OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
10 noy 2016

Cалиханова Дилноза Саидакбаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пахта мойларини тозалашда қўлланиладиган янги композицион ишқорий кўмир ва гил адсорбентларини ишлаб чиқиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т121.

Илмий маслаҳатчи: [Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич], кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат техника университети, 14.07.2016.K/T.14.01.

Расмий оппонентлар: Кадиров Юлдашхон, техника фанлари доктори, профессор; Аминов Собир Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор; Юсупов Фарход Махкамович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 noy 2016

Ахмедова Сайёра Мухамадовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Каламуш юраги деворининг макро-микроскопик тузилишининг постнатал онтогенезда ҳамда пестицид таъсирида ўзгариши», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: Гувоҳнома LA № 0000699.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib99.

Илмий маслаҳатчи: Миршарапов Ўткир Миршарапович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.03.

Расмий оппонентлар: Jee - Young Han (Корея), тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Турсунов Эркин Атабаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Витебск давлат тиббиёт университети (Беларусь Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 noy 2016

Гуламов Азамат Эшанкуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Янги маҳаллий дурагай пиллаларни чувиш ва юқори сифатли хом ипак олиш технологиясини такомиллаштириш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т341.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.FM/T.02.02 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Алимова Халимахан, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Мукимов Мирабзал Мираюпович, техника фанлари доктори, профессор; Умаров Шавкат Рамазонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Муродов Рустам Муродович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 noy 2016

Максудов Равшан Хасановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пахта саноати асосий технологик машиналари юритмаларининг рационал схемаларини яратиш ва параметрларини ҳисоблаш усуллари», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т318.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.FM/T.02.02 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Рудовский Павел Николаевич, техника фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Баходиров Ғайрат Атаханович, техника фанлари доктори; Ахмадхўжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Каримов Қудратилла Фуадовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Cовутиш техникаси, иссиқлик алмашиниш аппаратлари ва машиналарини такомиллаштириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.T283.

Илмий маслаҳатчи: Зокиров Санат Гапуровичтехника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, «Илмий-техника маркази» МЧЖ, 14.07.2016.Т.02.01 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Морозюк Татьяна, техника фанлари доктори, профессор; Мухиддинов Джалалиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор; Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Дусчанова Гулжан Мадримбаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae) туркум турлари вегетатив органларининг шўрланишга мослашиш хусусиятлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA № 0001820/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/В2016.3.В54.

Илмий маслаҳатчи: Бутник Антонина Анатольевна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Расмий оппонентлар: Печеницын Владимир Петрович, биология фанлари доктори, профессор; Шамсувалиева Лайля Абдрахимовна, биология фанлари доктори, профессор; Белолипов Игорь Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Давлатов Расулжон Маматқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оқсилли толаларни модификациялаш учун самарадор композициялар ва уларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома LA № 0001351/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/В2016.3.Т731.

Илмий маслаҳатчи: Исмаилов Ровшан Исраилович, кимё фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат техника университети, 14.07.2016.K/T.14.01.

Расмий оппонентлар: Ибодуллаев Ахмаджон Собирович, техника фанлари доктори, профессор; Мухитдинов Баходир Фахритдинович, кимё фанлари доктори, профессор; Собиров Баҳодир Бойпулатович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Буриев Забардаст Тожибаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўзада (Gossypium spp.) патогенларга чидамлиликни белгиловчи MIC-3 кластер генлар оиласини клонлаш, тавсифлаш ва молекуляр эволюциясини ўрганиш ҳамда бу генларнинг ғўза биотехнологиясидаги аҳамияти», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/B2016.3.B.158.

Илмий маслаҳатчи: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султонович, биология фанлари доктори, профессор; Турдикулова Шахло Уткуровна,биология фанлари доктори; Ризаева София Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Микробиология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Ибрагимов Азиз Юлдашевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тиббиёт муассасаларининг ҳудудий-тармоқ структурасини такомиллаштириш ва бошқариш самарадорлигини ошириш», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib509.

Илмий маслаҳатчи: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 14.07.2016.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Мадина Каримовна, тиббиёт фанлари доктори; Магзумова Шахноза Шахзадэевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Атаджан Каримович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат стоматология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 noy 2016

Ашуров Зарифжон Шарифовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Девиант хулқ-атворли беморларда алкоголизм ва наркоманиянинг клиник хусусиятлари», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib239.

Илмий маслаҳатчи: Ходжаева Назира Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 14.07.2016.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Сиволап Юрий Павлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аграновский Марк Лейзерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алимов Улугбек Худоярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самара давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<