Хасилбеков Ахназар Ядгаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:05 | ko'rishlar soni: 66

«Қўй жунини механик тозалашнинг амалий ва илмий асосларини такомиллаштириш», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx7

Илмий раҳбар: Юсупов Суръатбек Юнусович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, парандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Дўстмухаммад Холмирзаев, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Адҳам Газиев, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эргашов Ёқуб Сувоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:04 | ko'rishlar soni: 72

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ион бомбардимон усули билан Мо ва Si сиртида ва сирт ости соҳаларида ҳосил қилинган наноўлчамли тузилмаларнинг шаклланиш қонуниятлари ва электрон хусусиятлари», 01.04.04–Физик электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/FM24.

Илмий раҳбар: Умирзаков Балтоходжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Турсунметов Комил Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Аминжонов Шерзод Мирабосовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:04 | ko'rishlar soni: 37

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳайвонларнинг асосий цестодозлари ва уларга қарши иммунопрофилактика тадбирларини ишлаб чиқиш», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V2.

Илмий маслаҳатчи: Матчанов Назар Маткаримович,ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Азимов Джалолиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, академик; Рўзимуродов Аҳрор Рўзимуродович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулло Дадаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тиббий паразитология илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Муҳитдинова Назмия Муслиҳиддиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:03 | ko'rishlar soni: 67

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мирҳасан Садоий ва унинг адабий мероси (шеърият поэтикаси, ғоявий-бадиий таҳлил масалалари)», 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil115.

Илмий раҳбар: Қудратуллаев Ҳасан Самадович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Эркинов Афтондил Садирхонович, филология фанлари доктори, профессор; Олимов Султонмурод, филология фанлари номзоди, в.б профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети .     

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

Batafsil
Мухамедова Зиёда Гафурджановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:02 | ko'rishlar soni: 47

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Авария-тиклаш автомотрисаларнинг динамик тавсифларини оптималлаштириш ва энергия самарадорлигини ошириш», 05.08.05–Темир йўлларнинг ҳаракатланувчи таркиби, поездларни тортиш ва электрлаштириш (техника фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T120.

Илмий раҳбар:Хромова Галина Алексеевна, техника фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Тошкент давлат техника университети ва «Ўзбекэнерго» АЖ Илмий техника маркази асосидаги бир марталик илмий кенгаш, DSc.27.06.2017.T.03.03.

Расмий оппонентлар: Шарипов Конгратбай Авезимбетович, техника фанлари доктори, профессор; Зайнуддинов Нуриддин Савранбек ўғли, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Ўринов Улуғбек Комилжоновичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 22:01 | ko'rishlar soni: 45

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Морфолин ҳосилалари олиш жараёнлари технологияси», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T31.

Илмий раҳбар: Максумова Ойтура Ситдиковна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор;  Набиева Ирода Абдусаматовна, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Абдурахманов Илхом Эргашбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақидаэълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 21:04 | ko'rishlar soni: 40

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Золь-гель жараёнлар асосида олинган наноматериаллардан фойдаланиб аммиакнинг селектив газ сенсорларини яратиш», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/K4.

Илмий раҳбар: [Кабулов Бахадир Джаббарович], кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.K.01.03.

Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Олим Норбекович, кимё фанлари доктори, доцент; Турабов Нурмухаммат Турабович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Умумий ва ноорганик кимё институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Исаханов Зинаобидин Абилпейзовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 21:03 | ko'rishlar soni: 40

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ионлар ва электронларнинг юпқа кристаллардан сочилиши ва ўтиши жараёнларидаги ориентацион эффектлар», 01.04.04–Физикавий электроника (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/FM48.

Илмий маслаҳатчи: Умирзаков Болтаходжа Ерматович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Тураев  Назар  Юлдашевич, физика-математика фанлари доктори, академик; Эгамбердиев  Бахром  Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Кутлиев  Учкун  Отобоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Бердиев Хусан Холназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 20:56 | ko'rishlar soni: 47

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилининг ўтовсозлик лексикаси», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil114.

Илмий раҳбар: Абдиев Муродқосим, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор; Абдиғофур Маматов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Мухиддинова Дилафруз Зохриддиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
15-09-2017, 20:55 | ko'rishlar soni: 51

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср араб янги ҳикоячилигининг шаклланиши ва ривожланиши», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil37.

Илмий раҳбар: Ходжаева Раъно Умаровна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Ҳасанов Саидбек, филология фанлари доктори, профессор; Иномхўжаев Раҳмонхўжа, филология фанлари доктори,  профессор; Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil