OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
06 iyul 2017

Сабирова Гулноза Садиковнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Умумтаълим мактаблари ўқувчиларига инглиз тили олмошларини ахборот технологиялари асосида ўргатиш методикаси», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped5.

Илмий раҳбар: Ахмедова Лайлохон Толибжоновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хашимова Дилдархон Уринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ирмухамедова Гулчехра Насыровна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Қўзиев Исломжон Неъматовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Iqt.3.

Илмий маслаҳатчи: Ибрагимов Абдугапур Каримович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.

Расмий оппонентлар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Исманов Иброхим Набиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Дусмуратов Раджаббой Давлетбаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Муминова Наргиза Махсуджоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тўқимачилик маҳсулотлари савдосида талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.PhD/Iqt.3

Илмий раҳбар: Хашимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Балтабаев Махмуд Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

06 iyul 2017

Мамақосимов Мирзасултон Абдураимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Катта Қуёш Печи ва бошқа энергетик қурилмалар самарадорлигини ошириш учун уларнинг кўзгули-мужассамлаштирувчи тизимларини оптимизациялаш», 05.05.06–Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т8.

Илмий маслаҳатчи: Абдурахманов Абдужаббар, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Материалшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Искандаров Зафар Самандарович,  техника фанлари доктори, профессор; Исманжанов Анваржан, техника фанлари доктори, профессор; Койшиев Темирхан Косқбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти...

06 iyul 2017

Бекмирзаев Диёрбек Абдугаппоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ер ости қувурларининг грунт билан мураккаб шароитли ўзаро таъсири сейсмодинамикаси», 05.09.02–Асослар, пойдеворлар, ер ости иншоотлари. Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар, метрополитенлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т16.

Илмий раҳбар: Рашидов Турсунбай, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплутацияси институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, DSc.27.06.2017.Т.09.01.

Расмий оппонентлар: Расулов Ҳаят Зайирович, техника фанлари доктори, профессор; Рахмонов Усаркул, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Шарипов Далер Кучкаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Саноат ҳудудларида атмосферанинг ифлосланишини мониторинг қилиш ва башоратлаш тизими моделлари ва алгоритмлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т8.

Илмий раҳбар: Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,  DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Қобулов Анвар Восилович, техника фанлари доктори, профессор; Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд  давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Мухамедиева Дилдора Кабиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Колмогоров-Фишер типидаги биологик популяция чизиқсиз системасини сонли моделлаштириш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т7.

Илмий раҳбар: Арипов Мерсаид, физика-матeматика фанлари доктори, профeссор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети,  DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Имомназаров Холмат Худойназарович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

 Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Юлдашев Акмал Гуламжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Идиоматик қўшма сўзларнинг лингвокогнитив аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)», 10.00.06–Қиёсий-адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil10.

Илмий раҳбар: Тешабаева Дилфуза Муминовна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор; Ибрагимхўджаев Исмоилхўжа Ибрагимхўджаевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Сайфуллаев Дурбек Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мустақиллик даврида Ўзбекистон дипломатиясининг шаклланиши ва ривожланиши», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tar1.

Илмий раҳбар:Жўраев Сайфиддин Ахматович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор; Қирғизбоев Абдуғаппор Каримжонович, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ваамалий аҳамиятга молик...

06 iyul 2017

Кадирбекава Дурдона Хикматуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Инглизча-ўзбекча ахборот-коммуникация технологиялари терминологияси ва унинг лексикографик хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fil9.

Илмий раҳбар: Боқиева Гуландом Ҳисoмовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонетлар: Сиддиқова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори; Ахмедов Ойбек Сапарбаевич, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги узбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<