OAK sayti
 
27 iyun 2018

Аширова Ольга Александровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ сув таъминоти мажмуаларида сув ташиш ва тарқатиш тизимлари ҳисоб усулларини такомиллаштириш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик, 05.09.04–Сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари ихтисосликлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/T.553.

Илмий раҳбар: Салохиддинов Абдулхаким Темирхўжаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02 илмий кенгаш асосида бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Мурадов Рустам Анварович, техника фанлари доктори, профессор; Бўриев Эшмурод Саттарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “UZGIP” МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Исламов Зиявуддин Садриддиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ретинобластоманинг клиник-патогенетик ривожланиши аспектлари, диагностика ва даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib56.

Илмий маслаҳатчи: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Саакян Светлана Владимировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Бузруков Ботир Тулкунович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджиметов Абдугафур Ахатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Анарова Шаҳзода Аманбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мураккаб конфигурацияли стерженларнинг фазовий юкланиш масалаларининг чизиқли ва геометрик ночизиқли математик моделлари ва ечиш алгоритмлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T123.

Илмий маслаҳатчи: Юлдашев Таджимат, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Хўжаев Исматулло Кушаевич, техника фанлари доктори; Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Элов Ботир Болтаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «SMART технологиялар  асосида  ўқув  жараёнини  ташкил  этиш  ва бошқариш», 05.01.10–Ахборот олиш тизимлари ва жараёнлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T67.

Илмий раҳбар: Алоев Рахматилло Джураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01 илмий кенгаш асосида бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Игамбердиев Хусан Зокирович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Зайниддинов Хакимжон Насриддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Кутликова Гўзалхон Махаммаджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экспериментал атеросклерозда хитозанни қўллаш имкониятлари», 03.00.01–Биокимё (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib184.

Илмий раҳбар: Иноятова Фируза Хидоятовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Хайбуллина Зарина Руслановна, тиббиёт фанлари доктори; Ишигов Ибрагим Агаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Касимова Гулнорахон Зулфикаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдромда жигар ва буйракдаги оксидланиш жараёнларга эндотелий дисфункциясининг таъсири ва уни тиклаш йўллари», 03.00.01–Биокимё (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2018.1.PhD/Tib445.

Илмий раҳбар: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Саидов Саидамир Абрарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Адилбекова Дилором Бахтиеровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Онадаги сурункали токсик гепатит шароитида туғилган авлоднинг меъда-ичак қон томир тўқималарининг постнатал тараққиёти», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib268.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Мавлян-Ходжаев Равшан Шухратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Шавкат Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Халқаро қозоқ-турк университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Гайбуллаев Элбек Азизбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оғиз бўшлиғи шиллиқ пардаси кассаликларини ташхислаш ва даволашнинг янгича ёндашуви», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib362.

Илмий маслаҳатчи: Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Супиев Турган Курбанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон); Баймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.И.Мечников номидаги Шимоли-Ғарбий давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Юсупов Валижон Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электромагнит майдонларнинг табиий ва техноген жараёнлар билан боғлиқ вариациялари», 04.00.06–Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/GM14.

Илмий раҳбар: Абдуллабеков Кахарбай Насирбекович,физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Сейсмология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Хамидов Лутфилла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори; Юсупов Рустам Юнусович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Сулайманова Гулчехра Хакимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эмульсияланган маҳсулотларнинг янги турларини тайёрлашда маҳаллий ашёларни қўллаш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T262.

Илмий раҳбар: Мажидов Қаҳрамон Ҳалимович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ўзпахтаёғ» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<