OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
23 yan 2019

Жўраев Илҳом Икромовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кумуш ва мис ионларини иммобилланган органик реагентлар билан аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/К109.

Илмий раҳбар: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.02.2018.K.02.05.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Эргашбой,  кимё фанлари доктори, профессор; Фатхуллаева Муяссар, кимё фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 yan 2019

Баходиров Зафар Абдувалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Геоахборот тизими технологиялари ёрдамида тупроқ унумдорлик моделларини тузиш (Сирдарё вилояти суғориладиган тупроқлари мисолида)», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/В45.

Илмий раҳбар: Қўзиев Рамазон Қўзиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Анвар Хайдорович, биология фанлари доктори; Джалилова Гулнора Тулкуновна, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..

23 yan 2019

Пулатов Хайрулла Лутпуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поликонденсацион турдаги катионитлар билан саноат ва оқова сувларни деминераллаштириш ва тозалаш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2018.4.DSc/K60.

Илмий маслаҳатчи: Туробжонов Садритдин Махамаддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуг Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор; Ихтиярова Гулнора Акмаловна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 yan 2019

Даминова Шахло Шариповнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рангли ва нодир металларни P,S,О,N-сақлаган қаттиқ экстрагентлар билан сорбциялаш қонуниятлари ва уларнинг ўзига хосликлари», 02.00.01–Ноорганик кимё, 02.00.04–Физик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К2.

Илмий маслаҳатчи: Шарипов Хасан Турабович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Парпиев Нусрат Агзамович, кимё фанлари доктори, профессор, академик; Ибрагимов Бахтияр Туляганович, кимё фанлари доктори, профессор, академик; Хасанов Абдурашид Солиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2019

Мусурмонов Аззам Турдиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Боғларда дарахтлар қатор оралари ва танаси атрофи тупроқларига ишлов беришнинг илмий-техник ечимлари», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/Т58.

Илмий маслаҳатчи: Байметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртазович, техника фанлари доктори, профессор; Асқарходжаев Тўлқин Ишонович, техника фанлари доктори, доцент; Байбабаев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2019

Рўзматов Иззатбек Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чақалоқларда омфалоцелени ташхислаш ва жарроҳлик даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib381.

Илмий раҳбар: Эргашев Бахтиёр Бердалиевич,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Азамат Мухиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Абу Али Ибн Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2019

Акрамходжаева Дилфуза Шакадировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антифосфолипид синдромли келиб чиқиши турли бўлган нефропатиялар клиник-иммунологик жиҳатлари», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib234.

Илмий раҳбар: Камалов Зайнитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Сабиров Максуд Атабаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 yan 2019

Хабибуллаев Бехзод Баходиржановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Иккиламчи иммунтанқислик ҳолатларида маҳаллий хомашёлар асосида ўсимлик ва синтетик моддалардан олинган янги воситаларнинг иммунотроп фаоллиги механизми», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Tib210.

Илмий маслаҳатчи: Батирбеков Акрам Анварович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Сиров Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шахмурова Гульнара Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Урал бўлими Иммунология ва физиология институти Федерал давлат илмий муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 yan 2019

Цой Алексей Олеговичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилўнгач пластикасидан кейинги қизилўнгач чокларини чандиқли торайишининг олдини олиш ва хирургик даволаш йўллари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib118.

Илмий раҳбар: Низамходжаев Зайниддин Махаматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Бахтиер Бердалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «А.Н. Сизганов номидаги Миллий хирургия илмий маркази (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

21 yan 2019

Эшкабилов Шукурали Давлатмуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чақалоқларда қизилўнгач атрезияси диагностикаси ва хирургик даво натижаларини яхшилаш», 14.00.35–Болалар хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib321.

Илмий раҳбар: Эргашев Бахтиёр Бердалиевич,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.Д. Асфендияров номидаги Қозоғистон миллий тиббиёт университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<