OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
04 iyul 2017

Ходжаева Нозима Хайруллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биологик объектларга нейтрон-эгаллаб олиш терапияси таъсирини ўрганиш», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).      

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib1.

Илмий раҳбар: Наврузов Саримбек Наврузович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Тютин Леонид Абрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси), Фазылов Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Радиология тиббий илмий маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Хужаназаров Илхом Эшкуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда тирсак бўғими посттравматик деформацияларда дифференциал хирургик ёндашув», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib13.

Илмий маслаҳатчи: Ходжанов Искандар Юнусович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Меркулов Владимир Никалаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Джураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Золотова Наталья Никалаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Г.И.Турнер номидаги болалар ортопедияси илмий-текшириш институти Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Джумабаев Давлатбай Халиллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Функцияларни аналитик давом эттириш ва сингуляр чегарали соҳаларда махсус интегралларнинг тадқиқи», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM1.

Илмий маслаҳатчи: Худайберганов Гулмирза, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Кытманов Александр Мечиславович,  физика-математика фанлари доктори, профессор; Шаимқулов Баходир Аллабердиевич, физика-математика фанлари доктори; Имомкулов  Севдиёр Акромович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети...

04 iyul 2017

Хакимов Рустамжон Махмудовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Спин қийматлари тўплами чекли бўлган моделлар учун лимит Гиббс ўлчовлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/ FM 1.

Илмий раҳбар: Розиков Ўткир Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Математика институти, Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Лакаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Рахимов Абдуғофир Абдумажидович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Тошматов Шункоржон Тошпулатовичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фото- ва инжекция-вольтаик эффектлар асосида қувват кучайтиргичларининг иш режимларини барқарорлаштириш», 05.04.02– Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В 2017.1.PhD/T13.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Илмий раҳбар: Арипов Хайрулла Кабилович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.T.07.01.

04 iyul 2017

Ашуров Зарифжон Шарифовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Девиант хулқ-атворли беморларда алкоголизм ва наркоманиянинг клиник хусусиятлари», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib10.

Илмий маслаҳатчи: Ходжаева Назира Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Сиволап Юрий Павлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аграновский Марк Лейзерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алимов Улугбек Худоярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик...

04 iyul 2017

Шернаев Анвар Нормаматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосида антифрикцион композицион ёғоч-полимер материалларнинг самарали таркиби ва машинасозлик учун деталлар ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси; 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T2.

Илмий раҳбарлари: Махкамов Руфат Гулямович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги; Абед Нодира Сойибжановна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Юсупбеков Ахмаджон Хакимович, кимё фанлари доктори, профессор; Норхуджаев Файзулла Рамазонович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон машинасозлик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Худайкулова Гульнара Каримовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Перинатал ОИВ-инфекция», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib8.

Илмий маслаҳатчи: Туйчиев Лазиз Надирович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02

Расмий оппонентлар: Мусабаев Эркин Исакович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Атабеков Нурмат Саттиниязович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамансурова Эльмира Амануллаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик И.П. Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети(Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Узбекова Нелли Рафиковнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метаболик синдром патогенезининг нейрогуморал механизми ва терапевтик коррекциялаш йўллари», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib3.

Илмий маслаҳатчи: Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc 27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Shela Gorinstein – МD, professor, The Hebrew University (Исроил); Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Федерал давлат бюджетолий таълим муассасаси «А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббий-стоматологик университети» (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 iyul 2017

Ахмедов Халмурад Садуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг турли иқлим-географик ва экологик ҳудудларида ревматоид артрит ўзига хос кечиши ва олдини олишдаги чора-тадбирларни такомиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib.1.

Илмий маслаҳатчи: Гадаев Абдиғаффор Гадоевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Йилихаму Туохети, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори; Алиахунова Мавжуда Юсупахуновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<