OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
09 okt 2018

Абдураимова Дилбар Айбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғорма деҳқончиликда ресурстежамкор сув кўтариш қурилмаларининг ҳисобини такомиллаштириш», 06.01.02 – Мелиорация ва суғорма дехқончилик (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/T845.

Илмий раҳбар: [Мирзажанов Қиргизбой], қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Рахимов Шавкат Худергенович, техника фанлари доктори, профессор; Шеров Анвар Ғуломович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: ”UzGIP” МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 okt 2018

Жумаев Турдали Саминжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биометрик тизимларда тасвирларга дастлабки ишлов бериш алгоритмлари», 05.01.03–Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T44.

Илмий раҳбар: Фозилов Шавкат Хайруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Бабомурадов Озод Жўраевич, техника фанлари доктори; Мирзамов Акмал Махмуджанович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 okt 2018

Каландаров Илёс Ибодуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Функционал жадваллар асосида мантиқий бошқарув тизимларининг алгоритмик ва автомат моделларини яратиш усуллари ва технологиялари», 05.01.02–Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T348.

Илмий раҳбар: Кабулов Анвар Василович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Ташпулат, техника фанлари доктори, профессор; Нусратов Тулкин Сохибович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 okt 2018

Икрамов Назир Мўминжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳар хил таркибдаги лойқаларни ўзан тубидаги жўякларнинг геометрик ва динамик характеристикаларига таъсири», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрология (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т835.

Илмий раҳбар: Мажидов Тахир Шадманович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Базаров Дилшод Раимович, техника фанлари доктори, профессор; Эшев Собир Саматович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 okt 2018

Бабаджанов Элмурод Сатимбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Электрон ҳукумат муҳитида хизматларни танлашнинг алгоритмик ва дастурий таъминоти», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T443.

Илмий раҳбар: Нишанов Ахрам Хасанович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Муҳаммадиева Дилноза Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор; Мўминов Баходир Балтабаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 okt 2018

Раҳматуллаева Шаҳодат Зиётовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик хусусияти (ўзбек тили материали асосида)». 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация  мавзуси  рўйхатга  олинган  рақам: В2018.3.PhD/Fil367.

Илмий раҳбар: Раупова Лайло Рахимовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши  давлат  университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қарши давлат университети, PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Расмий оппонентлар: Пардаев АзаматБахронович, филология фанлари доктори, доцент; Назарова СаидаАхмеджановна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети .

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга  молик...

08 okt 2018

Сафаров Жўрабек Шакаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Вертикал йўналишда бир жинсли бўлмаган муҳитларда ёпишқоқлик-эластиклик тенгламалари учун тескари масалалар»,   01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/FM133.

Илмий раҳбар: Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Ҳасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Қодирқулов Бахтиёр Жалилович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 okt 2018

Хатамов Салимжон Рахимжон ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оч тусли бўз тупроқлар унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига органо-маъдан компост ҳамда ўғитлар меъёрларининг таъсири (Андижон вилояти шароитида)», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx268.

Илмий раҳбар: Иминов Абдували Абдуманнобович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университетининг Андижон филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Орипов Раззоқ Орипович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; БолтаевСайдулла Махсудович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Абдуллаева Феруза Суюновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Юридик терминларни ўқитишнинг лингводидактик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped171.

Илмий раҳбар: Тешабоева Дилфуза Мўминовна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Хошимова Дилдорхон Уринбоевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Салиева Зарина Илхомовна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2018

Нишанов Данияр Анарбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўғри ичак саратонида сфинктер сақловчи операцияларни патоморфологик асослаш мезонлари», 14.00.15–Патологик анатомия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib162.

Илмий маслаҳатчи: [Абдуллаходжаева Малика Саматовна], тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Турсунов Хасан Зияевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алиев Бахром Рахимбердиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мухаммед Аминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозоқ онкология ва радиология илмий-текшириш институти (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<