Шакирова Мухлиса Юнусовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:37 | ko'rishlar soni: 11

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гипофиз аденомаси бўлган катта ёшлиларда ўсиш гормони танқислиги (клиника ва ташхислаш)», 14.00.03 – Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib23

Илмий маслахатчи: Урманова Юлдуз Махкамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Я.Х.Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Нажмутдинова Дилором Камаритдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Кариев Гайрат Маратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Истиния Университети, Туркия

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Наримова Гулчехра Джуманиязовнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:36 | ko'rishlar soni: 8

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикасида Кушинг синдроми эпидемиологияси, ташхислаш, даволаш ва мониторинги», 14.00.03 – Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib35

Илмий маслахатчи: Халимова Замира Юсуфовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Я.Х. Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Нажмутдинова Дилором Камаритдиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Рахимова Гулнара Нишановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Кариев Гайрат Маратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: В.А. Алмазов номидаги Миллий тиббий илмий текшириш маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эргашева Гули Исмоил қизининг филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:35 | ko'rishlar soni: 18

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Турли тизимдаги тилларда гендерга оид терминологиянинг шаклланишида лингвистик ва экстралингвистик омиллар”, 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Fil78.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Илмий маслаҳатчи: Бакиева Гуландом Ҳисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли Илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Усманова Шоира Рустамовна, филология фанлари доктори; Алекс Круглов, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эргашева Гўзал Қурбоналиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 18:34 | ko'rishlar soni: 14

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Рус ва ўзбек тиллари психология терминларининг лексик-семантик хусусиятлари”, 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Fil90.

Илмий раҳбар: Муҳамедова Саодат Худойбердиевна филология фанлари доктори.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Хамидулло Арипович филология фанлари доктори, профессор; Латипов Оқил Журақулович филология фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети...

Batafsil
Эшқобилов Олим Холиқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 16:13 | ko'rishlar soni: 20

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Машинасозлик композицион полимер материалларнинг антифрикцион хоссаларини ўрганиш учун методика ва қурилмани ва улар асосида толали масса (пахта мисолида) таъсирида ишлайдиган қопламаларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/T851.

Илмий раҳбарлар: Негматов Сойибжон Содикович, техника фанлари доктори, профессор, акдемик; Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Михридинов Рисқидин, техника фанлари доктори, профессор; Солиев Рустам Хакимжонович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Абдуллоев Обиджон Шахабидиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 16:12 | ko'rishlar soni: 11

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таркибида темир сақловчи биостимуляторлар, уларни синфлаш ва сертификатлаш», 02.00.09–Товарлар кимёси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/K148.

Илмий раҳбар: Асқаров Иброхим Рахмонович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.K.05.01.

Расмий оппонентлар: Каримқулов Қурбонқул Мавлонқулович, техника фанлари доктори, профессор; Исақов Мухаммаджон Юнусович, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Амиров Турсоат Жуммаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 16:11 | ko'rishlar soni: 21

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида эксплуатацияси учун йўлбоп оғир бетонни қўллаш асослари», 05.09.05 – «Қурилиш материаллари ва буюмлари» (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т423.

Илмий раҳбар: Адилходжаев Анвар Ишанович, техника фанлари доктори, профессор.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01...

Batafsil
Илхамова Наргиза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
7-12-2018, 19:04 | ko'rishlar soni: 47

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Яллиғланишга қарши, антигистамин ва антигельминт препаратларнинг фармакотехнологик аспектлари», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Far19.

Илмий раҳбар: Ҳайдаров Восилжон Расулович, фармацевтика фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Зайнутдинов Ҳикматилла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Халилов Равшанжон Муратджанович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Худойбердиев Фазлидин Исроиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
7-12-2018, 19:03 | ko'rishlar soni: 59

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Натрий ва магний хлоратлари, 3-оксипиридазон-6 нинг этаноламинли тузлари асосида дефолиантлар олиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т868.

Илмий раҳбар: Умиров Фарход Эргашович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор; Тоғашаров Ахат Салимович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

Batafsil
Умаров Шавкат Исомиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
7-12-2018, 19:02 | ko'rishlar soni: 31

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат ва фосфор кислоталари билан бойитишнинг самарадор технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т299.

Илмий раҳбар: Мирзакулов Холтура Чориевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафаат Сатторович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Шамшидинов Исраилжон Тургунович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

Batafsil