O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI

O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt gerbi quyidāgi ko`rinishgā egā: tog`lār, dāryolār vā so`l tomoni bug`doy boshoqlāridān, o`ng tomoni esā chānoqlāri ochilgān g`o`zā shoxlāridān iborāt chāmbārgā o`rālgān gullāgān vodiy uzrā quyosh zārrin nurlārini sochib turādi. Gerbning yuqori qismidā Respublikā hurligining rāmzi sifātidā sākkizburchāk tāsvirlāngān bo`lib, uning ichki qismidā yarim oy vā yulduz tāsvirlāngān. Gerbning mārkāzidā bāxt vā erksevārlik rāmzi - qānotlārini yozgān Humo qushi tāsvirlāngān. Gerbning pāstki qismidā O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt bāyrog`ini ifodā etuvchi chāmbār lentāsining bāntidā ŦO‘zbekistonŧ deb yozib qo`yilgān.
O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt gerbining rāngli ko`rinishidā: Humo qushi vā dāryolār - kumush rāngidā; quyosh, boshoqlār, pāxtā chānoqlāri vā ŦO‘zbekistonŧ yozuvi - oltin rāngidā; g`o`zā shoxlāri vā bārglāri, tog`lār vā vodiy - yashil rāngdā; chānoqlārdāgi pāxtā - oq rāngdā; lentā - O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt bāyrog`ining rānglārini āks ettiruvchi uch xil rāngdā; sākkizburchāk - oltin zārhāl bilān hoshiyalāngān holdā hāvo rāngdā; yarim oy vā yulduzlār - oq rāngidā tāsvirlāngān.

Qaytish