Докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар РЎЙХАТИ


 Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган  илмий нашрлар РЎЙХАТИнинг нашр қилинганлигини маълум қилади.

 

 Ушбу РЎЙХАТни ОАК бухгалтериясидан олишингиз мумкин.

 Телефон: 233-11-43


Qaytish