OAK sayti
 
15 noy 2017

Джиянбаев Сирожиддин Валиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида янги композицияли редуктор сурков мойини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т151.

Илмий раҳбар: Ҳамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Мирахмад Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Саидахмедов Игамберди Мухтарович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона нефтни қайта ишлаш корхонаси.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Саидова Феруза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Техникавий олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитиш сифатини бошқаришни такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped37.

Илмий раҳбар: Мусурманова Ойниса Мусурмоновна, педагогика фанлари доктори, профессор. 

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлатпедагогика университети, DSс.27.06.2017.Рed.26.01.

Расмий оппонентлар: Мардонов Шукрулло Қўлдошевич,педагогика фанлари доктори, профессор;  Ахмедова Лайло Толибжоновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳмиятга молик...

15 noy 2017

Джаббаров Шухрат Абдумажидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V1.

Илмий маслаҳатчи: Орипов Анвар Орипович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Ғафуров Актам Ғафурович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Шакарбоев Эркинжон Бердиқулович, биология фанлари доктори; Мавланов Собиржон Ибодуллаевич, ветеринария фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Л.М.Исаев номидаги Тиббий паразитология илмий-тадқиқот иститути.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Эшонкулов Бабур Мамуровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Генератив уруғлардан картошка етиштириш ва ундан уруғчиликда фойдаланиш», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx42.

Илмий раҳбар: Эргашев Ибрагим Тошкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Мингжигит Каттабекович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Назаров Худойберди Қўзимуродович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Ғайбуллаев Ғулом Сайдалимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойнинг интенсив навларини яратиш ва уруғларни экинбоплик сифатларини яхшилаш йўллари», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx76.

Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Маматқулов Турсунқул, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Курбанов Данияр Розумбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиққа тортиш услубияти ва ундириш механизмини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt80.

Илмий раҳбар: Маликов Таҳир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Солиқ академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Элмирзаев Самариддин Эшкуватовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Корпоратив молияни бошқаришда солиқ муносабатларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt.38.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Тошматов Шуҳрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пулатов Дилшод Ҳақбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори; Альмардонов Мухаммади Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Солиқ академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Захидов Гафурджан Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи  номи): «Ўзбекистон енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш самарадорлиги», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt.79.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хошимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Бухоро муҳндислик-технология  институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Хашимова Наима Абитовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон Республикасида инвестицион салоҳият ривожланишининг илмий-методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.02–Макроиқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Iqt11.

Илмий маслаҳатчи: Турсунходжаев Марат Лутфуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети,  DSc.27.06.2017. I.15.01.

Расмий оппонентлар: Усмонов Анвар Саидмахмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тростянский Дмитрий Валерьевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абулқосимов Хасан Пирназарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети Тошкент шаҳри филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Кадиров Хасан Иргашевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши янги ингибиторлар синтези ва технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.DSc/T17.

Илмий маслаҳатчи: Туробжонов Садриддин Маҳамаддинович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асаддулаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Саидахмедов Игамберди Мухторович, техника фанлари доктори; Мухиддинов Баҳодир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот  институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<