OAK sayti
 
30 mart 2018

Утениязов Абатбай Курбаниязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кадмий теллуриди асосидаги инжекцион фотоқабулкилгичлардаги электрон жараёнлар», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM101.

Илмий раҳбар: Мирсагатов Шавкат Акрамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич, физика-математика фанлари доктори, академик; Аюханов Рашид Ахметович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2018

Ўринов Уйғун Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Касб-ҳунар таълимида ижтимоий ҳамкорликни амалга ошириш методикасини такомиллаштириш” 13.00.05-Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped158.   

Илмий раҳбар: Олимов Қахрамон Танзилович педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш  институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Халилова Шахноза Турғуновна педагогика фанлари доктори, профессор, Олимов Ширинбой Шаропович педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

29 mart 2018

Инамов Дилмирза Дедамирзаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг битирув малакавий ишини квалиметрик баҳолаш методикасини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped88.

Илмий раҳбар: Ходжабаев Анарбой Рустамович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрта махсус касб-ҳунар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Джураев Рисбой Хайдарович, педагогика фанлари доктори, профессор, академик, Қуйсинов Одил Алмуратович педагогика, фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий...

29 mart 2018

Турғунова Насиба Маматовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Наманган яллачилик санъати анъаналари”, 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/San7.

Илмий раҳбар: Иброҳимов Оқилхон Акбарович, санъатшунослик фанлари доктори, пофессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санъатшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти,DSc.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Агзамхаджаева Саида Собитхоновна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Жўраев Маматқул, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2018

Абдуллаев Машариб Сайдаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Хоразм амалий безак-санъатининг ривожланиш тарихи (XVI аср–XX аср бошлари)”, 17.00.04–Тасвирий ва амалий безак санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/San43.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Акбар Абдуллаевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санъатшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Қодирова Дилафруз Муҳсиновна, санъатшунослик фанлари доктори; Абдуллаева Шахло Қурбонбўриевна, санъатшунослик фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2018

Узақов Ғуломжон Оқбутаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида кузги буғдой етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx39.

Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти, Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобомирзаев Пирназар Хурсанович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2018

Махматмуродов Алишер Ульмасовичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Асосий ва такрорий экин сифатида экилган  маккажўхорини хосилдорлигига озиқланишнинг таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Qx25.

Илмий маслаҳатчи: Умурзоқов Элмурод Умурзоқович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Телляев Рихсивой Шамахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Сиддиқов Равшанбек Иномович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2018

Ботиров Мирзохид Исмонхужаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўза:ғалла навбатлаб экишнинг оралиқ муддатида беда етиштиришнинг самарадорлиги (Фарғона вилоятининг оч тусли ўтлоқи-соз тупроқлари шароитида)», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В 2017.3. PhD/Qх.145.

Илмий раҳбар: Ибрагимов Одилжон Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Телляев Рихсивой Шомахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Таджиев Мардон, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 mart 2018

Исамов Собиржон Болтаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп зарядли нанокластерларга эга бўлган кремнийда фотоэлектрик ходисаларнинг ўзига хос жиҳатлари», 01.04.10 – Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM81.

Илмий раҳбар: Баҳодирхонов Муҳаммад Кабир, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон миллий университети,  DSc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Расулов Рустам Явкочович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Арипов Хайрулла Кабулович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Физика-Қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси.   

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 mart 2018

Расулов Вохоб Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Куб симметрияли яримўтказгичларда баллистик ва сирт фотогальваник эффекти ҳамда икки ўлчамли электронли ҳолатларнинг назарий тадқиқлари», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM83.

Илмий раҳбар: Каримов Иброхим Набиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор; Имамов Эркин Зуннунович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<