OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
12 iyun 2018

Махмудова Зиёда Тахировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертациясиҳимоясиҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эпилепсияни комплекс даволашда нейропротекциянинг аҳамияти», 14.00.13–Неврология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Tib601.

Илмий раҳбар: Гафуров Бахтияр Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Маджидова Яқутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Муратов Фахмитдин Хайритдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 iyun 2018

Қўчқарова Феруза Махамматқосимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Янги авлод дарсликларида тақдим этиладиган ўқув материалларини концентризм принципи асосида структуралаштиришнинг дидактик параметрлари», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2. PhD/Ped134.

Илмий раҳбар: Сафарова Рохат Гайбиллаевна,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий- тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинова Хадича Сабировна, педагогика фанлари доктори;  Қўйсинов Одил Алмуротович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 iyun 2018

Бобожонов Мардонбек Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қимматли қоғозлар воситасида тузиладиган репо битимларини қўллашнинг фуқаролик-ҳуқуқий таъминлаш масалалари», 12.00.03–Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Yu41.

Илмий раҳбар: Боротов Миродилжон Хомуджонович, юридик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, DSc.27.06.2017.Yu.22.01.

Расмий оппонентлар: Синдаров Комил Ойдинович, юридик фанлар доктори, доцент; Юлдашев Жахонгир Иномович, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 iyun 2018

Атаниязова Максуда Балтабаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миллий меҳнат бозорини тартибга солишни такомиллаштириш», 08.00.10–Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt48.

Илмий раҳбар: Ортиқова Дилором Абдурахимовна, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.28.12.2017.I.16.02.

Расмий оппонентлар: Абулқосимов Хасан Пирназарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Мамарасулов Фазлиддин Умарович, иқтисодиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 iyun 2018

Елмуратова Айсулу Усаховнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Касаначилик билан шуғулланувчи аёлларнинг ўзига хос психологик хусусиятлари», 19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Psi24.

Илмий раҳбар: Умаров Бахриддин Менгбоевич, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 27.06.2017.Psi.02.07.

Расмий оппонентлар: Самаров Рустам Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Улуғова Шахлола Муслиддиновна, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон халқаро Ислом академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 iyun 2018

Тилавов Ўктамжон Ғуломовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон экологик ҳаракати институционал тизимини ривожлантиришнинг ижтимоий-сиёсий механизмлари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ғal49.

Илмий раҳбар: Мамашокиров Саидмурод, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Хайдаров Хуррам Фармонович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бердимуратова Алима Қарлыбаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Абдикаликов Фархад Абдижалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Регрессия моделларида шартли функционалларнинг статистик баҳоларини тадқиқ қилиш», 01.01.05–Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/FM165.

Илмий раҳбар: Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти. DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Хусанбоев Ёқубжон Мухамаджонович, физика-математика фанлари доктори; Сагидуллаев Калмурза Сапарбаевич, физика-математика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Каримова Дилрабо Эргашевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ички ишлар органлари терговчисининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Yu65.

Илмийраҳбар: Пулатов Бахтиёр Халилович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Пулатов Юрий Сайфиевич, юридик фанлар доктори, профессор; Рахмонова Сурайё Махмудовна, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyun 2018

Курбанов Нурали Абдурахмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дилатацион кардиомиопатия: алоҳида шаклларининг клиник-функционал ўзига хослиги, иммун-генетик картинаси ва беморлар ҳаёт прогнози», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Tib293.

Илмий маслаҳатчи: Курбанов Равшанбек Давлетович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фомин Игорь Владимирович,  тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Носиров Шомурод Носирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик М. Миррахимов номидаги Кардиология ва терапия миллий маркази (Қирғизистон).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга мойиллик...

08 iyun 2018

Қурбонов Абдуқодир Кенжаевичнинг фалсафа доктори (РhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида фиброз жараёнларининг ўрни ва унда даволашни мувофиқлаштириш», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib338.

Илмий раҳбар: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Тib.64.01.

Расмий оппонентлар: Тулабоева Гавхар Миракбаровна, тиббиёт фанлари доктори; Кенжаев Маджид Латипович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<