Бабаджонов Салохиддин Собитджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 15:08 | ko'rishlar soni: 24

медиакомпетентлигини ривожлантириш технологияси («Информатика ва ахборот технологиялари» фанини ўқитиш мисолида)», 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped 225.

Илмий маслаҳатчи: Закирова Феруза Маҳмудовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06. 2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Тайлоқов Норбек Исақулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ибраймов Асқар Есбосынович,педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Рахматуллаев Ғайратбек Давронбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 15:33 | ko'rishlar soni: 22

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Андижон вилояти шароитида янги ва истиқболли ғўза навларидан юқори сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qх107.

Илмий раҳбар: Ахмедов Джамалхан Ходжаханович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Иминов Абдували Абдуманнобович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Абитов Илнур Илдусовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 15:32 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Такрорий экилган соя навларининг ҳосилдорлигига экиш усули ва маъдан ўғитлар меъёрининг таъсири», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Qх242.

Илмий раҳбар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Назирбай Мадримович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ёрматова Диларом Ёрматовна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Умбаров Ибрагим Амоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
24-04-2018, 18:07 | ko'rishlar soni: 45

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ерости шўр сувлари таркибидаги йодли бирикмалардан йодни ажратиб олиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1. DSc/Т14.

Илмий маслаҳатчи: Тураев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Термиз давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Шамшидинов Исроилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Ҳайдаров Хислат Қудратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
24-04-2018, 14:26 | ko'rishlar soni: 65

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон флорасида Elaeagnaceae Juss. оиласи», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/B69.

Илмий маслаҳатчи: Хожиматов Олимжон Қаххорович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.39.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Хамдамов Искандар Хамдамович, биология фанлари доктори, профессор; Мавланов  Хударган, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Каримова Феруза Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
24-04-2018, 14:25 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилолмасой олтин-кумуш маъданли майдони  плутоник дайкаларини петрологияси (Олмалиқ-Ангрен тоғ-маъданли ҳудуди)», 04.00.03–Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология, (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/GM7.

Илмий раҳбар: Ахунджанов Рахмаджон, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Конеев Рустам Исмаилович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Юсупов Рустам Гумирович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Ялпи геологик тасвирлаш, излаш экспедицияси» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Мавлянов Ғани Наримоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
24-04-2018, 14:24 | ko'rishlar soni: 25

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган ҳудудларнинг экологик хавфларини камайтиришда лессимон жинсларнинг сорбция қилиш хусусиятларини баҳолаш», 04.00.04–Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/GM8.

Илмий раҳбар: Шерматов Магбуд Шерматович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Юсупов Шухрат Сакиджанович, геология-минералогия фанлари доктори; Мавлонов Аслон Акрамович, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Гидроминерал ресурлар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
24-04-2018, 12:11 | ko'rishlar soni: 35

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тупроқ ўзанли суғориш каналларида оқим ҳаракати динамикаси», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Т204.

Илмий маслаҳатчи: [Латипов Қудрат Шарипович], техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Эрназар Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хужаев Исматилла Кушаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эргашев Пўлат Собировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
23-04-2018, 19:11 | ko'rishlar soni: 40

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Симметрия ҳисси феноменологик таҳлили, диагностикаси ва коррекцияси», 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Psi5.

Илмий маслаҳатчи: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар:Ғозиев Эргаш Ғозиевич, психология фанлари доктори, профессор; Ибодуллаев Зарифбой Ражапович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ибрагимов Холбой Ибрагимович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ислом  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Мелибаева Рузахон Насировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
23-04-2018, 19:10 | ko'rishlar soni: 32

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi30.

Илмий раҳбар: Ғозиев Эргаш Ғозиевич, психология фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Жабборов Азим Мелиқулович, психология фанлари доктори, профессор; Сирлиев Бахтиёр Нуриддинович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогикауниверситети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil