OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
14 fev 2019

Муродова Дилором Субхоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Супратенториал жойлашган мия ўсмаларини ташхислашнинг комплекс усуллари ва хирургик даволаш», 14.00.28–Нейрохирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib124.

Илмий раҳбар: Ахмедиев Махмуд Мансурович,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Худойбердиев Кобил Турсунович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Агзамов Мансур Камолович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: В.А.Алмазов номидаги Миллий тиббиёт тадқиқот маркази қошидаги А.Л.Поленов номидаги нейрохирургия илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Юсупова Лола Азимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Диоллар асосида винил эфирлар олиш технологияси ва уларнинг хоссалари», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T179.

Илмий раҳбар: Нурмонов Сувонқул Эрхонович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор; Рахимова Латофат Собиржоновна, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Эгамова Феруза Рустамовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Организмдаги бузилган адаптатив жараёнларни стероид ва полифенол тузилишга эга табиий бирикмалар орқали фармакологик мувофиқлаштириш», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/В264.

Илмий раҳбар: Сыров Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Эргашева Мукарамой Журабаевна, биология фанлари доктори; Файзиева Зиёда Тураевна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Шеримбетов Вафабай Халилуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жиззах чўли тупроқлари чўлланиш жараёнини ГАТ асосида масофавий маълумотларга ишлов бериш орқали аниқлаш ва баҳолаш», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология  фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/B263.

Илмий раҳбар: Гафурова Лазизахон Акрамовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Анвар Хайдарович, биология фанлари доктори; Бобомуродов Шуҳрат Меҳрибонович, биология фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Мадримов Ражаббой Машариповичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тошсоқа платосида тарқалган тупроқларнинг экологик-генетик жиҳатлари, эволюцияси ва уларнинг унумдорлигини баҳолаш», 03.00.13–Тупроқшунослик (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/В259.

Илмий раҳбар: Гафурова Лазизахон Акрамовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Ғулом, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор;

Исманов Абдуваҳоб  Жўраевич, биология фанлари номзоди,катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Юлдашов Мансур Арзикуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг турли типдаги сув ҳавзаларида балиқ маҳсулдорлигини оширишнинг биологик асослари», 03.00.15–Ихтиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/В35.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Бахтиёр Курамбоевич, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Балиқчилик илмий-тадқиқот  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Холбоев Фахриддин Рахмонкулович, биология фанлари доктори, профессор; Боймурадов Хусниддин Тошболтаевич, биология фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулла, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Қудратов Акмалжон Мирзатиллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Оқава сувларни тозалаш учун маҳаллий хомашёлар асосида юқори самарадор сорбентларни яратиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.DSc/К57.

Илмий маслаҳатчи: [Салимов Зокиржон Салимович], техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти» ДК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.28.03.2018.К/Т.04.02.

Расмий оппонентлар: Кулматов Рашид Анорович, кимё фанлари доктори, профессор; Кулдашева Шахноза Абдулазизовна, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим; Қодиров Хасан Иргашевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Камилов Бахтияр Ганиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда овланадиган балиқ турларининг рекродуктив биологияси хусусиятлари»,03.00.15–Ихтиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/В33.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Балиқчилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Пазилов Абдуваеит Пазилович, биология фанлари доктори, профессор; Мавлянов Очил Мавлянович, биология фанлари доктори, профессор; Жуманов Муратбай Арипбаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 fev 2019

Турабаев Акмал Нормуминовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув шароитида биологик ресурсларни асраш, самарали фойдаланиш ва бошқаришни ташкил этишнинг экологик асослари»,11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (биология  фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/B22.

Илмий маслаҳатчи: Хўжамшукуров Нортожи Абдихоликович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Бўриев Сулаймон, биология фанлари доктори, профессор; Уразбаев Исматулла Умматович, биология фанлари доктори, доцент; Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич, биология фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 fev 2019

Ибрагимов Фарход Хайруллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта тозалаш машиналари учун арралараро қистирмаларнинг янги конструкциясини ишлаб чиқиш ва унинг параметрларини асослаш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T621.

Илмий раҳбар: Мухаммадиев Давлат Мустафоевич, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Усманкулов Алишер Кадиркулович, техника фанлари доктори, доцент; Абдугаффаров Хусниддин Журабекович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<