OAK sayti
 
01 iyun 2018

Адилходжаев Шерзод Шухратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикасида бюджет назоратини амалга оширишнинг ҳуқуқий ва институционал механизмларини такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Yu179.

Илмий раҳбар: Маликова Гулчехра Рихсихўжаевна, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Селиманова Светлана Михайловна, юридик фанлар доктори; Рахимов Абдуманноб Кўзиевич, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 iyun 2018

Хошимхўжаева Мохирух Музаффаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Оламнинг лисоний тасвирида фитонимлар (инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида)”, 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil85.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Унивеситети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шахриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Каюмова Венера Фаварисовна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 iyun 2018

Хажиева Феруза Мэлсовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биографик роман жанри хусусиятлари (И.Стоун, М.Қориев ва Н.Норматов асарлари қиёсида)», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Fil405.

Илмий раҳбар: Бақоева Муҳаббат Қаюмовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Лиходзиевский Анатолий Степанович, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жураевна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 iyun 2018

Азизов Бахрам Музапаровичнинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган шароитда буғдойнингуруғлик ва технологик сифат кўрсаткичларини такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Qx41.

Илмий маслаҳатчи: Атабаева Халима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Сиддиқов Равшанбек Иномжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Тешаев Фатулло Жўрақулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобомирзаев Пирназар Хурсанович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Эшназаров Камолхўжа Эшназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тизза бўғими остеоартрозларини хирургик даволашни такомиллаштириш», 14.00.22–травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.3.PhD/Tib367.

Илмий раҳбар: Асилова Саодат Убайевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc 28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Ҳамраев Алишер Шахобович, тиббиёт фанлари доктори;

Алимов Азиз Пулатович, тиббиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ёнсей Университетининг Ёнгин клиникаси (Корея Республикаси)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Сайфиева Сурайё Хасановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Меъда яра касалликларини комплекс ультратовуш ташхисининг имкониятлари», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib213.

Илмий раҳбар: Фазилов Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Митьков Владимир Вячеславович (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббий-стоматология университети федерал давлат бюджет олий таълим муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Джураева Нигора Мухсумовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юрак ишемик касаллигини нурли ва генотипик ташхисига кўп вариантли ёндашувлар», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib203.

Илмий раҳбар: Икрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Синицын Валентин Евгеньевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Курбанов Равшанбек Давлетович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Ходжибеков Марат Худайкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «А.В. Вишневский номидаги миллий тиббий тадқиқот маркази» федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Хакимова Фазилат Абдусобировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хроматография усулларини қўллаган ҳолда on-line режимида божхона экспертизасини автоматлаштиришнинг ташкилий механизми», 02.00.09–Товарлар кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T383.

Илмий раҳбар: Пўлатова Лола Таирхановна, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

Расмий оппонентлар: Хўжаев Вахобхон Умарович, кимё фанлари доктори; Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Назарбекова Дилобар Косимбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қудуқ кесимини ҳар тарафлама ўрганиш натижасида бурғилаш тезлигини жадалаштириш усулларини ишлаб чиқиш», 04.00.11-Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2PhD/Т268.

Илмий раҳбар: Акилов Жахон Акилович, физика-математика фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети ва И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Акбархўжа Комилович, техника фанлари доктори, профессор; Нурматов Усан Даурович, техника фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбурғинефтегаз» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

31 may 2018

Игитов Фаррух Бахтияровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поликонденсацион турдаги термо-кимёвий барқарор ионитлар олиш, тадқиқ қилиш ва қўллаш усулларини ишлаб чиқиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/К104.

Илмий раҳбар: Туробжонов Садриддин Махамаддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

Расмий оппонентлар: Сиддиқов Абдужалил Сиддиқович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедов Мухтор Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<