OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
20 iyul 2018

Саитов Элёр Бахриддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Никел киришма атомларига эга бўлган кремний асосида самарадорлиги юқори фотоэлементлар технологиясини яратиш ва олиш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т81.

Илмий раҳбар: Зикриллаев Нурулло Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Миллий университети,  DSc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Мухиддин Абдурашидовичтехника фанлари доктори, профессор; Тагаев Марат Баймуратович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

20 iyul 2018

Камалов Хайратдин Уснатдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Киришмали атомдан ташкил топган нанокластерли кремнийдаги автотебранишли ток ва унинг электроникада қўлланилиши», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/FM160.

Илмий раҳбар: Исмайлов Қанатбай Абдреймович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон Миллий университети,  DSc.28.02.2018.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Мавлонов Ғиёсиддин Ҳайдарович, физика-математика фанлари доктори; Cапаев Байрамдурди, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.   

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

20 iyul 2018

Зуфаров Азиз Алимджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда нафас тизими ўткир яллиғланиш касалликларида юрак ритми спектрал тавсифи бўйича дифференциал ташхисотининг тизимли таҳлили», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib7.

Илмий маслаҳатчи: Алимов Анвар Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Продеус Андрей Петрович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Шамсиев Фуркат Мухитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедова Инобат Мухамеджанова, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

16 iyul 2018

Искендеров Ахмед Махсетбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст навли галитлардан кальцинацияланган сода олиш тежамкор технологияси ва унинг чиқиндиларини қурилиш материаллар ҳамда тозалаш воситаларига қайта ишлаш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси, 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.DSc/Т12.

Илмий маслаҳатчилар: Атакузиев Темиржон Азим ўғли, техника фанлари доктори, профессор; Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Тулаганов Абдуқобил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор; Дадаходжаев Абдулла Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

16 iyul 2018

Ҳамроев Камолиддин Шахобиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «4-(N–R-амино)-бутин-2-ол-1нинг ҳосилаларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш, уларнинг хоссалари ва ишлатилиши», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/К85.

Илмий раҳбар: Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Икромов Абдувохоб Икромович, кимё фанлари доктори, профессор; Мусулманов Норйигит Хасанович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

16 iyul 2018

Рахимов Тохир Хакимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори самарадорликка эга бўлган оксидловчи полимер нанокатализаторларнинг синтези ва физик-кимёвий хоссалари», 02.00.04–Физик кимё; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/К8.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Юнусов Мирахмат Пулатович, техника фанлари доктори, профессор; Умаров Абдусалом Вахитович, техника фанлари доктори, профессор; Рўзимурадов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

16 iyul 2018

Нурбеков Азиз Исраиловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Марказий Осиёнинг суғориладиган шароитида ресурстежамкор қишлоқ хўжалигига асосланиб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик ва 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DScQx94.

Илмий маслаҳатчи: Халилов Насриддин Халилович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Назарбай Мадраимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Саломов Шавкат Турабович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Бобоев Саидмурод Кимсанбаевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

16 iyul 2018

Мамадуллаев Гулмурод Хамидовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари туберкулёзига қарши курашишнинг илмий асослари», 16.00.03–Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1DSc/V8.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Хаит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд ветеринария медицинаси институти, Чорвачилик ва парандачилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.V/Qx.12.01.

Расмий оппонентлар: Хамдамов Хабибулло Облақулович, ветеринария фанлари доктори; Вафақулов Садилло Хакимович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Маматова Муборак Нурпулатовна, ветеринария фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Давлат ветеринария қўмитаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

13 iyul 2018

Кулматов Бахрам Гулямовичнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилини инновацион технологиялар ёрдамида ўқитишда CEFR мезонларидан фойдаланишнинг назарий асосларини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Ped149.

Илмий раҳбар: Бакиева Гуландон Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонентлар: Ризаев Баходир Хайдарович, филология фанлари доктори, профессор; Мисиров Соҳибжон Абдупаттаевич, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 iyul 2018

Исакова Лола Исаковнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ихтисослаштирилган болалар-ўсмирлар спорт мактаблари ва олимпия заҳиралари коллежлари ўқувчиларининг саломатлик ҳолатини мажмуавий гигиеник баҳолаш», 14.00.07–Гигиена (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib241.

Илмий раҳбар: Камилова Роза Толановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мавлянова Зилола Фархадовна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<