OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
11 okt 2018

Тургунов Нозимжон Абдуманноповичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/FM114.

Илмий маслаҳатчи: Зайнабидинов Cирожиддин Зайнабидинович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, DSc.28.02.2018. FM/60.01.

Расмий оппонентлар: Вайткус Юозас Юозович, физика-математика фанлари доктори, академик; Зикриллаев Нурилла Фатхуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Гулямов Гофур, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Султанова Шахноза Абдувахитовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Доривор ўсимликларни қуритиш учун сув иситгичли конвектив қурилмани такомиллаштириш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари  (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/T503.

Илмий раҳбар: Сафаров Жасур Эсиргапович, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Баракаев Нусратулло Раджабович, техника фанлари доктори, доцент; Гофуров Карим Хакимович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Яхшиева Зухра Зиятовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ва техноген объектларда Pt(IV), Pd(II) ва Au(III) ионларини амперометрик аниқлашда олтингугурт тутган реагентлар ва баъзи карбон кислота ҳосилаларининг қўлланилиши», 02.00.02–Аналитик кимё (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/К37.

Илмий маслаҳатчи: Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.К.01.03.

Расмий оппонентлар: Абдурахманов Эргашбой, кимё фанлари доктори, профессор; Досмагамбетова Сауле Саркантаевна, кимё фанлари доктори, профессор; Шабилалов Азад Ахмедович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Атабаев Фаррух Бахтияровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иккиламчи минерал хомашё ресурслари асосида энергия сиғими кам клинкерлар ва цементлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.15–Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Т118.

Илмий маслаҳатчи: Эминов Ашраф Маъмурович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Рахимбой Атажанович, техника фанлари доктори, профессор; Тўлаганов Абдуқобил Абдунабиевич, техника фанлари доктори, профессор; Таймасов Бахитжан, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2018

Акрамов Тохир Абдирахмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автомобиль саноати корхоналарида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Iqt50.

Илмий маслаҳатчи: Ходиев Баходир Юнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Равшан Зокирович, иқтисодиёт фанлари доктори; Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хашимов Акром Абдиевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Мирзаахмедова Камола Тохировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экспериментал гепатит ва ошқозон ярасида Фитин-С ва глицитринатнинг самарадорлиги», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib249.

Илмий раҳбар: Аминов Салахитдин Джураевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Сыров Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахманов Алишер Худойбердиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Усманова Шахноза Эркиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ревматоид артритни яллиғланишга қарши ностероид терапиясида гастро- ва нефропатиянинг патогенетик механизмлари ва аниқланган ўзгаришларнинг коррекция йўллари», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақамВ2017.2.DSc/Tib164.

Илмий маслаҳатчи: Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар: Даминова Лола Турғунпўлатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фозилов Абдуқаҳҳор Воҳидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каримов Мирвосит Мирвосиқович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Рахимов Лазиз Абдуазизовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бобур даврида Ҳиндистон архитектурасининг ривожланиш анъаналари”, 18.00.01–Архитектура назарияси ва тарихи, архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/А4.

Илмий раҳбар: Уралов Ахтам Синдарович, архитектура доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.А.11.02.

Расмий оппонентлар: Юсупова Мавлюда Аминджановна меъморчилик фанлари доктори, профессор; Пўлатов Хайрулло Шомуборакович архитектура номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий Рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Шнекеев Жумабай Калимбетовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон турар-жойлар архитектурасининг ривожланиш хусусиятлари», 18.00.02–Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режалаштириш. Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси (архитектура).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/А13.

Илмий раҳбар: Назилов Додо Авазович, архитектура доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSс.27.06.2017.A.11.02.

Расмий оппонентлар: Юсупова Мавлюда Аминжановна, архитектура доктори, профессор; Хожаниязов Гайратдин, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: "ҚИШЛОҚҚУРИЛИШЛОЙИҲА" МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Хайруллаев Хуршиджон Зайниевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.3.DSc/Fil81.

Илмий маслаҳатчи: Турниёзов Неъмат Қаюмович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, рақами: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc. 27.06.2017 Fil.19.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Муҳамедова Саодат Худойбердиевна, филология фанлари доктори; Ҳакимов Муҳаммадхон Хўжахонович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<