OAK sayti
 
27 iyun 2018

Мамарозиков Усмонжон Довроновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чотқол-Қурама минтақаси плитаичи интру­зив магматизмининг маъдандорлиги (Ўрта Тянь-Шань)», 04.00.03–Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/GM5.

Илмий маслаҳатчи: Ахунджанов Рахмаджон, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Конеев Рустам Исмаилович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Умарходжаев Маврузбек Умарходжаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Мустафин Сабир Кабирович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Уранкамёбметгеология» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Акмалов Шамшодбек Бахтияровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геоахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда ирригация тизимларида сув ресурсларини гидравлик ҳисобини юритишни такомиллаштириш», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T622.

Илмий раҳбар: Арифжанов Айбек Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Сафаров Эшқобил Юлдашович, техника фанлари доктори, профессор; Шаазизов Фаррух Шаакбарович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Кучкарова Дилафруз Хуррамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кичик дарё ҳавзалари сув ресурсларини гидравлик бошқариш усуллари», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2. PhD/T130.

Илмий раҳбар: Махмудов Эрназар Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Гловацкий Олег Яковлевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Очилов Шуҳратулла Атоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поналаб маҳкамланадиган тиқин ёрдамида параллел-яқинлашган скважинали зарядлар билан баланд поғоналарни портлатиш усулини ишлаб чиқиш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T265.

Илмий раҳбар: Насиров Ўткир Фатидинович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Тошов Жавохир Буриевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккўмир» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Махмудов Дилмурод Рахматжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сиқилган муҳит ўлчамларини бошқариш йўли билан портлатишда тоғ жинслари массивини майдалаш самарадорлигини ошириш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T188.

Илмий раҳбар: Умаров Фарходбек Яркулович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Мислибаев Илхом Туйчибаевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккўмир» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Казаков Азиз Нигмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олтин рудали конларни ер ости усулида қазиб олишдаги динамик кўринишда содир бўладиган кон босимини тадқиқ қилиш», 04.00.09–Маркшейдерия (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т264.

Илмий раҳбар: Саййидқосимов Саййиджаббор Саййидқосимович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Нурпеисова Маржан Байсановна, техника фанлари доктори, профессор; Жўраев Даврон Оқназарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбекистон геотехнология ва рангли металлургия илмий-тадқиқот ва қидирув лойиҳалаш институти» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Арустамян Армен Михайловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қимматбаҳо металларнинг ажралишини оширишни таъминлаб берадиган мис, мис-молибден рудаларини бойитишнинг комплекс технологиясини тадқиқ қилиш, ишлаб чиқиш ва жорий қилиш», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т623.

Илмий раҳбар: Санақулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Петухов Олег Федорович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “Минерал ресурслар институти” ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Наимова Рано Шукуровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рудали конларни очиқ усулда қазиб олишда техноген ресурсларни бошқариш усуллари», 04.00.10–Геотехнология (очик, ер ости ва курилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Т168.

Илмий маслаҳатчи: Раимжанов Бахадиржан, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Галиев Сейтгали Жолдасович, техника фанлари доктори, профессор; Норов Юнус Джумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Петухов Олег Федоровичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уранни қазиб олиш технологиясини такомиллаштириш ва радиацияга қарши экран ҳосил қилиш», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/T207.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

Илмий маслаҳатчи: Санақулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

«Уранни ер остида танлаб эритмага ўтказиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04442-2009 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2796-сон хулосаси.

«Фильтрация ва радиацияга қарши экранни барпо этиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04444-2009 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2797-сон хулосаси.

«Рудали қатламни оксидлаш учун қурилма»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04950-2012 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2799-сон хулосаси...

27 iyun 2018

Рустамов Шерзод Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориш тизимларидаги марказдан қочма насосларнинг янги конструктив параметрларини  ва ишлаш режимларини  ишлаб чиқиш», 05.09.06– Гидротехника ва мелиорация қурилиши (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т.621.

Илмий раҳбар: Гловацкий Олег Яковлевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Рахимов Шавкат Хударгенович, техника фанлари доктори, профессор; Шакиров Бахтияр Махмудович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<