OAK sayti
 
03 apr 2019

Юлдашева Дилнавоз Хасановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги клиник, эндоскопик манзараси ва терапиясини рефлюксат муҳитига алоқадорлиги», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD /Tib29.

Илмий раҳбар: Орзиев Завқиддин Мансурович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Каримов Мирвасит Мирвасикович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рустамова Мамлакат Тулабаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Андижон тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Тожибоев Акмалхон Абдурахмановичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Найсимон суякларнинг гигант ҳужайрали ўсмаларини комплекс каминвазив даволашни такомиллаштириш», 14.00.14–Онкология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Tib659.

Илмий раҳбар: Гафур-Ахунов Мирза-Али Алиёрович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.04.12.2018.Tib.77.01.

Расмий оппонентлар: Юсупбеков Аброрбек Ахмаджанович, тиббиёт фанлари доктори; Хўжаназаров Илҳом Эшқулович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.Н.Блохин номидаги онкология Миллий тиббий тадқиқот маркази»федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Максудова Лайло Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Артериовеноз мальформациянинг церебрал неврологик асоратлари ва уларнинг прогнозлаш муаммолари», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Phd/Tib73.

Илмий раҳбар: Гафуров Бахтияр Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар:Рахимбаева Гулнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Усманова Дурдона Джурабаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: А. Алиев номидаги Озарбайжон давлат врачлар малакасини ошириш институти (Озарбайжон Республикаси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Ҳамроев Ғофир Ҳасановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Умумий ўрта таълим тизимида фонетикaга доир ўқув материалларининг методик таъминотини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (ўзбек тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Ped354.

Илмий раҳбар: Мирзаев Ибодулла Камолович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Матчанов Сапа, педагогика фанлари доктори, профессор; Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Қўлдошев Давронбек Абдуллажоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта териш машинасининг иш унуми ва агротехник кўрсаткичларини баҳолаш моделларини такомиллаштириш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/T376.

Илмий раҳбар: Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор; Садриддинов Азмиддин Садриддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техникаси ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Тухтабаев Мирзохид Ахмаджановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтачилик трактори шинасини тупроқ зичланишига таъсири бўйича танлаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/T219.

Илмий раҳбар: Бойметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Худайбердиев Толибжон Солиевич, техника фанлари доктори, профессор; Камилов Асил Икрамович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техника ва технологияларни сертификатлаш ва синаш давлат маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Ғайбуллаев Бурхонжон Шерматжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ТТЗ-100SP сабзавотчилик трактори учун плуг параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/T375.

Илмий раҳбар: Байбобоев Набижон Гуломович, техника фанлари доктори

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртазович, техника фанлари доктори, профессор; Дўсқулов Абдусаттор Ахадович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Хатамов Бобамурод Араббаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маккажўхорини донга қобиқли сўта кўринишида йиғадиган машина ишчи органларининг параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T222.

Илмий раҳбар: Астанақулов Комил Дуллиевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Фармонов Эркин Толипович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “BMKB-Agromash” АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Хакбердиев Нурбек Мусурмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шарқий Ўзбекистонни палеозойдаги нометалл фойдали қазилмаларининг асосий турларини жойлашиш хусусиятлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/GM51.

Илмий раҳбар: Исаходжаев Бахтияр Абдукаримович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Минерал ресурслар институти ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти ДК, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Колдаев Александр Александрович, геология-минералогия фанлари доктори; Султонов Пўлат Салимович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Уранкамёбметгеология» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 apr 2019

Турдалиев Жамолбек Мўминалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона вилояти суғориладиган тупроқлари ва уларнинг экологик-мелиоратив ҳолатини баҳолаш», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/В50.

Илмий раҳбар: Ахмедов Алмон Усмонович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Намозов Хушвақт Қорахонович, биология фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<