патогенезининг нейрогуморал механизми ва терапевтик коррекциялаш йўллари», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib3.

Илмий маслаҳатчи: Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc 27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Shela Gorinstein – МD, professor, The Hebrew University (Исроил); Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Федерал давлат бюджетолий таълим муассасаси «А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббий-стоматологик университети» (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Ахмедов Халмурад Садуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг турли иқлим-географик ва экологик ҳудудларида ревматоид артрит ўзига хос кечиши ва олдини олишдаги чора-тадбирларни такомиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib.1.

Илмий маслаҳатчи: Гадаев Абдиғаффор Гадоевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Йилихаму Туохети, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори; Алиахунова Мавжуда Юсупахуновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Касымова Гульмира Гафуровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гепатоканцерогенез ва гемобластозларни қиёсий ўрганиш: патогенез ва рекомбинант интерлейкин-2 билан экспериментал даволаш», 14.00.16–Нормал ва патологик физиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib9

Илмий маслаҳатчи: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Зокиров Ёркин Узуевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Пулатов Дониёр  Анварович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: ФДАОТТМ И.М.Сеченов номидаги Биринчи Москва тиббиёт университети (Сеченов университети) (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Яркулов Ахрор Юлдашевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Целлюлоза эфирлари асосидаги композицияларнинг физик-кимёвий ва термодинамик хоссалари», 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/К1.

Илмий раҳбар: Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппор, кимё фанлари доктори, профессор; Рўзимуродов Олим Норбекович, кимё фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Юлдашева Мухаббат Раззоқбердиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ароматик бирикмаларни гидрокси-, галоген алкиламидлар, имидлар ва нитриллар билан амидоалкиллаш», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc /К1.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Максумова Айтура Ситдиковна, кимё фанлари доктори, профессор; Бабаев Бахром Нуриллаевич, кимё фанлари доктори; Хаитбаев Алишер Хамидович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Хонкулов Хусниддин Холикуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Картошка уруғлик туганакларини экишга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx6.

Илмий раҳбар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Мингжигит Каттабекович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Жабборов Шавкат, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<