OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
02 fev 2019

Якубов Лазизхон Эргашхановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мис қотишмаларини суюқлантириш даврида ресурстежамкорлигини таъминлайдиган технологияни ишлаб чиқиш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга ишлов бериш технологияси йўналиши) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T730.

Илмий раҳбар: Тураходжаев Нодир Джахонгирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич,техника фанлари доктори, профессор; Шазимов Анартай Олжабаевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 fev 2019

Давлятов Шохрух Муратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий сиқилишга ишловчи цилиндрсимон қобиқларнинг устуворлигини ва мустаҳкамлигини ошириш», 05.09.01- Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T290.

Илмий раҳбар: Акрамов Хуснитдин Ахрарович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, Тошкент темир йўл муҳандислари институти, Самарканд Давлат архитектура-қурилиш институти ва Наманган муҳандислик-қурилиш институти, DSc 27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Абдурашидов Қобил Содиқович, техника фанлари доктори, профессор; Шожалилов Шокомил, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2019

Юлдашева Гулнора Бурановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автотрактор агрегатлари учун фтор таркибли металлополимер композицион материалларни яратиш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (қуймачилик ва металларга термик ишлов бериш йўналиши бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т72.

Илмий раҳбар: Рисқулов Алимжан Ахмаджанович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Михридинов Рискидин Мехридинович, техника фанлари доктори, профессор; Джумабаев Алижон Бакишевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2019

Козинская Любовь Константиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гриньяр реакцияси бўйича дибензо-18-краун-6нинг янги ҳосилалари синтези ва ҳоссалари», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2PhD/K111.

Илмий раҳбар: Ташмухамедова Айниса Каримовна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевич, кимё фанлари доктори; Кадиров Хасан Иргашевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалар кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 fev 2019

Қодиров Нодир Абдусамиковичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маъданларни флотацион бойитишда қўлланилувчи сирт-фаол модда олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Т971.

Илмий раҳбар: Исмаилов Ровшан Исраилович, кимё фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё фанлари доктори, профессор; Бейсенбаев Орал Курганбекович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

01 fev 2019

Тураев Эркин Рустамовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Полиолефин, органик сирт фаол моддалар, нано- ва мирко дисперсли минерал тўлдирувчилар асосида компаундлар олиш технологиясини яратиш», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси, 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSс/T165.

Илмий маслаҳатчи: Джалилов Абдулахат Турапович, кимё фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори; Махсумов Абдулҳамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

31 yan 2019

Абдашимов Зафар Бахтияровичнинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Неврологик беморларда ишлатиладиган яллиғланишга қарши ностероид дори воситалари ва анальгетикларнинг фармакоэпидемиологияси», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib357.

Илмий раҳбар: Даминова Лола Тургунпулатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каримов Мирвосит Мирвосикович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И.Евдокимов номли Москва давлат тиббий-стоматология университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Аскаров Пулат Азадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўт йўллари «янги» жароҳатлари хирургиясида омиллар таҳлили», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib511.

Илмий раҳбар: Акбаров Миршавкат Миралимович,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Назира Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.Н. Сизганов номидаги Миллий хирургия илмий маркази АЖ (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Ерниязова Сарбиназ Мусаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистан Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгаши ўзаро муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.PhD/Yu183.

Илмий раҳбар: Саидов Акмал Холматович, юридик фанлар доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, DSc.27.06.2017.Yu.23.01.

Расмий оппонентлар: Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори, профессор; Халимов Хакимбай Аширович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

30 yan 2019

Ражабов Дилшод Зариповичнинг филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек халқ қўшиқлари тузилиши: композиция ва образлилик», 10.00.08–Фольклоршунослик (филология фанлари ).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2014.3-4.Fil164.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

Илмий маслаҳатчи: Ўраева Дармоной Саидахмедовна, филология фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.30.08.2018.Fil.46.02.

Расмий оппонентлар: Эшонқулов Жаббор, филология фанлари доктори; Ёрматов  Исомиддин, филология фанлари доктори; Ёқуббекова Мунаввара, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<