OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
16 sen 2016

Ахмедов Акром Бурхановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Пластина ва ясси қобиқларнинг ноклассик масалаларини сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш», ихтисослик шифри – 01.02.04– Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5. FM 136.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хусанов Бахтиёр Эргашбоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил Иброхимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 sen 2016

Апаков Юсупжон Пулатовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Учинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар назариясига доир ва уч ўлчовли фазодаги айрим масалалар», ихтисослик шифри - 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM87.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 14.07.2016.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Джураев Тўхтамурот Джураевич  , физика-математика фанлари доктори, академик.

Расмий оппонентлар:Джаналиев Мувашархан Танабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ўринов Ахмаджон Қўшоқович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Амалий математика ва автоматлаштириш институти, РФА Федерал давлат бюджет илмий ташкилоти. 

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 sen 2016

Турдиева Нилуфар Мўминовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийсида қаттиқ буғдой етиштириш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.08 «Ўсимликшунослик» (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx133.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: -

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Андижон қишлоқ хўжалик институти ва Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/В.24.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ўразматов Назиржон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Авлиякулов Аваз Эранкулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 sen 2016

Одилов Ёрқинжон Рахмоналиевичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбек тилида энантиосемия», 10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти.

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /докторантура босқичини ўтаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Fil.198.

Илмий маслаҳатчининг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони: Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги Ўзбек тили ва адабиёти илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 08.06.2016. Fil.33.01рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор; Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор; Лутфуллаева Дурдона Эсоновна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

13 iyul 2016

Абулимити Йилининг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Марказий Осиё эндемик ўсимликларининг биоцид пептидлари ва уларнинг амалиётга тадбиқи», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.К115.

Илмий маслаҳатчи: Салихов Шавкат Исмаилович, биология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти, Синьцзян Физика-кимё техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Зайнутдинов Умарджон Насрутдинович, кимё фанлари доктори, профессор; Лай Рен, биокимё доктори, профессор (Хитой Халқ Республикаси); Абдулладжанова Нодира Гуломжановна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Шанхай тиббиёт материаллари институти (Хитой Халқ Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 iyul 2016

Ашуров Хатам Бахроновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Поликристалл кремний олишнинг моносиланли технологияси ва кремний структураларини яратишнинг ионли стимуллашган усуллари», 01.04.04 – Физик электроника (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.Т522.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти ва Самарканд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Расулев Уткир Хасанович, физика-математика фанлари доктори, академик; Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рахматов Ахмад Зайнидинович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 iyul 2016

Насриддинов Сайфилло Саидовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кремний асосида никел атоми нанокластерили термодатчикни ишлаб чиқиш ва уни тайёрлаш технологияси», 01.04.10 – Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/ В.2016.2Т.323.

Илмий маслаҳатчи: Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти ва Самарканд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Муминов Рамитзулла Абдуллаевич физика-математика фанлари доктори, академик;

Абдукадыров Мухитдин Абдурашитович техника фанлари доктори, профессор; Алиев Раимжон техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2016

Аманов Шухрат Бахтиёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лалми ҳудудларда етиштирилаётган мойли экинларнинг зараркунандалари ва уларга қарши кураш мажмуини такомиллаштириш», 06.01.09-ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами LA № 0000504/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx87.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гаппаров Фурқат Ахатович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хўжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Юсупова Махпуза Нумановна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2016

Сидиков Исамидин Хакимовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ноаниқлик шароитида динамик объектларни бошқариш жараёнларини интеллектуаллаштириш моделлари ва алгоритмларини яратиш», 05.01.08 – «Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Т309.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ҳамда Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Игамбердиев Хусан Закирович техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бекмуратов Тулкин Файзиевич техника фанлари доктори, профессор, академик; Адилов Фарух Тулкунович техника фанлари доктори; Назаров Улуғбек Султонович техника фанлари доктори, профессор.   

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2016

Ахмедов Акром Бурхановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:“Пластина ва ясси қобиқларнинг ноклассик масалаларини сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш”, ихтисослик шифри - 01.02.04 – Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5. FM 136.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш

Илмий маслаҳатчи: Рашидов Турсунбой, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Абдусатторов Абдусамат Абдусатторович, техника фанлари доктори, профессор; Хусанов Бахтиёр Эргашбоевич, физика–математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил Иброхимович, физика–математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<