Омонов Ойбек Авазхоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон


Омонов Ойбек Авазхоновичнинг

фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда оптимал даво-диагностика тактикасини танлаш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib389.

Илмий раҳбар: Акбаров Миршавкат Миролимович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Гофур-Охунов Мирза Алиярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Назира Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: В.А. Вишневский номли хирургия институти федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсадиўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда даво-диагностика тактикасини оптималлаштириш ҳисобига даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

ўт йўллари проксимал қисми ўсмасининг клиник кечиши хусусиятлари тадқиқ этилган, даво-диагностика тактикаси ишлаб чиқилиб, хирургик даволашнинг турли усулларига бўлган кўрсатмалар оптималлаштирилган;

ўт йўллари проксимал қисми ўсмаси бўлган беморларни радикал даволашнинг босқичи сифатида миниинвазив эндобилиар амалиётларнинг бажарилиш услубияти ишлаб чиқилган;

ўт йўллари проксимал қисмининг зарарланиш тури, ўсма жараёни босқичи ва тарқалганлигига қараб хирургик даволашнинг тактик-техник жиҳатлари аниқланган ва ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларни даволаш усулини танлашни унификация қилиш имконини берувчи оптимал даво-диагностика алгоритми ишлаб чиқилган;

ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларнинг турли паллиатив ва радикал амалиётлардан кейин кумулятив яшаб қолиш кўрсаткичлари ўрганилиб, уларнинг прогностик аҳамияти ва касаллик рецидиви эҳтимоллиги аниқланган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларни даво-диагностикаси оптимал тактикасини танлашга бағишланган тадқиқот бўйича олинган илмий натижалар асосида:

«Ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда оптимал даво-диагностика тактикасини танлаш» услубий қўлланмаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 31 январдаги 8Н-р/13-сон маълумотномаси). Ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларни таклиф этилган тавсияларга асосан даволаш тактикани оптималлаштириш, амалиётдан кейинги асоратлар частотасини камайтириш, яшаб қолиш муддатларини узайтириш имконини берган;

ўт йўллари проксимал ўсмаси бўлган беморларда оптимал даво-диагностика тактикасини танлашга бағишланган тадқиқотнинг олинган илмий натижалари соғлиқни сақлаш амалий фаолиятига, хусусан, академик В.Вохидов номли Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази, Бухоро шаҳар кўп тармоқли тиббиёт маркази, Қорақалпоғистон Республикаси кўп тармоқли тиббиёт маркази амалий фаолиятига (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 28 февралдаги 8Н-д/36-сон маълумотномаси) татбиқ этилган. Тадқиқотдан олинган натижалар ва таклиф этилган даво-диагностика алгоритми юқори сезгир ва махсус текширув усулларини ўз ичига олиб, ўсма жараёнини эрта аниқлаш, унинг тарқоқлигини баҳолашни таъминлаган ва ўсмани резекция қилиш кўрсаткичини 5% дан 15% гача ошириш имконини берган.


Qaytish