OAK sayti
 
13 iyun 2016

Муталов Шухрат Ахмаджоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёдан янги сорбентлар ва реагентлар асосида оқава сувларни тозалашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.K121.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хамраев Сайфулла Садуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Шурыгин Вячеслав Владимировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Шўрланиш шароитида нўхатнинг ўсиши ва ривожланишини кучайтиришда ҳамда уларнинг илдиз касалликларини биологик назорат қилишда ризосфера микроорганизмларининг роли», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.В162.

Илмий маслаҳатчи: Давранов Қахрамон, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ва Микробиология институти, 16.07.2013.В.01.03.

Расмий оппенентлар: Хасанов Батир Ачилович, биология фанлари доктори, профессор; Ходжибаева Санабар Мирзаевна, биология фанлари доктори, профессор; Атабаева Халима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Халикова Малохат Бабамурадовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «G.tomentosum турининг генетик потенциали ва унинг маданийлашган турларни (G.hirsutum L., G.barbadense L.) қимматли-хўжалик белгилари билан бойитишдаги аҳамияти», 06.01.05-селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx122

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сайдалиев Хакимжон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Нариманов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ходжаев Шамиль Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абзалов Миратхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик....

13 iyun 2016

Мамбетназаров Амангелди Бисенбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларини гидромодул районлаштиришни ва янги ғўза навларининг суғориш тизимларини такомиллаштириш», 06.01.02-мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома LA №0002271/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Qx212.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Авлиякулов Аваз Эронкулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qх/D.24.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мирзажонов Қирғизали Мирзажонович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Хамидов Мухаммадхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Исашев Анваржон, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Ҳамзаев Абдушукур Худойқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг жанубида эртаги ва иккиҳосилли экинлар сифатида картошка ўстириш технологияси», 06.01.08-ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx134.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qх/D.24.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ахмедов Жамолхон Ходжаханович, биология фанлари доктори; Адилов Максуд Мирвоситович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори; Абдурахимов Мингжигит Каттабекович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Полатов Асхад Мухамеджановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Конструкцион материалларнинг чизиқсиз деформацияланиш масалаларини чекли элементлар усулида ечиш алгоритмлари ва сонли моделлаштириш», 05.01.07 – математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: : /техника фанлари номзоди/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.FM201

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчи: Халджигитов Абдували Абдисаматович техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Якобовский Михаил Владимирович физика-математка фанлари доктори, профессор; Алоев Рахматилло Джураевич физика-математка фанлари доктори, профессор; Нармурадов Чори Бегалиевич физика-математка фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyun 2016

Халлиева Гулноз Искандаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «XX аср рус шарқшунослигида ўзбек мумтоз адабиёти тадқиқи» 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва   таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015 / В 2015.1.Fil 325

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: И.Ч.Ҳаққулов, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: М.С.Имомназаров, филология фанлари доктори, профессор; Д.И.Салоҳий, филология  фанлари доктори, профессор; Б.Н.Каримов, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Шарқ қўлёзмалари институти (Санкт-Петербург)

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 iyun 2016

Элмуродов Бозорбой Актамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бузоқ ва қўзиларнинг аралаш бактериал касалликларининг патоморфологик диагностикаси ҳамда қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш», 16.00.02-ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветерианрия фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.V.21.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ибодуллаев Фатхулло Ибодуллаевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013Qx/V25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Дилмуродов Насриддин Бабақулович, ветеринария фанлари доктори; Илясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори; Тешаев Шуҳрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2016

Каримов Масъуд Убайдулла ўғлининг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосида юқори самарали супер- ва гиперпластфикаторлар олиш ва қўллаш», 02.00.14 –Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Т554.

Илмий маслаҳатчи: Джалилов Абдулахат Турапович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01.

Расмий оппенентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Искандарова Мастура, техника фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2016

Муратова Нигора Джураевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадон миомасини даволаш тактикасини танлашга замонавий ёндашувлар», 14.00.01 – Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib10

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Зуфарова Шахноза Алимджановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 
институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Леваков Сергей Александрович тиббиёт фанлари доктори, профессор; Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик В.И.Кулаков номидаги акушерлик, гинекология ва перинатология илмий маркази» Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси)

Диссертация йўналиши:амалий ахамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<