OAK sayti
 
07 dek 2017

Рўзибоев Ортиқ Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўкрак бези ўсма касалликларини эрта аниқлашда симптокомплексларни синфлаштиришнинг алгоритмик таъминоти», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т50.

Илмий раҳбар: Нишонов Ахром Хасанович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Мухамедиева Дилноза Тулкиновна, техника фанлари доктори, профессор; Туракулов Холбўта Абилович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Хегай Ольга Александровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аутоиммун тиреоидитли аёлларда репродуктив бузилишини олиб бориш тактикасини клиник-иммунологик асослаш», 14.00.36–Аллергология ва иммунология  ва 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib149.

Илмий рахбарлар: Исмаилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори,  профессор; Асатова Мунира Мирюсуповна, тиббиёт фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Уразметова Маиса Дмитриевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Маткулиев Уткирбек Исмоиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Портал гипертензияли беморларда қон кетишини профилактика қилиш ва даволаш усулларида каминвазив аралашувлар», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib.15.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА ва РФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Чжао Алексей Владимирович (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ибадильдин Амангельды Сейтказывович (Қозоғистон Республикаси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Asan Medical Centre (Сеул, Корея Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Валиева Камола Нуруллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сон суяги бошчаси асептик некрозларининг клиник-нур ташхиси ва даволаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib91.

Илмий раҳбар: Джураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Поздеев Александр Павлович (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжанов Искандар Юнусович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Касимова Мухлисахон Саидакбарходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Стенокардия патогенезининг иммунгенетик жиҳатлари», 14.00.36–Аллергология ва иммунология  ва 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib146.

Илмий раҳбарлар: Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори; Тулабаева Гавхар Миракбаровна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика иммунология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Холида Юлдашевна, тиббиёт фанлари доктори; Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент;

Етакчи ташкилот:  Бухоро давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Ниязов Лазиз Нурхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нодир ер элементли феррит-гранатларда магнитли фазавий ўтишларнинг хусусиятлари», 01.04.09–Магнит ҳодисалари физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM74.

Илмий раҳбар: Джураев Даврон Рахмонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд  давлат  университети, PhD.29.08.2017. FM.02.04

Расмий оппонентлар: Тураев Эргаш Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ўринов Худоёр Омонович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Улашов Собир Сахибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Панжарадаги иккита ихтиёрий заррачали системага мос Шредингер оператори дискрет спектри», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM54.

Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Халмухамедов Алимжан Рахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ботиров Ғолибжон Исроилович, физика-математика фанлари номзоди.  

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Латипов Шердор Мирзоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бир умумлашган Фридрихс моделининг муҳим ва дискрет спектрлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM51.

Илмий раҳбар: Лақаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Эшқобилов Юсуп Халбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Қўчқоров Эркин Иброхимович, физика-математика фанлари номзоди.  

Етакчи ташкилот: Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

07 dek 2017

Саидов Дониёр Юсуповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Англаш масалаларида аломатлар фазосининг ночизиқли алмаштиришларига асосланган ахборот моделлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/FM103.

Илмий раҳбар: Игнатьев Николай Александрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети,  DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Фарходжон Нурмухамаджонович, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 dek 2017

Собиров Мухторжон Махаммаджановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инсектицид фаолликка эга бўлган азот, фосфор, калийли мураккаб суюқ суспензияли ўғит олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т173.

Илмий раҳбар: Таджиев Сайфитдин Мухитдинович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<