OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
15 noy 2017

Сагиндикова Наргиза Джубаткановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабалар ўқув фаолиятида масъулиятнинг гендер хусусиятлари», 19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi14.

Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Самаров Рустам Садриддинович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Хайитов Ойбек Эшбоевич, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Абидова Зиёда Аскаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тиббиёт ходимларида толерантликни шакллантиришнинг ижтимоий-психологик механизмлари», 19.00.05–Ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Psi7.

Илмий раҳбар:Шоумаров Ғайрат Бахромович, психология фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Кодиров Ботир Рахмонкулович, психология фанлари доктори, профессор; Лутфуллаева Нигора Халимбоевна, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Тешабоев Муҳаммадяхё Ғуломқодировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юз ва бўйинда куйик асорати бўлган беморларни жарроҳлик даволашни оптималлаштириш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib113.

Илмий раҳбар: Мадазимов Мадамин Муминович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каюмходжаев Абдурашит Абдусаломович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Харьков миллий тиббиёт университети (Украина).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Маҳмудов Азизбек Валижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Crocus L. туркуми турларининг Ўзбекистон шароитида интродукцияси ва биоэкологик хусусиятлари», 03.00.05–Ботаника (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/B17.

Илмий раҳбар: Тухтаев Бобокул Еркулович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ботаника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ботаника институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.B.39.01.

Расмий оппонентлар: Рахимова Ташханим, биология фанлари доктори, профессор; Белолипов Игорь Владимирович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Джиянбаев Сирожиддин Валиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёлар асосида янги композицияли редуктор сурков мойини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.08–Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т151.

Илмий раҳбар: Ҳамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Юнусов Мирахмад Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Саидахмедов Игамберди Мухтарович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона нефтни қайта ишлаш корхонаси.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Саидова Феруза Бахтияровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Техникавий олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитиш сифатини бошқаришни такомиллаштириш», 13.00.01–Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped37.

Илмий раҳбар: Мусурманова Ойниса Мусурмоновна, педагогика фанлари доктори, профессор. 

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлатпедагогика университети, DSс.27.06.2017.Рed.26.01.

Расмий оппонентлар: Мардонов Шукрулло Қўлдошевич,педагогика фанлари доктори, профессор;  Ахмедова Лайло Толибжоновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳмиятга молик...

15 noy 2017

Джаббаров Шухрат Абдумажидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V1.

Илмий маслаҳатчи: Орипов Анвар Орипович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Ғафуров Актам Ғафурович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Шакарбоев Эркинжон Бердиқулович, биология фанлари доктори; Мавланов Собиржон Ибодуллаевич, ветеринария фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Л.М.Исаев номидаги Тиббий паразитология илмий-тадқиқот иститути.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Эшонкулов Бабур Мамуровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Генератив уруғлардан картошка етиштириш ва ундан уруғчиликда фойдаланиш», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx42.

Илмий раҳбар: Эргашев Ибрагим Тошкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Мингжигит Каттабекович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Назаров Худойберди Қўзимуродович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Ғайбуллаев Ғулом Сайдалимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойнинг интенсив навларини яратиш ва уруғларни экинбоплик сифатларини яхшилаш йўллари», 06.01.08–Ўсимликшунослик ва 06.01.05–Селекция ва уруғчилик  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Qx76.

Илмий раҳбар: Халилов Насриддин, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, PhD.27.06.2017.Qx.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Атабаева Ҳалима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Маматқулов Турсунқул, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2017

Курбанов Данияр Розумбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиққа тортиш услубияти ва ундириш механизмини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Iqt80.

Илмий раҳбар: Маликов Таҳир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Банк-молия академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Солиқ академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<