OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
16 apr 2019

Пренов Шавкат Маметсалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Комплекс экологик-мелиоратив картага олишнинг замонавий методи (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)», 11.00.06–Геодезия. Картография (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Gr79.

Илмий раҳбар: Сафаров Эшкобул Юлдашович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Рафиқов Вахоб Асомович, география фанлари доктори; Авезов Сатторберган Атабаевич, география фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Жуманов Азамат Оралбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг экологик-ҳуқуқий муаммолари”, 12.00.06–Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Yu95.

Илмий раҳбар: Усмонов Муҳаммади Баҳриддинович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилаётган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, DSc30.08.2018.Yu.74.

 Расмий оппонентлар:  Сафаров Джахонгир Исмаилович, юридик фанлар доктори, доцент; Умаров Дилшоджон Маъруфович, юридик фанлар номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Божхона институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Мамадалиева Наргизахон Зокиржон қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўркачсимон зонали яримўтказгичларда ўлчамли квантлашиш ва қутбий оптик ҳодисаларнинг назарий тадқиқи», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/FM297.

Илмий раҳбар: Расулов Рустам Явкачович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти, PhD.30.08.2018.FM/T.01.12.

Расмий оппонентлар: Дадамирзаев Мухаммаджон Гуломкодировичфизика-математика фанлари доктори, доцент;Аюханов Рашид Ахметовичфизика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Сейткасымов Даулетназар Бекназаровичнинг философия доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берилган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ тилидаги сифатларнинг деривацияси», 10.00.03–Қорақалпоқ тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Fil172.

Илмий раҳбар: Қудайбергенов Мамбеткерим Сарсенбаевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар:  Ибрагимов Юлдаш Маткаримович, филология фанлари доктори; Нажимов Пердебай Айманович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Йулдашева Дилноза Бекмуродовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилида орнитонимларнинг лисоний тадқиқи», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil.515.

Илмий раҳбар: Абдиев Муродқосим Болбекович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Маматов Абдуғафур Эшонқулович филология фанлари доктор; Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 apr 2019

Сулаймонов Фозил Ўраловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Агрегатланган ғовак муҳитларда модда кўчишининг гидродинамик масалалари», 01.02.05–Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/FM126.

Илмий раҳбар: Хўжаёров Бахтиёр Хўжаёрович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.30.08.2018.FM/Т.02.09.

Расмий оппонентлар: Маликов Зафар Маматқулович, техника фанлари доктори; Джабборов Мамасоли Содикович, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий инновацион марказ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 apr 2019

Эркаев Ардашер Мамарахимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида таркибида эпокси гуруҳ тутган бирикмалар олиш ва қўллаш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: : В2019.1.PhD/T557.

Илмий раҳбар: Нурқулов Файзулла Нурмуминович,техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти, PhD.29.12.2018.Т.78.01.

Расмий оппонентлар: Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Сидиков Абдужалил Сидикович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 apr 2019

Тожиев Панжи Жовлиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида юқори даражада тўлдирилган полиолефинлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Т1041.

Илмий раҳбар: Тураев Хайит Худайназарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти, PhD.29.12.2018.Т.78.01.

Расмий оппонентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Бекназаров Хасан Сойибназарович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 apr 2019

Нормуродов Бахтиёр Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида модификацияланган тиокол олигомерлар синтези ва уларнинг қўлланилиши», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Т1040.

Илмий раҳбар: Тураев Хайит Худайназарович,кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Термиз давлат университети, Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти, PhD.29.12.2018.Т.78.01.

Расмий оппонентлар: Икромов Абдуваҳоб, техника фанлари доктори, профессор; Каримов Маъсуд Убайдулла ўғли, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 apr 2019

Ким Дончернинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖда хомаки мис ишлаб чиқаришнинг энергия самарадорлигини ошириш», 05.05.01–Энергетика тизимлари ва мажмуалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T921.

Илмий раҳбар: Камалов Толяган Сиражиддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Илмий-техника маркази» маъсулияти чекланган жамияти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» маъсулияти чекланган жамияти, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Хошимов Фозилджан Абидович, техника фанлари доктори, профессор; Арипов Назиржон Мукарамович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<