OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
08 apr 2019

Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли”, 07.00.01– Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar14     

Илмий раҳбар: Асқаров Аҳмадали Асқарович тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент Давлат педагогика университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Атаходжаев Азимхўжа Музаффарович тарих фанлари доктори, Эшов Баҳодир Жўраевич тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раджапов Эркин Ганиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати (1917–1924 йй.)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.1.PhD/Tar29.

Илмий раҳбар: Хасанов Бахтиёр Вахобович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Расулов Абдулла Нуритдиновичтарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Турсунова Одинахон Азимжановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тили фонетик бирликларининг поэтик имкониятлари”, 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil297.

Илмий раҳбар: Шаҳобиддинова Шоҳида Ҳошимовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Одилов Ёрқинжон Рахмоналиевич, филология фанлари доктори; Муҳаммаджонова Гўзалхон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раҳимова Мафтуна Одиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Сўзнинг белгилик муаммолари”, 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil638.

Илмий раҳбар: Одилов Ёрқин Раҳмоналиевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Бердалиев Абдували, филология фанлари доктори, профессор; Раҳимов Усмонжон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Халилова Зилола Эркиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги”, 07.00.08–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar77.

Илмий раҳбар: Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор; Минавваров Зоҳилло Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Файзуллаев Рустам Хамраевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи ва номи): “Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ўқув-билиш компетентлигини модулли-рейтинг таълим асосида такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped858.

Илмий раҳбар: Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Муслимов Нарзулла Алихонович, педагогика фанлари доктори, профессор; Муллахметов Радик Гилазович,  педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Турдиева Гулайда Омирбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хўжалик юритувчи субъектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш»,  08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Iqt298.

Илмий раҳбар: Дусмуратов Раджапбай Давлатбаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Исманов Иброҳим Набиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Уразов Комил Бахромович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Утепберганов Марат Алланазаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қорақалпоқ оилаларининг ижтимоий ва этнопсихологик муаммолари”, 19.00.05– Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.2DSc/Psi14.

Илмий маслаҳатчи: Шоумаров Ғайрат Баҳрамович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06. 2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Каримова Васила Маманосировна, психология фанлари доктори, профессор; Назаров Қиёмиддин Нормирзаевич, фалсафа фанлари доктори, профессор;  Алеуов Усербай, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Нукус  давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Таспанова Айзада Кенжебаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Корхоналар айланма маблағларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt215.

Илмий раҳбар: Ташмурадова Бувсара Эгамовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.03.

Расмий оппонентлар:Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Йўлдошев Олим Абдирайимович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 apr 2019

Панфёрова Ирина Виталиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олий таълим муассасалари талабаларида касбий йўналтирилган компетенциясини шакллантириш», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Ped350.

Илмий раҳбар: Шарипов Шавкат Сафарович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедова Лайлохон Толибжоновна, педагогика фанлари доктори, профессор; Шадиев Рустам, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<