Мухамадиева Нигина Баходировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:13 | ko'rishlar soni: 15

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миокард инфаркти ўтказган беморларда депрессив бузилишларнинг клиник-биокимёвий хусусиятлари, даво масалалари», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.Phd/Tib83.

Илмий раҳбар: Магзумова Шахноза Шахзадэевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Алимов Улугбек Худоярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Имамов Акбар, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Муллабаева Гузал Учкуновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:13 | ko'rishlar soni: 9

Диссертация мавзуси: “Q-тўлқинли миокард инфаркти ўтказган беморларда тўсатдан ўлимнинг башорати ва унинг профилактикасини мукаммаллаштириш”, 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.2.DSc/Tib152.

Илмий маслаҳатчи: Қурбанов Равшанбек Давлетович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори; Авезов Давлет Курбанбаевич, тиббиёт фанлари доктори; Абдурахманов Аян Сулейманович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон)

Етакчи ташкилот: Россия фанлар академиясининг Томск миллий текшириш тиббиёт маркази федерал давлат бюджет илмий муассасаси, Кардиология илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси)

Диссертация йўналиши: тиббиёт амалиёти учун аҳамиятли...

Batafsil
Абдурахманова Нигора Назимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:12 | ko'rishlar soni: 9

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўсимта клонларининг ривожланишида ксенобиотиклар биотрансформацияси ферментларидаги баъзи генлар полиморфизми жиҳатлари», 14.00.29–Гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib128.

Илмий раҳбар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гематология ва қон қуйиш илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Бахрамов Саиджалол Махмудович, тиббиёт фанлари доктори; Халиков Пўлат Хўжамқулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Камалова Дилдора Гайратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:04 | ko'rishlar soni: 12

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жиноятга тайёргарлик кўришнинг хусусиятлари ва унинг учун жавобгарликни такомиллаштириш», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Yu15.

Илмий раҳбар: Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар: Кабулов Рустам, юридик фанлар доктори, профессор;  Турғунбоев Элбекжон Одилжонович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Пулатова Моҳира Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:02 | ko'rishlar soni: 13

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Саноат корхоналарининг ташқи иқтисодий фаолиятини молиялаштиришда инвестициялардан самарали фойдаланиш йўллари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Iqt124.

Илмий раҳбар: Хайдаров Низамиддин Хамраевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Норбой Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Қузиева Наргиза Рамазановна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Тураев Озод Суннаталиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:19 | ko'rishlar soni: 44

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг УАК популяцияси асосида тола сифат белгиларини QTL карталаштириш», 03.00.03–Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/В100.

Илмий раҳбар: Адилова Азадахан Тешабаевна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор, Бобоев Сайфулла Ғафурович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Ганиева Зумрат Абдухакимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:18 | ko'rishlar soni: 30

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Anacanthotermes авлоди термитларининг трофик алоқалари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/B112.

Илмий раҳбар: [Хамраев Аловиддин Шамсиддинович], биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Кимсанбоев Хужамурот Хамракулович, биология фанлари доктори, профессор; Эшова Холиса Саидовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Аюбов Мирзакамол Собитжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:17 | ko'rishlar soni: 36

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Трансгеномика, тўқима культураси, биотехнология ва навларни такомиллаштириш: янги синтетик олигонуклеотидлар ёрдамида ғўза PHYB гени РНК интерференцияси», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/В175.

Илмий раҳбар: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.53.01.

Расмий оппонентлар: Турдикулова Шахлохон Уткуровна, биология фанлари доктори; Санамян Марина Феликсовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Тўхтаева Хабиба Тошевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:15 | ko'rishlar soni: 35

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий сув манбаларидан рационал фойдаланиш асосида чўлланишга қарши кураш (Марказий Қизилқум мисолида)», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/G44.

Илмий раҳбар: Сабитова Наила Исмаиловна, география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Чембарисов Эльмир Исмаилович, география фанлари доктори; Назаров Абдуғаффор Абдужабборич, география фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Тлеумуратова Бибигуль Сарибаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:14 | ko'rishlar soni: 25

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оролбўйи экотизимидаги трансформацияларнинг тупроқ-иқлим шароитларга таъсирини математик моделлаштириш», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM47.

Илмий маслаҳатчи: Арушанов Михаил Львович, география фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Аъло Каюмходжаевич, география фанлари доктори; Равшанов Нормахмад,  техника фанлари доктори, профессор; Утеулиев Ниетбай, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil