OAK sayti
 
14 noy 2017

Миррахимова Танзила Ахроровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тиканли артишок (Cynara scolymus L.) хомашёси ва қуруқ экстрактини стандартлаш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Far6.

Илмий раҳбар: Юнусходжаев Ахматходжа Нигманович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Таджиев Мансур Азизович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Арипова Салима Фазиловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Исоқов Мақсуд Узоқовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон олтин конларида геология-қидирув ишларининг услубиятини такомиллаштириш ва захираларни баҳолашнинг ишончлилигини ошириш», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/GM10.

Илмий маслаҳатчи: Зималина Валентина Яковлевна, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.03.04 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Пирназаров Мажид Махкамович, геология-минералогия фанлари доктори; Антонов Александр Евгеньевич, геология-минералогия фанлари доктори;. Конкин Виктор Дмитриевич, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Навоий кон-металлургия комбинати» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 noy 2017

Нормуродов Давлат Сойибназаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Вируссиз картошка уруғчилигининг агробиологик асослари», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx18.

Илмий маслаҳатчи: Эргашев Иброҳим Тошкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети,

DSc27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Бўриев Хасан Чўтбоевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Раҳмонқулов Мурод Саид-Акбарович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Мамараҳимов Бунёд Икромович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Сабзовотчилик, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Алимов Шамсиддин Пахритдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Балпантоғ ва Янги-Давон конларида маъдан табиий турларининг шаклланиш хусусиятлари ва жойлашиш қонуниятлари», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/GM4.

Илмий раҳбар: Цой Владимир Деньевич, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Минерал ресурслар институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.03.04 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Конеев Рустам Исмаилович, геология-минералогия фанлари доктори; Ахунджанов Рахмаджан, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Ялпи геологик тасвирлаш-излаш экспедицияси» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Маткаримов Зайнобиддин Турдалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида керамик сирт кошинлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T33.

Илмий раҳбар: Арипова Мастура Хикматовна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Искандарова Мастура Искандаровна, техника фанлари доктори, профессор; Талипов Ниғматулла Хамидович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Физика-Қуёш» илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Мансуров Абдулло Маъруфовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мақбул такрорий экин турларини тупроқ унумдорлиги ва кузги буғдой ҳосилдорлигига таъсири(Андижон вилояти оч тусли бўз тупроқлар мисолида)», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx70.

Илмий раҳбар: Телляев Рихсивой Шомахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат аграр университети, Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ўразматов Назир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Қарабаев Икрам Тўраевич, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Абдурахманов Убайдулла Зулфиқоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўза навлари кўсакларининг физиологик етилишига дефолиантлар таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx33.

Илмий раҳбар: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Джамалхан Ходжаханович, биология фанлари доктори, катта илмий ходим; Юлдашов Мурод Хударгонович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Алланазаров Султанбек Рейпназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чилпиш муддатлари ва усулларига боғлиқ ҳолда дефолиантларнинг самарадорлигини баҳолаш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx71.

Илмий раҳбар: Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Одилжон Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Абдувалиева Дилноза Акрамовнанинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil12.

Илмий раҳбар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017Fil.19.01.

Расмий оппонетлар: Аширбоев Самихон, филология фанлари доктори, профессор; Ҳусанов Нишонбой Абдусатторович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2017

Йўлдашева Халида Қўзиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тарихий романларининг социолингвистик тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil118.

Илмий раҳбар: Қурбанова Мухаббат Матякубовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети,  DSc.27.06.2017.Fil.19.01.

Расмий оппонентлар: Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор; Усмонова Шоира Рустамовна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<