OAK sayti
 
13 sen 2017

Шамсутдинова Максуда Илясовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали панкреатитлар клиник кечиши хусусиятларининг цитокин профилига боғлиқлиги ва иммунокоррекция йўллари», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib132.

Илмий маслаҳатчи: Зокирходжаев Шерзод Яхъяевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент  тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилова Адолат Абдурахмановна, тиббиёт фанлари доктори; Аралов Нематилла Равшанович, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик И.П.Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Ярматов Рахимбой Бахрамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Иқтидорли ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped51.

Илмий раҳбар: Мардонов Шукрулло Кулдашевич, педагогика фанлари доктори.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Қуронов Муҳаммаджон, педагогика фанлари доктори, профессор; Эркабоева Нигора Шерматовна, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Тошпулатова Маъмурахон Исмоиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped73.

Илмий раҳбар: Абдуллаева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Юнусова Дилфуза Исраиловна, педагогика фанлари доктори; Диванова Муяссар, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Хидоятова Дилафруз Абдугаффаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Интерфаол таълим модели воситасида таълим рус тилида олиб бориладиган мактаблар ўзбек тили ўқитувчиларининг малакасини ошириш жараёни самарадорлигини ошириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped45.

Илмий раҳбар: Йўлдошев Жўра Ғаниевич педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинова Хадича Собировна, педагогика фанлари доктори; Халилова Шахноза Турғуновна, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Олий ва ўрта махсус таълимни ривожлантириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Маматов Дилмурад Нормуротовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш», 13.00.06–Электрон таълим назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped95.

Диссертация бажарилган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Илмий раҳбар: Бегимқулов Узоқбой Шоимкулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Кодиров Рафик Хусанович, педагогика фанлари номзоди, доцент; Тайлаков Норбек Исакулович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Раимова Малика Мухамеджановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паркинсон касаллиги ва паркинсонизм синдроми клиник полиморфизмининг молекуляр-генетик асослари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib81.

Илмий маслаҳатчи: Халимова Ханифа Мухсиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Новикова Лилия Бареевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гафуров Бахтияр Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Срожидинова Нигора Зайнутдиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдромда артериал гипертензиянинг клиник-патогенетик жиҳатлари ва молекуляр-генетик детерминантлари, фармакотерапия йўллари», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib49.

Илмий маслаҳатчи: Курбанов Равшанбек Давлетович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Кобалава Жанна Давидовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гадаев Абдигаффор Гадоевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: В.А.Алмазов номидаги Миллий тиббий тадқиқот маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Назарова Шаҳноза Ибадуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ эртакларида синов мотивларининг генезиси ва поэтикаси», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil113.

Илмий раҳбар: Турдимов Шомирза Ганиевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонетлар: Ёрматов Исомиддин Турғунович, филология фанлари доктори; Қаюмов Олимжон Садриддинович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Алимов Боту Бабировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти тизимида Президент ва Вазирлар Маҳкамасининг муносабатлари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Yu1.

Илмий раҳбар: Хусанов Озод Тиллабаевич, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Кутыбаева Елизавета Дуйсенбаевна, юридик фанлар доктори, профессор; Раҳимов Абдуманноб Қўзиевич, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2017

Туйчиев Ғулом Нумоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ягона алгоритмга асосланган функционал Лай-Месси тармоғи назарияси ва амалиёти», 05.01.05–Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc. FM3.

Илмий маслаҳатчи: Арипов Мерсаид Мирсидикович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Утеулиев Ниетбай, физика-математика фанлари доктори, профессор; Каримов Маджит Маликович, техника фанлари доктори, профессор; Касимов Надимулло Хабибуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «UNICON.UZ» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<