OAK sayti
 
14 dek 2018

Кимсанова Гулнорахон Абдурашидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фитоэкдистероидларни ўсаётган организм нутриент ассимиляциясига таъсири», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/B203.

Илмий раҳбар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Матчанов ОзодТаубалдиевич,биология фанлари доктори, профессор; Шахмурова Гульнара Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Гайибов Улугбек Гаппаржановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Euphorbia ўсимликларининг полифенол бирикмаларини митохондрия функционал параметрларига таъсири», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/B249.

Илмий раҳбар: Арипов Тахир Фатихович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор; Суяров Акром Амиркулович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Отажонов Шухрат Ибрайимжоновичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари самарадорлигини ошириш”, 08.00.13–“Менежмент” (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt36.

Илмий маслаҳатчи: Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидахрор Саидахмедович, академик, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Йўлдошев Нуриддин Қурбонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;   Хонкелдиева Гузал Шеровна, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Қудияров Кишибай Раматуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналарнинг молиявий ресурсларидан оқилона фойдаланишда солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)». 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Iqt420.

Илмий раҳбар: Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Ташмурадова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;  Тўраев  Шавкат Шухратович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Тоиров Олимжон Зувуровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тоғ-металлургия саноатида тоғ-кон массасини қазиш ва руда тайёрлаш жараёнининг энергия  самарадорлигини ошириш», 05.05.01–Энергетика тизимлари ва мажмуалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Т125.

Илмий маслаҳатчи: Камалов Толяган Сиражиддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Илмий-техника маркази» МЧЖ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Хашимов Арифжон Адилович, техника фанлари доктори, профессор; Wojciech Nowak, техника фанлари доктори, профессор (Польша Республикаси); Арипов Назиржон Мукарамович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Шаисматов Сайфулла Эргашевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электр тармоқларида электр энергия сифатини бошқариш усуллари, бошқарув тизимлари алгоритмлари ва экспериментал текширувлар», 05.05.02–Электротехника. Электроэнергетик станциялар, тизимлар. Электротехник комплекслар ва қурилмалар.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т923

Илмий раҳбар: Аллаев Қаҳрамон Раҳимович, т.ф.д., профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Ғойибов Тўлқин Шерназарович, техника фанлар доктори, профессор; Сытдыков Рашид Абдурахманович, техника фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йул мухандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

14 dek 2018

Яхшибаев Дониёр Султонбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сув ҳавзаларидаги кўп фазали стратификацияланган оқимлар ривожланиши динамикасини моделлаштириш», 05.01.07–«Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» (техника фанлари бўйича).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т699

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Худайкулов Савет Ишанкулович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион марказ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази, DSc.27.06.2017.Т.07.01  

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хўжаев Исматулла Қўшаевич, техника фанлари доктори; Наврузов Куролбой, физика-математика фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Болтибаев Шухратжон Комилжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Даврий режимда ишлаётган ўзаро боғлиқ магистрал газ қувурларини математик моделлаштириш ва тадқиқ этиш», 05.01.07–«Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T58.

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хўжаев Исматулла Қўшаевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Кабулов Анвар Восилович, техника фанлари доктори, профессор; Маликов Зафар Маматқулович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Абдирашидов Аблакулнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қурилмалар ночизиқли деформацияланувчан элементларининг суюқлик билан ўзаро ностационар таъсири», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.3.DSc/FM82.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Худойназаров Хайрулла техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/T.02.09

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мардонов Ботиржон, физика-математика фанлари доктори, профессор; Абдусатторов Абдусамад, техника фанлари доктори, профессор; Абиров Рустам Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2018

Атабоев Омонбой Курбанбоевичнинг фалсафа доктори(PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «А2В6 яримўтказгичли бирикмалар CdSxTe1-x−ZnxCd1-xTe қаттиқ қоришмалари асосидаги инжекцияли фотодиодлар», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2017.2.PhD/FM79.

Илмий маслахатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мирсагатов Шавкат Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, DSc.30.05.2018.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Утамурадова Шарифа Бекмурадовна, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим; Мавлонов Ғиёсиддин Ҳайдарович, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация тадқиқотлари йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<