OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
15 sen 2017

Облоқулова Мастура Мизробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тили гап структурасида феълнинг шахссиз шаклларининг функционал таҳлили», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.PhD/Fil.50.

Илмий раҳбар: Сирожиддинов Шухрат Самариддинович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Сиддикова Ирода Абдузухуровна, филология фанлари доктори, профессор; Хошимов Ғанижон Мирзааҳмедович, филология фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот номи:  Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Муталова Гулнора Сатторовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Илк ўрта асрлар оғзаки ривоятлари «Аййам ал-араб» ва уларнинг ёзма адабий шаклларга трансформацияси масаласи», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil112.

Илмий раҳбар: Шамусаров Шарустам Гиязович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Исломов Зоҳиджон Маҳмудович, филология фанлари доктори, профессор; Халлиева Гулноз Искандаровна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Мирзиятов Шухрат Миргиязовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Муқаддамату-л-адаб» асарида тилшунослик, луғатшунослик анъаналари ва арабий-туркий сўзликнинг лексик-семантик талқини», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil56.

Илмий раҳбар: Исломов Зохиджон Махмудович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Тошкент ислом университети асосидаги бир марталик илмий кенгаш, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14/01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор;Куранбеков Аҳмадкул, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Карабаев Маматхан Садировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ауминзатау ва Букантау тоғлари олтин ва олтин-нодирметалли маъданлашувининг минералогик-геокимёвий хусусиятлари ва қидирув-баҳолаш мезонлари», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конлари геологияси, қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/GM1.

Илмий маслаҳатчи: Конеев Рустам Исмаилович,геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Цой Владимир Деньевич, геология-минералогия фанлари доктори; Антонов Александр Евгеньевич, геология-минералогия фанлари доктори; Умарходжаев Мавзурбек Умарходжаевич, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Ялпи геологик-тасвирлаш ва қидирув экспедицияси» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Жўраев Музаффар Рахматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фарғона ҳавзасида олтингугуртли сувларнинг истиқболли тўпламларининг ҳосил бўлиш хусусиятлари», 04.00.04–Гидрогеология ва муҳандислик геологияси (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/GM1.

Илмий раҳбар: Бакиев Саиднасим Алимович, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Иргашев Юлдашбой, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Юсупов Шухрат Сакиджанович, геология-минералогия фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Гидроминерал ресурслар геологияси» илмий-ишлаб чиқариш маркази давлат корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Бабаджанов Ойбек Абдужаббаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Розацеа билан оғриган беморларда клиник-микробиологик  параллеллар ва комплекс даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.1.DSc.Tib64.

Илмий раҳбар: Арифов Саидкасим Сайдазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент  педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Собиров Улуғбек Юсупхонович, тиббиёт фанлари доктори; Порсонханова Деля Фозиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Собирова Гузал Наимовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисолик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Жигар ноалкогол ёғ хасталигини даволашда метаболик, генетик ва функционал хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш», 14.00.05–Ички касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссератция мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib2.

Илмий маслаҳатчи: Аляви Анис Лютфуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муасасса номи: Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc 27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентларХамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Плотникова Екатерина Юрьевна,  тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Индже университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий  аҳамиятга  молик....

15 sen 2017

Эркинов Зокиржон Эркинбой ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пишитилган ип ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш орқали ип сифатини яхшилаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т142.

Илмий раҳбар: Жуманиязов Кадам, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSс.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Муқимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор; Юлдашев Жамшид Қамбаралиевич, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Самадов Алишер Усмановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кон-металлургия саноатида ҳосил бўлган техноген маҳсулотларни қайта ишлашга комплекс ёндашишнинг ўзига хос хусусиятлари», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т3.

Илмий маслаҳатчи: Санакулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Сойиб Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор; Тусупбеков Несипбай Куандекович, техника фанлари доктори, профессор; Эргашев Улугбек Абдурасулович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Минерал ресурслар институти» ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2017

Тошов Жавохир Буриевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Очиқ кончилик ишларида портлатиш қудуқларини бурғилашда тоғ жинсларини парчаловчи асбоблар динамикасини оптималлаштириш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш), 04.00.11–Қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T24.

Илмий маслаҳатчилар: Норов Юнус Джумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Стеклянов Борис Леонтьевич, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети ва Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Акбархужа Комилович, техника фанлари доктори, профессор; Галиев Сейтгали Жолдасович, техника фанлари доктори, профессор; Акилов Жахон Акилович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<